Dražba nehnuteľností v obci Humenné v katastrálnom území Humenné

Katastrálne územie:
Humenné
Obec:
Humenné

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 33 200,00 EUR 26.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO110/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
D. Dátum konania dražby 26. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

7288

Humenné

Humenné

Humenné

Humenné

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 1852 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 6875, zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2, parc. č. 6876, zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2:

Byt č. 30,

Vchod: 8, 7.p.,

Adresa: Laborecká 1852/8, 06601 Humenné

1852

1852

6875

6876

9 – Bytový dom

9 – Bytový dom

58 / 6266

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 30, na 7.p., vo vchode č. 8 na ulici Laborecká v meste Humenné, v bytovom dome súpisné č. 1852, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 6875, parcelným č. 6876. Vypočítaná podlahová plocha je 58,47 m2.

Byt sa nachádza na ul.Laborecká, na obytnom sídlisku III, v južnej časti mesta Humenné. V susedstve je zástavba panelových viacpodlažných bytových domov, vo vnútornom nádvorí je detské ihrisko, v blízkosti sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti, materská škola, základná škola, nákupné stredisko, oproti bytovému domu sú radové garáže, v susedstve je budova Okresného súdu. Byt je orientovaný na južnú a východnú stranu, obývacia izba s loggiou a kuchyňa sú orientované na juh. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva: predsieň, kuchyňa, kúpelňa, WC a pivnica. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu činí 58/6266. Bytový dom je postavený ako montovaný panelový železobetónový konštrukčný systém. Zakladanie je na železobetónových pilótach, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové prefabrikované stenové a stropné panely, železobetónové schody s povrchom keramická dlažba, plochá strecha s rovnou atikou a s vnútorným odvodnením je pokrytá mäkkou živičnou krytinou. Bytový dom sa skladá z dvoch navzájom prepojených sekcií, ktoré sú výškovo navzájom posunuté o pol podlažia. Bytový dom má 13 nadzemných obytných podlaží a jedno podzemné technické podlažie, ktoré je v druhej sekcii nadzemným technickým podlažím, v ktorých sa nachádzajú pivnice užívateľov bytov, ktoré tvoria príslušenstvo bytu a spoločné zariadenia a priestory bytového domu. V bytovom dome je spoločný vchod z južnej strany, schodisko s výťahmi. V bytovom dome bola prevedená rekonštrukcia vchodu s novými vchodovými dverami s domovým vrátnikom, nová keramická dlažba vo vstupných priestoroch a na schodisku, plastové okná v suteréne a na chodbách. V roku 2015 boli v byte osadené nové bezpečnostné dvere, nové maľby a tapety v obývacej izbe, nové povlakové podlahy PVC v obývacej izbe a spálni. Vnútorné omietky v byte sú štukové hladké, v obývacej izbe sú pásy lepených tapiet. Okná a balkónové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami. Vnútorné dvere v byte sú hladké, plné, vchodové dvere sú bezpečnostné. Podlahy sú povlakové na báze PVC. V kuchyni je priama kuchynská linka s kuchynským drezom a plynovým sporákom. V kúpeľni sú zariaďovacie predmety ZTI: smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, v samostatnom WC je kombi WC. Vykurovacie telesá sú oceľové panelové. Bytové jadro je pôvodné umakartové. Bytový dom je napojený na technickú infraštruktúru - vodovod, kanalizácia, zemný plyn, elektro, telekomunikačná sieť. Vykurovanie je realizované diaľkovým teplovodom. Bytový dom je prístupný po spevnenej asfaltovej komunikácii a chodníkoch.

Analýza polohy nehnuteľnosti: Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, je centrom horného Zemplína na sútoku riek Laborec a Cirocha. Mesto Humenné má 34 620 obyvateľov, kompletne vybudovanú technickú infraštruktúru a patrí k okresným sídlam Prešovského kraja. Základnú občiansku vybavenosť okresného mesta Humenné predstavuje mestský úrad, vyššiu občiansku vybavenosť predstavuje obvodný úrad, daňový úrad, úrad práce, okresný súd, polícia, nemocnica s poliklinikou, kino, múzeá, banky, poisťovne, sieť obchodov a služieb, stredné školy, pracovisko vysokej školy, mesto má vybudovaný priemyselný park. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patrí renesančný kaštieľ so záhradami a parkom, gotický kostol a skanzen ľudovej kultúry.
Poloha nehnuteľnosti je na ulici Laboreckej je na obytnom sídlisku III, v južnej časti mesta. V susedstve je zástavba panelových viacpodlažných bytových domov, vo vnútornom nádvorí je detské ihrisko, v blízkosti sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti, materská škola, základná škola, nákupné stredisko, oproti bytovému domu sú radové garáže, v susedstve je budova Okresného súdu. Verejnú dopravu v meste predstavuje autobus, železnica a mestská doprava.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
'Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 1402/2015 predajom na dobrovoľnej dražbe v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na byt č. 30, na 7.poschodí, vchod č. 8 v bytovom dome čs. 1852 a parc.č. 6875, 6876 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 58/6266, zo dňa 10.05.2018 - P93/18' - 1161/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech spol. vl. bytov § 15 zák. 151/95 Z.z.
Pod V 1402/2015 zriaďuje sa záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na byt č. 30, na 7.poschodí, vchod č. 8 v bytovom dome čs. 1852 postavenom na parc.č. 6875, 6876 a pozemky registra 'C' parc.č. 6875 zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2, parc.č. 6876 zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 58/6266, zo dňa 26.08.2015.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn.č. EX 3471/2017-7, od exek.úradu Košice, súdny exek. JUDr. Ladislav Kováč, PhD. v prospech DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na byt č. 30, na 7.poschodí, vchod č. 8 v bytovom dome čs. 1852 a parc.č. 6875, 6876 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 58/6266, zo dňa 16.05.2017 - Z 922/17 - 1284/17.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn.č. EX 10709/17-12, od exek.úradu Bratislava, súdny exek. JUDr. Eva Falisová v prospech DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na byt č. 30, na 7.poschodí, vchod č. 8 v bytovom dome čs. 1852 a parc.č. 6875, 6876 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 58/6266, zo dňa 03.10.2017 - Z 1796/17 - 2178/17.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 63/2018
Meno znalca: Zdravecká Tatiana Ing.
Dátum vyhotovenia: 23.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 33 200,00 EUR
K. Najnižšie podanie 33 200,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 6 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 11018 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 10.09.2018 o 12:30 hod. Obhliadka 2: 25.09.2018 o 11:30 hod.
Miesto obhliadky Laborecká 1852/8, 066 01 Humenné.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Laborecká 1852/8, 066 01 Humenné. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava