Dražba nehnuteľností v obci Ilava v katastrálnom území Ilava

Katastrálne územie:
Ilava
Obec:
Ilava

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 02.08.2018 Stiahnuť
GAVILA s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 004/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GAVILA s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko 1. mája173/1191101 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva 1. mája
b) Orientačné/súpisné číslo 173/11
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 22943/R
IV. IČO/ dátum narodenia 45517959
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 129, na ul. J. L. Bellu v Ilave, zastúpení správcom ILFES, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 753/68
c) Názov obce Ilava d) PSČ 019 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36295710
C. Miesto konania dražby Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová notár JUDr. Denisa Adamkovičová
D. Dátum konania dražby 02. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod
F. Kolo dražby Prvé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pre k. ú. Ilava, obec Ilava, zapísané na LV č. 2465 a to: byt č. 10, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 20, v bytovom dome súp. č. 129 postavenom na pozemku parc. č. 1033/5 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3414/42494 a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod bytovým domom parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1033/5  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 o veľkosti  3414/42494 ktorý je vedený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pre k. ú. Ilava, obec Ilava,  na LV č. 2466.

Dôvody upustenia od dražby:

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník v zmysle §19 ods.1 písm. k) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) upustil od dobrovoľnej dražby v dôsledku toho, že poverený zástupca dlžníka navrhovateľa dražby pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.