Dražba nehnuteľností v obci Kolárovo v katastrálnom území Kolárovo

Katastrálne územie:
Kolárovo
Obec:
Kolárovo

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 063/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Priestory Hotela MIKADO****, Hollého 11, 949 01 Nitra / salónik EXECUTIVE LOUNGE/., Nitra
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2242 vedenom na Okresnom úrade Komárno -
katastrálny odbor, obec Kolárovo, katastrálne územie Kolárovo:
- stavba – drevostavba , s. č. 2302, postavený na pozemku parc. reg „ C“ č. 2710/61,
- pozemok - zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 2710/61 o výmere 232 m²,
- pozemok - záhrady, parc. reg. „C“ č. 2710/100 o výmere 349m²,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Drevo stavba, k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres Komárno.
Rekreačná chata, Osada Dankó Pištu č. 49, súpisné č. 2302, parcela č. 2710/61, k.ú. Kolárovo, obec
Kolárovo, okres Komárno.
Rekreačná chata je montovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v
tvare obdĺžnika, ku ktorému je v severnej časti dobudovaná prístavba. Rekreačná chata je súčasťou zástavby
pôvodnej chatovej osady na ulici Osada Dankó Pištu č. 49 v meste Kolárovo, označená súpisným číslom 2302,
postavená na pozemku, parcela č. 2710/61, k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres Komárno. Vlastník sa v
stanovenom termíne na obhliadku nedostavil.
Dispozičné riešenie
Rekreačná chata má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Zo severnej strany objektu
je orientovaný hlavný vstup. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník nehnuteľnosti v stanovenom termíne
nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný popis riešenia dispozície neuvádzam.
Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží znalec čerpal z katastrálneho operátu a
vlastnej odbornej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z monolitického
betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a 2. nadzemného podlažia (podkrovia) sú
zhotovené ako sendvičová montovaná konštrukcia (drevená). Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z
drevených prefabrikovaných panelov. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká.
Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako stropy s rovným pohľadom drevené trámové. Strecha
objektu je šikmá, s dreveným krovom - sedlová. Krytina strechy je zhotovená z z pozinkovaného plechu.
Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné
klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu
fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové s
izolačným sklom. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú
v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom a s plastovými žalúziami. Vykurovanie objektu je
teplovodné s plechovými radiátormi, ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol. Ako zdroj TÚV slúži elektrický
zásobníkový ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z
centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia.
Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku objektu aj zvnútra znalec v tejto časti výpočtu uviedol len konštrukcie,
ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií znalec sa
tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú (napr.
deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) znalec ich ohodnotenie určil
podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch. Rozvody TI, resp. spôsob vykurovania
znalec predpokladal podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod...) alebo podľa jestvujúceho komína.
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod. znalec
neuvádza vo výpočte vôbec, nakoľko znalec z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti
nemohol nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.
Prístrešok - vstup do RD, bez súpisného č. , parcela č. 2710/61, k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres
Komárno.
Prístrešok - vstup do RD, je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Prístrešok - vstup
do RD je samostatne stojaci objekt na dvore rekreačnej chaty, vedľa západnej fasády rekreačnej
chaty neoznačený súpisným číslom, postavený na pozemku, parcela č. 2710/61, k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo,
okres Komárno.
Dispozičné riešenie
Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia
pozostáva z jedného z troch strán otvoreného a zastrešeného priestoru.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pätky z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1.
nadzemného podlažia sú zhotovené ako piliere murované z DT tvárnic. Strecha je šikmá, pultová. Krytina šikmej
strechy je zhotovená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty
sú riešené z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je zhotovená ako vápenná hladká omietka.
Podlahy v objekte sú zhotovené ako hladený betón s náterom. V objekte sa nenachádzajú žiadne rozvody
technickej infraštruktúry. V objekte sa nenachádzajú žiadne zariaďovacie predmety a predmety technického
vybavenia objektu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rekreačná chata, Osada Dankó Pištu č. 49, súpisné č. 2302, parcela č. 2710/61, k.ú. Kolárovo, obec
Kolárovo, okres Komárno
Ide o dostatočne udržiavaný objekt, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt
je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov,
stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné
účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca
dohotovený v roku 1985 a v roku 2008 bola v severnej časti dobudovaná prístavba. V zmysle Metodiky výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o bežne udržiavaný objekt a väčšina konštrukcií
PDŽ je v dobrom stave, opotrebenie znalec stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené
opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť
objektu je znalcom stanovená na 70 rokov (vzhľadom na použitý konštrukčný systém), predpokladaný rok dožitia
objektu je rok 2055. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určuje v
percentách.
Prístrešok - vstup do RD, bez súpisného č. , parcela č. 2710/61, k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres
Komárno
Ide o dostatočne udržiavaný, pomerne nový objekt, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá
jeho veku. Objekt je v súčasnosti (pravdepodobne) využívaný na svoj pôvodný účel. Objekt je zhotovený z
bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým
normám. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 2008. V zmysle Metodiky výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o pomerne nový objekt a väčšina konštrukcií
PSV objektu je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové,
výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.
Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 70 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2078.
Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určuje v percentách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 2242
- Záložné právo V-1387/06 v prospech Československá obchodní banka, a.s.,Praha 1-Nové Město, Na Příkopě
854/14, IČO:00001350 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom,reg.č.8264/284040/2006/USU70 na
parc.č. 2710/61,2710/100 a na stavbu so sč 2302 na parc.č.2710/61 pol.351/06
- Exekučný príkaz EX 273/09 zo dňa 6.5.2009, P1-468/09 na vykonanie exekúcie zriadenímexekučného
záložného práva v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO:
35 937 874 na pozemky parc. č. 2710/61, 2710/100 a na drevostavbu so súp. č. 2302 na parc. č. 2710/61.
(Exekútorský úrad Nové Zámky - súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 798/2009 zo dňa 27.10.2009, P1-1351/2009 zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť v prospech oprávnenému Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270 na
drevostavbu súp.č. 2302 na parc.č. 2710/61, na pozemok parc.č. 2710/100, (Exekútorský úrad Nové Zámky,
JUDr. Jozef Ivančík, súdny exekútor).
- Exekučný príkaz EX 1820/2011 zo dňa 12.10.2011, Z-6004/11 zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť v prospech oprávnenému Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava na
'C'parc.č.2710/61, 2710/100 a na drevostavbu súp.č. 2302 na parc.č. 2710/61, (Exekútorský úrad Galanta JUDr.
Jozef Kaproncai - súdny exekútor).
- Exekučný príkaz EX 363/11 zo dňa 31.5.2012, Z-2785/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva v prospech oprávneného: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bajkalská 30, 829 48
Bratislava na 'C' parc. č. 2710/61, 2710/100 a na drevostavbu so súp.č.2302 na 'C' parc.č.2710/61(Exekútorský
úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská)
- Exekučný príkaz EX 1334/12 zo dňa 10.8.2012, Z-4160/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava na
'C' parc. č. 2710/61, 2710/100 a na drevostavbu so súp.č.2302 na 'C' parc.č.2710/61(Exekútorský úrad Malacky,
súdny exekútor JUDr. Ing. Štefan Hrebík)
- Exekučný príkaz EX 1619/13 zo dňa 27.3.2014, Z-1736/2014 zriadením exekučného záložného práva v
prospech oprávneného Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4, 815 74
Bratislava na 'C'parc.č. 2710/61, 2710/100 a na drevostavbu súp.č. 2302 na parc.č. 2710/61 (Exekútorský úrad
Galanta, JUDr. Peter Urbánek - súdny exekútor)
Poznámky:
- Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 363/11 zo dňa 07.5.2012, P-589/12 predajom
nehnuteľnosti v prospech oprávneného: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bajkalská 30, 829 48
Bratislava na 'C' parc. č. 2710/61, 2710/100 na drevostavbu so súp.č.2302 na 'C' parc.č.2710/61 (Exekútorský
úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská)
- Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V-1387/06) zo dňa 5.9.2017, P 849/17 v
prospech záložného veriteľa formou predajom na dobrovoľnej dražbe priamym predajom na 'C'parc.č.2710/61,
2710/100 a na drevostavbu súp.č. 2302 na parc.č. 2710/61.
- Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. DDr. 063/2017 - 2.kolo dražby zo dňa 11.5.2018,
P- 400/2018 dražobníkom Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 253 073, na pozemky
parc. č. 2710/61, 2710/100 a na drevostavbu so súp. č. 2302 na parc. č. 2710/61.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 9/2018 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin
Kralovič zo dňa 13.02.2018 na sumu 12 000,00 € (slovom dvanásťtisíc eur ).