Dražba nehnuteľností v obci Kaloša v katastrálnom území Kaloša

Katastrálne územie:
Kaloša
Obec:
Kaloša

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 057/2012
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Rimavská Sobota

Kaloša

Kaloša

85

---

292

C

641

Záhrady

Rimavská Sobota

Kaloša

Kaloša

85

---

293

C

273

Záhrady

Rimavská Sobota

Kaloša

Kaloša

85

---

294

C

802

Zastavané plochy a nádvoria

Rimavská Sobota

Kaloša

Kaloša

85

---

295

C

177

Záhrady

Rimavská Sobota

Kaloša

Kaloša

85

136

294

---

---

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č 136 na p .č. 294

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný rodinný dom s prístavbou, v individuálnej zástavbe v obci Kaloša,

katastrálne územie Kaloša, okres Rimavská Sobota. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1960 a prístavba v roku1982.

Dispozičné riešenie: V I. nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora, 3x izba. V prístavbe sa nachádza kotolňa.

Konštrukčné riešenie: Osadenie do terénu - základy betónové pásové so zvislou a vodorovnou izoláciou.

Murivo v I.NP murivo murované z tehál na maltu vápennocementovú hr. do 40cm. Strop v I.NP drevený s rovným podhľadom. Strecha prevláda sedlová s krytinou azbestocementových šablón na drevenom latovaní.

Klampiarske konštrukcie neúplné z pozinkovaného plechu. Deliace konštrukcie murované z tehál na maltu vápennocementovú. Vnútorná úprava omietok - vápenné štukové. Vonkajšie omietky zo škrabaného brizolitu. V I.NP kúpeľňa s WC je oceľová vaňa so sprchovacou batériou, keramické umývadlo s batériou, keramická misa so stojankovou nádržkou. Dvere interiérové presklené a plné v oceľovej zárubni, vonkajšie drevené v drevenej zárubni. Okná prevládajú drevené dvojité. Podlahy v I.NP prevládajú z drevenej palubovky, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Vykurovanie v rodinnom dome centrálne z kotla na tuhé palivo. Príprava TV z elektrického zásobníka umiestneného v miestnosti kúpeľňa s WC.

Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickými ističmi v I.NP. Odkanalizovanie z kameninového potrubia do žumpy. Ostatné prvky nehnuteľnosti sú uvedené v tabuľke rozpočtových ukazovateľov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Na dome je potrebné realizovať stavebné úpravy.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 85:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava , na pozemok parc.č. 292
- záhrady o výmere 641 m2, parc.č. 293 - záhrady o výmere 273 m2, parc.č. 294 - zastavané plochy o výmere 802
m2, parc.č. 295 - záhrady o výmere 177 m2 a na stavbu rodinný dom č.s. 136 na parc.č. 294, podľa V 1980/05 -
36/2005; Zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená medzi: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54
Bratislava ako postupcom a OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8 ako postupníkom,
podľa Z 1273/2011 - 25/2011; Zmluva o postúpení pohľadávok č. 51/2011-53 uzatvorená medzi: OTP Faktoring
Követeléskezelő Zrt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8 ako postupcom a OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska
61, 811 08 Bratislava ako postupníkom, podľa Z 4328/2011 - 50/2011
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.,
Karadžičova 8, 810 00 Bratislava od Exekútorského úradu Trnava (Mgr. Dušan Čerešňa) na pozemky C KN
parc.č. 292, 293, 294, 295 a na stavbu súp.č. 136 rodinný dom na C KN p.č.294, podľa Ex 192/2012 (Z
2011/2012), zapísané dňa 31.05.2012 - 46/12
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava II, od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý) na pozemky C KN
parc.č. 292, 293, 294, 295 a na stavby č.s. 136 na C KN parc.č. 294, podľa EX 2620/12 (Z 746/2013), zapísané dňa
21.02.2013 - 9/13
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý) na pozemky C KN parc.č. 292, 293,
294, 295 a na stavbu súp.č. 136 rodinný dom na C KN parc.č. 294, podľa EX 22614/13 (Z 1880/2014), zapísané
dňa 30.5.2014 - 34/14
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného BL Finance, s.r.o., Šoltésovej 14,
Bratislava, od Exekútorského úradu Nitra (JUDr. Václav Kuna) na pozemky C KN parc.č. 292, 293, 294, 295 a na
stavbu súp.č. 136 rodinný dom na C KN parc.č. 294, podľa EX 3780/2013-5 MV (Z 2295/2014), zapísané dňa
26.6.2014 - 43/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 52/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia 09.04.2018
Všeobecná cena odhadu 14 700,00 EUR