Dražba nehnuteľností v obci Kajal v katastrálnom území Kajal

Katastrálne územie:
Kajal
Obec:
Kajal

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 21.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO206/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 83237
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 21. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

232

Galanta

Galanta

Kajal

Kajal

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

892/11

Zastavané plochy a nádvoria

1

901/3

Záhrada

193

902/2

Zastavané plochy a nádvoria

69

902/4

Zastavané plochy a nádvoria

159

902/5

Zastavané plochy a nádvoria

16

902/6

Zastavané plochy a nádvoria

17

902/7

Zastavané plochy a nádvoria

23

902/8

Zastavané plochy a nádvoria

28

902/9

Zastavané plochy a nádvoria

132

902/10

Zastavané plochy a nádvoria

3

902/11

Zastavané plochy a nádvoria

6

902/12

Zastavané plochy a nádvoria

6

902/13

Zastavané plochy a nádvoria

94

902/14

Zastavané plochy a nádvoria

26

902/15

Zastavané plochy a nádvoria

8

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

369

902/4

10 – rodinný dom

 

892/11

20 – hospodárska budova – chliev

 

902/5

20 – letná kuchyňa

 

902/6

7 – garáž

 

902/7

20 – hospodárska budova – chliev

 

902/8

20 – hospodárska budova – chliev

 

902/10

7 – garáž

 

902/11

20 – hospodárska budova – chliev

 

902/12

20 – hospodárska budova – chliev

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Dôvody upustenia od dražby:

Podľa §19 odseku 1) Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách písmeno:

h) vykonateľným rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy bolo zakázané s predmetom dražby nakladať.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.