Dražba nehnuteľností v obci Horný Vadičov v katastrálnom území Horný Vadičov

Katastrálne územie:
Horný Vadičov
Obec:
Horný Vadičov

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 112.000,00 17.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 215/2014
Typ dražobnej vyhlášky: EX 215/2014
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Augustín
Ulica: Framborská 3605/41
Obec: Žilina
PSČ: 01001
Zastupujúci exekútor: Stanislava Hulmanová Janušová
Ulica: Vojtecha Tvrdého 783/4
Obec: Žilina
PSČ:
Dátum konania dražby: 17.07.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Framborská 3605/41, 01001Žilina
Vlastník: Martikán Peter
Sídlo: Horný Vadičov č. 558, 023 45 Horný Vadičov
Podiel: 1/1
Vlastník: Martikánová Ivana r. Klučiariková
Sídlo: Horný Vadičov č. 558, 023 45 Horný Vadičov
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 31.05.2018
Znalecká hodnota: 112.000,00
Reálna hodnota: 112.000,00
Výška zábezpeky: 56.000,00
Číslo bankového účtu: SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Najnižšie podanie: 112.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie, za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a okresného úradu, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 10.07.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: na mieste samom
Ďalšie informácie : Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Kysucké Nové Mesto
     Obec : Horný Vadičov
     Kataster : Horný Vadičov
     Číslo listu vlastníctva: 724
   Parcela
     Parcelné číslo: 538
     Výmera: 740
     Druh: Trvalé trávnaté porasty
     Popis: Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
   Parcela
     Parcelné číslo: 539/1
     Výmera: 1691
     Druh: Záhrady
     Popis: Pozemok prevažne v zastavanom územíobce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
   Parcela
     Parcelné číslo: 539/2
     Výmera: 103
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
   Parcela
     Parcelné číslo: 540/2
     Výmera: 18
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis: Pozemok, na ktorom je dvor
   Stavba
     Supisné číslo: 558
     Pracelné číslo: 539/2
     Druh stavby: Rodinný dom
     Popis stavby: Stavba postavená na zemskom povrchu
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: