Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 32.300,00 09.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 1838/2015
Typ dražobnej vyhlášky: 1838/2015
Poradie dražby: 2
Exekútor: Vojtech, PhD. Markovič
Ulica: Bratislavská cesta 4303
Obec: Komárno
PSČ: 94501
Zastupujúci exekútor: Peter Balaškó
Ulica: Komárňanská 100
Obec: Hurbanovo
PSČ:
Dátum konania dražby: 09.07.2018
Čas konania dražby: 16:00
Miesto konania dražby: Bratislavská cesta 4303, 94501Komárno
Vlastník: Takácsová Barbora
Sídlo: K. Harmosa 2, Nová Stráž
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 31.05.2018
Znalecká hodnota: 32.300,00
Reálna hodnota: 32.300,00
Výška zábezpeky: 16.150,00
Číslo bankového účtu: IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346, vedený v tatrabanke
Najnižšie podanie: 32.300,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346, vedený v Tatrabanke
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie závady nasledovné – Zákonné záložné právo na LV č. 7130 v zmysle § 15 ods.1 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie pohľadávky v prospěch ostatních vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytnom dome so súp. č. 1184 na pozemky parc. Regictra C č. 2727, na byt 24/, vchod č. 12- jedná sa o zabezpečovací inštitút na zabezpečenie budúcej splatnej pohľadávky oprávněného, hodnotu nie je možné určiť– 0 Eur.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný a zástupcovia mesta, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky proti udeleniu príklepu môže vzniesť do 3 dní odo dňa konania dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 zákona č. 233/95 Z.z. nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbe prítomný.
Odovzdanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží.
Dátum obhliadky: 09.07.2018
Čas obhliadky: 15:30
Miesto obhliadky veci: Cintorínsky rad 12, Komárno
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Komárno
     Obec : Komárno
     Kataster : Komárno
     Číslo listu vlastníctva: 7130
   Parcela
     Parcelné číslo: 2727
     Výmera: 1220
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: byt č. 24, prízemie, vchod 12
   Stavba
     Supisné číslo: 1184
     Pracelné číslo: 2727
     Druh stavby: 9
     Popis stavby: obytný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: