Dražba nehnuteľností v obci Kamenín v katastrálnom území Kamenín

Katastrálne územie:
Kamenín
Obec:
Kamenín

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 15.700,00 17.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 218/2014-H
Typ dražobnej vyhlášky: 218/2014-H
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Balaškó
Ulica: Komárňanská 100
Obec: Hurbanovo
PSČ: 94701
Dátum konania dražby: 17.09.2018
Čas konania dražby: 14:00
Miesto konania dražby: Komárňanská 100, 94701Hurbanovo
Vlastník: Lukács Gabriel
Sídlo:
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 07.08.2018
Znalecká hodnota: 15.700,00
Reálna hodnota: 15.700,00
Výška zábezpeky: 7.850,00
Číslo bankového účtu: SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie: 15.700,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady neboli zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie: Závady ani úžitky neboli zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €..
Dátum obhliadky: 14.09.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť
Ďalšie informácie : Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 14.9.2018 o 9.00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je nutné vopred do dňa 13.9.2018 nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Komárňanská 100, alebo elektronicky na e-mailovej adrese euhurbanovo@euhurbanovo.sk.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Nové Zámky
     Obec : Kamenín
     Kataster : Kamenín
     Číslo listu vlastníctva: 806
   Parcela
     Parcelné číslo: 370/1
     Výmera: 448
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 370/2
     Výmera: 384
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 370/3
     Výmera: 152
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 370/4
     Výmera: 41
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 431
     Pracelné číslo: 370/3
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: rodinný dom neužívaný cca 3 roky
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: