Dražba nehnuteľností v obci Jedľové Kostoľany v katastrálnom území Jedľové Kostoľany

Katastrálne územie:
Jedľové Kostoľany
Obec:
Jedľové Kostoľany

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Richterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žikava 220, 95192 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1961
Obchodné meno správcu: PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Farská 33, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : beresecky@beresecky.sk, 0376541595
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/109/2017 S1131
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/109/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľností:

A/        Uznesením Okresného súdu Nitra  č.k.: 32OdK/109/2017-24 zo dňa 9.1.2018 bol vyhlásený konkurz na dlžníka: Helena Richterová, nar. 06.11.1961, bytom Žikava 220, 951 92 a za správcu bol ustanovený Prvý správcovský dom, k.s.,  kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, 949 01 Nitra.   Zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 11/2018 zo dňa 16.01.2018.

B/        Predmetom dražby je nehnuteľný majetok, zverejnený v OV č. 41/2018 zo dňa 27.02.2018:

súpisová zložka majetku č. 5., evidovaný Okresným úradom Zlaté Moravce – katastrálny odbor, Okres Zlaté Moravce, Obec Jedľové Kostoľany, katastrálne územie Jedľové Kostoľany, na LV č. 516, parcely registra „C“:  p.č. 2541/1, o výmere 1053m², ako          Záhrady. Spoluvlastnícky vlastnícky podiel k nehnuteľnosti Štefan a Helena Richterová rod. Pavková:   1/1, súpisová hodnota všeobecná podstaty: 9.371,70 Eur

súpisová zložka majetku č. 6., evidovaný Okresným úradom Zlaté Moravce – katastrálny odbor, Okres Zlaté Moravce, Obec Jedľové Kostoľany, katastrálne územie Jedľové Kostoľany, LV č. 516, parcely registra „C“:   p.č. 2552, o výmere           414m²  , ako Zastavané plochy a nádvoria,  spoluvlastnícky vlastnícky podiel k nehnuteľnosti Štefan a Helena Richterová rod. Pavková:   1/1,  súpisová hodnota všeobecná podstaty: 3.684,60 Eur.

C/        Dátum, miesto a čas konania dražby: 21.08.2018 o 08,oo hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra,

Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty  dlžníka,  Helena Richterová, nar. 06.11.1961, bytom 951 92Žikava č.d. 220.

Licitátor:         PSD, k.s. kancelária  Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ:  Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka, Helena Richterová, nar. 06.11.1961, bytom Žikava 220, 951 92, tel: 037/6541595,  mail: beresecky@beresecky.sk

Označenie predmetu dražby: Nehnuteľný majetok na LV č. 516, ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 41/2018 zo dňa 27.02.2018, ktorý tvorí všeobecnú podstatu. BSM zaniká a patrí do podstaty v zmysle § 167i ZoKR.

Predmetom dražby je záhrada v katastrálnom území Jedľové Kostoľany, na LV č. 516, parcely registra „C“:  p.č. 2541/1, o výmere 1053m²,  súpisová hodnota všeobecná podstaty: 9.371,70 Eur a zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“, p.č. 2552, o výmere  414m², súpisová hodnota všeobecná podstaty: 3.684,60 Eur, spoluvlastnícky vlastnícky podiel k nehnuteľnosti Štefan a Helena Richterová rod. Pavková:   1/1,  majetok bol zverejnený v OV č. 41/2018 zo dňa 27.02.2018 v súpisovej hodnote spolu 13.057  Eur,  a speňažuje sa podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 10.7.2018.

Tretie kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 10.7.2018   podľa § 167n a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení.

Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 167n a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z..  Predmet dražby sa predáva bez tiarch  a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z.

Opis stavu:      Predmetom dražby sú pozemky v zastavanom území obce, záhrada p.č. 2541/1, o výmere 1053m² a zastavané plochy a nádvoria, p.č. 2552, o výmere  414m².

Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 10 Eur. Správca v záväzných podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.

Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 26. 07.2018 a dňa 09.08. 2018 vždy o 9,oo hodine v kancelárií správcu.

Cena dražobnej zábezpeky:  10% z ponúkanej kúpnej ceny.

Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 19. augusta 2018 na účte správcu uvedenom v záväzných podmienkach.

V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech podstaty.

Cena najnižšieho podania:     je na úrovni minimálne 50% súpisnej hodnoty majetku, najnižšie podanie je na úrovni 6.530  Eur, ktorú sumu musí vydražiteľ uhradiť do 15 dní od príklepu a za podmienok určených zástupcom veriteľov špecifikovaných v záväzných podmienkach.