Dražba nehnuteľností v obci Kojšov v katastrálnom území Kojšov

Katastrálne územie:
Kojšov
Obec:
Kojšov

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 11 550,00 € 22.08.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDBA 004/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska3792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82948
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Mestský úrad Gelnica, zasadacia miestnosť č. 204, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10,00 hod.
F. Kolo dražby 3. opakované
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú:

  • stavba, súp. č. 85 na parcele reg. „C“ č. 766, rodinný dom
  • parcela reg. „C“ č. 766 o výmere 378 m2, zastavané plochy a nádvoria
  • parcela reg. „C“ č. 767 o výmere 619 m2, záhrady

zapísané na LV č. 633 vedenom Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor, k.ú. Kojšov, obec Kojšov, okres Gelnica,  vo vlastníctve: Peter Korfanta, rod. Korfanta, nar. 04.06.1989, trvale bytom Kojšov 113, 055 52 Kojšov, SR, v podiele 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je samostatne stojaci RD  nachádzajúci sa v zastavanom území obce  Kojšov, kat. územie Kojšov, umiestnený  pri miestnej komunikácií  v  okrajovej  časti  obce. RD je  zrealizovaný  ako jednopodlažný  bez obytného  podkrovia  s čiastočným podpivničením  pod prednou časťou  RD. Jedná sa o samostatne stojaci  RD s. č. 85,  na parc. č. 766, nachádzajúci sa na  svahovitom pozemku v obci Kojšov,  kat. územie  Kojšov. Na  základe potvrdenia o veku RD  s. č. 85, ktoré vydal OcÚ Kojšov dňa 9.2.2010 a na  základe  prehlásenia vlastníka  RD  a odborného posúdenia znalcom  bol RD vybudovaný v roku  1961.

Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, verejný vodovod  a verejnú kanalizáciu.  Rozvod  verejnej siete   zemného plynu  je ukončený  v prednom oplotení RD, do RD  zemný plyn v čase obhliadky znalcom nie je napojený.

Dispozičné riešenie podzemného a  nadzemného podlažia RD  je v súlade s pôdorysnými náčrtmi, ktoré  tvoria prílohu znaleckého posudku. Do  1.PP   je samostatný vstup  zo zadnej  strany dvora  z úrovne  terénu.  Do 1.NP RD  je vstup   zo zadnej strany dvora  cez predložené terénne schody. Podzemné podlažie  a 1. NP nie sú  medzi sebou  prepojené  vnútorným schodiskom.

V podzemnom podlaží  sa nachádzajú tieto miestnosti: čierna kuchyňa, kotolňa na tuhé palivo a sklad, v ktorom  je umiestnená aj studňa s  domácou vodárňou. V   nadzemnom podlaží  sa nachádzajú  tieto miestnosti:  zádverie  s  halou,  kuchyňa, kúpeľňa  s WC  a  3 x izba.  Vypočítaná zastavaná plocha 1. PP je 69,38 m2 a 1.NP je 109,59 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Základy RD sú betónové  prekladané kameňom bez  izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.PP je murované z kameňa, murivo  1. nadzemného podlažia   RD  je  murované  z tehlového muriva   hr. 35   cm. Vnútorné omietky vápenné hladké, štukové. Vonkajšie povrchové úpravy  fasády  - dvoch  stien  (prednej a bočnej od dvora) sú z vápenno cementovej brizolitovej škrabanej  omietky  bez  obkladov, ďalšie  dve steny  zadné od záhrady a od suseda  s povrchovou  úpravou  z hladkej omietky. Okná  na RD pôvodné  drevené  dvojité s doskovým ostením  v podzemnom a nadzemnom podlaží.  Priečky  v  RD    sú vybudované z  tehál. Strop  nad suterénom   žb. s  rovným podhľadom, nad  1.NP  strop drevený trámový  s rovným  podhľadom  zo štukovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy stien  vápenné štukové. Vykurovanie RD ústredné vybudované  v roku 2010  s plechovými  panelovými   radiátormi, rozvodmi   z kovových rúr a kotlom  na tuhé palivo  umiestneným  v kotolni  v  suteréne  RD. V RD  je  zriadená  kúpeľňa v roku  2010  vybavená plechovou vaňou, umývadlom a  automatickou práčkou. Povrchové úpravy stien  kúpeľne  z keramických obkladov do výšky 1,80 m  len nad vaňou a umývadlom, podlaha z keramickej dlažby. Vaňa v kúpeľni  voľne stojaca  bez podmurovky  a keramického obkladu. ELI  v  1.NP RD    je  riešená  rozvodmi  220  a 380  V.  Strecha RD   je pôvodná  sedlová  valbová    s   krytinou  pálenou dvojdrážkovou    na   latovaní.   Klampiarske konštrukcie  pozinkované  žľaby a zvody.  Interiérové dvere   rámové  hladké na báze  dreva  plné a zasklené. Vchodové dvere do RD pôvodné drevené. Podlahy obytných miestnosti   v RD   drevené palubové. Kuchyňa v 1.NP  je  ku dňu ohodnotenia rekonštruovaná v roku 2010,  vybavená   kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským plynovým sporákom na PB s el. rúrou bez digestora  a  drezom  nerezovým so stojankovou  pákovou batériou.  Podlaha v kuchyni  z podlahoviny  PVC.  Za kuchynskou linkou keramický obklad steny.

RD  je zrealizovaný v priemernej kvalite zodpovedajúcej veku  RD  s prevedenými rekonštrukciami kuchyne, kúpeľne, s rekonštruovaným ústredným kúrením  s kotlom na tuhé palivo a radiátormi panelovými. Technický   stav   RD   je   primeraný jeho veku. Údržba RD  jeho interiéru je  dobrá, údržba  exteriérovej   časti  RD  ku dňu obhliadky  je   čiastočne  zanedbaná.  Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, kvality použitých  materiálov a vzhľadom na  stav údržby  stanovil znalec životnosť RD  odborným odhadom na 100  rokov.

Ohodnocovaná drobná stavba  -  sklad drevenej konštrukcie  situovaný  vedľa RD na parcele č.  766. Sklad   je  zakreslený v aktuálnej kópií  z katastrálnej mapy, tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe. Sklad je  jednopodlažná  prízemná   stavba  z drevených hranolov  jednostranne obitá   doskami,  zastrešená  sedlovou  strechou  na hambálkovom krove   pokrytá  krytinou  pálenou jednodrážkovou  na latovaní. Klampiarske  konštrukcie   nezrealizované.  Základy  - betónové pätky pod stĺpikmi. Drobná stavba  na základe prehlásenia vlastníka  bola  vybudovaná asi  v roku 1965, ku dňu obhliadky  je v pôvodnom stave. ELI   nezrealizovaná. Technický stav ohodnocovanej drobnej stavby  je  priemerný  zodpovedajúci jeho veku. Pri ohodnotení  uvažuje znalec so životnosťou  drobnej stavby  odborným odhadom  na  70 rokov. Vypočítaná zastavaná plocha 1. NP je 21,45 m2.

Oplotenie predzáhradky pred RD  z prednej  severnej strany dvora   z  výplne z kovových profilov  s výplňou   zo strojového  pletiva  na  kovových   stĺpikoch, betónovej podmurovke  a na betónovom základe. Výška výplne  1,20 m, dĺžka oplotenia  16  m.  Plot  bol   vybudovaný v roku 1961. Ku dňu obhliadky  je  plot zanedbaný.

Plot v záhrade drevenej konštrukcie na parcele č. 767 výšky 1,30 m. Pri  ohodnotení uvažuje znalec so životnosťou 50 rokov.

Studňa kopaná umiestnená pod RD v suteréne v miestnosti skladu. Hĺbka studne 4 m. Studňa je využívaná v kombinácií s vodou z verejného vodovodu  cez domácu vodáreň  umiestnenú v suteréne vedľa studne.  Studňa  bola vybudovaná pred výstavbou RD  v roku 1960.

NN prípojka z verejnej siete do RD zemná v dĺžke 13 m, zrealizovaná v roku 1970.

Vodovodná prípojka od vodomernej šachty v zadnej časti dvora do RD vybudovaná v roku 1970 v dĺžke 6,50 m.

Vodomerná šachta  umiestnená v zadnej časti dvora na parcele č. 767 za RD z južnej strany. Podľa  výpovede vlastníka  prípojka  vybudovaná  v roku 1970.

Kanalizačná  prípojka z RD do verejnej kanalizácie  umiestnenej v prednej časti dvora vybudovaná v roku 1961.

Vonkajšie  predložené schody  pred vstupom do RD  zo zadnej  strany dvora  vybudované  v roku  1961. Schody  realizované na terén s povrchom zatretým betónovým.  Množstvo  schodov pred vstupom do RD  6 * 1,97 m    a 8 * 1,60 m.

Vstupný chodník  v dvore  popri RD  z monolitického betónu  s povrchom zatretým  betónovým. Chodník  zrealizovaný v roku 1961.

Oporný múr  umiestnený vedľa vstupu do RD  v zadnej časti dvora. Oporný múr zrealizovaný z lomového kameňa v roku 1961.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Parcela č. 766 zastavané plochy a nádvoria vo výmere  378 m2  a  parcela č. 767 záhrady vo výmere  619 m2 zapísané na LV č. 633  zo  dňa 14.6.2018, nachádzajúce sa v obci Kojšov, katastr. územie Kojšov, okres  Gelnica. Parcela č. 766 je  situovaná  pri  miestnej komunikácií  s povrchovou úpravou  asfaltovou v okrajovej časti obce, parcela č. 767 je situovaná v zadnej časti dvora svahovitý so sklonom na severnú  stranu. Pozemky sú napojené  na  verejný rozvod ELI, verejný rozvod kanalizácie a verejný vodovod. Možnosť napojenia aj na rozvod  zemného plynu, ktorý je ukončený v prednom oplotení v plynomerovej skrinke  s hlavným uzáverom. Využite pozemkov  - rodinný dom so  štandardným vybavením a priemerným príslušenstvom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 7.4.2010 na nehnuteľnosti: pozemok parcela C KN č. 766 - zast. pl o výmere 378 m2, parcela C KN č. 767 - záhrady o výmere 619 m2, stavba s.č. 85 na pozemku parcela C KN č. 766 v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO 31335004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, V 200/2010 - 315/10;
- Exekučný príkaz EX 393/12R-21 zo 17.10.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parcelné číslo 767, záhrady o výmere 619 m2, č. 766, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2 a na stavbu so súpisným číslom 85 na parcele C KN 766 - súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves - Z 1070/2013 - 99/2013;
- Exekučný príkaz EX 1429/15R-15 z 30.12.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 766, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2, parcelu registra C parcelné číslo 767, záhrady o výmere 619 m2 a na stavbu, rodinný dom so súpisným číslom 85 na parcele číslo 766 - súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves - Z 6/2016 - 2/2016;
- Exekučný príkaz EX 759/16R-15 zo dňa 21.7.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcelu registra C parcelné číslo 766, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2, parcelu registra C parcelné číslo 767, záhrady o výmere 619 m2 a na stavbu, rodinný dom so súpisným číslom 85 na parcele číslo 766, súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Z 1032/2016 - 116/16;
- Exekučný príkaz EX 1619/16R-10 zo 06.02.2017 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcela registra C parcelné číslo 766, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2, parcela registra C parcelné číslo 767, záhrady o výmere 619 m2, stavba rodinný dom so súpisným číslom 85 na parcele číslo 766 - súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves - Z 177/2017 - 30/2017.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 123/2018 vypracovaným znalcom Ing. Pavel Jurko zo dňa 14.06.2018 na sumu 18 800,00 € (slovom Osemnásťtisícosemsto eur).
K. Najnižšie podanie 11 550,00 € (slovom Jedenásťtisícpäťstopäťdesiat eur)
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2 000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0042017.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota začína 17.07.2018 a končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: 4370013528/3100, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0042017.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 01.08.2018 o 12,45 hod. 02.08.2018 o 12,45 hod.
Miesto obhliadky Pred predmetom dražby: Kojšov 85, 055 52 Kojšov
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas), právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka),
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra),
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Pavol
c) priezvisko Dorič
d) sídlo Hlavná 40, 040 01 Košice