Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 17.200,00 09.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 1018/2016
Typ dražobnej vyhlášky: 1018/2016
Poradie dražby: 2
Exekútor: Vojtech, PhD. Markovič
Ulica: Bratislavská cesta 4303
Obec: Komárno
PSČ: 94501
Zastupujúci exekútor: Peter Balaškó
Ulica: Komárňanská 100
Obec: Hurbanovo
PSČ:
Dátum konania dražby: 09.07.2018
Čas konania dražby: 11:30
Miesto konania dražby: Bratislavská cesta 4303, 94501Komárno
Vlastník: Domonkošová Adriana
Sídlo: Budovateľská 21/21, Komárno
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 31.05.2018
Znalecká hodnota: 17.200,00
Reálna hodnota: 17.200,00
Výška zábezpeky: 8.600,00
Číslo bankového účtu: IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346, vedený v Tatrabanke
Najnižšie podanie: 17.200,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346, vedený v Tatrabanke
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie závady nasledovné – Zákonné záložné právo na LV č. 8589 v zmysle § 15 ods.1 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie pohľadávky v prospěch ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytnom dome so súp. č. 1408 na pozemky parc. registra C č. 5788/2, na byt č. 21, poschodie 1, vchod č. 21- jedná sa o zabezpečovací inštitút na zabezpečenie budúcej splatnej pohľadávky oprávněného, hodnotu nie je možné určiť– 0 Eur.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný a zástupcovia mesta, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky proti udeleniu príklepu môže vzniesť do 3 dní odo dňa konania dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 zákona č. 233/95 Z.z. nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbe prítomný.
Odovzdanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží.
Dátum obhliadky: 09.07.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Budovateľská 21/21, Komárno.
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Komárno
     Obec : Komárno
     Kataster : Komárno
     Číslo listu vlastníctva: 8589
   Parcela
     Parcelné číslo: 5788/2
     Výmera: 1282
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: byt č. 21, 1 poschodie, vchod 21, Komárno
   Stavba
     Supisné číslo: 1408
     Pracelné číslo: 5788/2
     Druh stavby: 9
     Popis stavby: obytný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: