Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 185a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6272

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

8442/2

Zastavané plochy a nádvoria

329

8442/3

Zastavané plochy a nádvoria

25

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

3042

8442/2

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne mesta Komárno, na miestnej komunikácii Nová, severne od centra mesta, v zástavbe starších rodinných domov zo 70-tych rokov 20. storočia.

Rodinný dom je zrealizovaný ako čiastočne podpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami.

V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka.

V suteréne sa nachádzajú schody na I.NP, sklad a kotolňa

Na I.NP sa nachádza predsieň, chodba, kúpelňa, komora, kuchyňa, WC 4 obytné miestnosti, schody na II.NP a chodba so schodmi do suterénu.

II.NP je rozstavané v štádiu hrubej stavby a jeho vnútorné dispozičné riešenie zatiaľ nie je zrejmé.

Dom je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi, murovanými nosnými múrmi a murovanými priečkami. Obvodové múry I.NP sú z kvádrov hr. do 400 mm, obvodové múry II.NP sú murované z tehloblokov hr. do 400 mm. Obvodové múry suterénu sú betónové monolitické. Vnútorné nosné múry ako aj deliace priečky sú taktiež murované. Strecha je stanová, krov drevený, ako strešná krytina je použitá keramická škridľa. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Vonkajšie povrchové úpravy I.NP sú tvorené brizolitovými omietkami, sokel je obložený keramickým obkladom. II.NP je bez vonkajších povrchových úprav. plastovými obkladovými prvkami. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú zrealizované.

Suterén

Vnútorné úpravy povrchov stien sú tvorené hladkými vápennými omietkami. Podlahy sú riešené ako cementové potery.

Vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

V kotolni sa nachádza kotol na pevné palivo. Schody na I.NP sú betónové.

I.NP

Vnútorné úpravy povrchov stien sú tvorené hladkými vápennými omietkami, v kuchyni, v kúpelni a vo WC sú zrealizované keramické obklady.

Podlahy obytných miestností sú prevažne laminátové podlahy, podlahy ostatných miestností sú prevažne keramické dlažby.

Okná sú drevené zdvojené s vonkajšími plastovými žalúziami, vstupné dvere drevené, vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

Kuchynská linka má dĺžkou cca 2,00 m. Je na báze dreva so zabudovaným elektrickým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom.

V kúpelni sa nachádza plastová obmurovaná vaňa a umývadlo, vo WC je umiestnený záchod Kombi a umývátko (2010).

Vykurovanie je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami. Ako zdroj tepla slúži plynový kotol umiestnený v kotolni v suteréne. TÚV je pripravovaná v elektrickom ZOV umiestnenom v kúpelni

Schody na II.NP sú betónové.

II.NP

II.NP je rozstavané v štádiu hrubej stavby a jeho vnútorné dispozičné riešenie zatiaľ nie je zrejmé.

Okná sú plastové s izolačným dvojsklom (2010)

V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV a kanalizácie.

Dom je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie.

Po roku 2010 bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia I.NP (vybavenie kúpelne a WC) a taktiež nadstavba II.NP vrátane novej strechy. K tejto nadstavbe neboli znalcovi predložené žiadne doklady.

Technický stav objektu je primeraný veku a spôsobu užívania, v niektorých miestnostiach I.NP sa na stenách objavujú prejavy zatečenia a zaplesnenia.

Letná kuchyňa

Objekt letnej kuchyne sa nachádza vo dvore za rodinným domom. V objekte sa nachádza priestor kuchyne, kúpelňa a WC.

Objekt je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi, murovanými nosnými múrmi a murovanými priečkami. Obvodové múry sú z plynosilikátových kvádrov hr. 300 mm. Strecha je plochá, ako strešná krytina sú použité asfaltové pásy. Strop je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. Vonkajšie povrchové úpravy I.NP sú tvorené vápennými omietkami. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú zrealizované.

Vnútorné úpravy povrchov stien sú tvorené hladkými vápennými omietkami.

Podlahy sú prevažne PVC krytiny.

Okná sú plastové, vstupné dvere drevené, vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

V kúpelni sa nachádza sprchovací kút a umývadlo, vo WC je umiestnený záchod Kombi.

Vykurovanie je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami.

V objekte sú zrealizované rozvody vody, kanalizácie a NN.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne mesta Komárno, na miestnej komunikácii Nová, severne od centra mesta, v zástavbe starších rodinných domov zo 70-tych rokov 20. storočia.

Rodinný dom je zrealizovaný ako čiastočne podpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami.

V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka.

V suteréne sa nachádzajú schody na I.NP, sklad a kotolňa

Na I.NP sa nachádza predsieň, chodba, kúpelňa, komora, kuchyňa, WC 4 obytné miestnosti, schody na II.NP a chodba so schodmi do suterénu.

II.NP je rozstavané v štádiu hrubej stavby a jeho vnútorné dispozičné riešenie zatiaľ nie je zrejmé.

Dom je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi, murovanými nosnými múrmi a murovanými priečkami. Obvodové múry I.NP sú z kvádrov hr. do 400 mm, obvodové múry II.NP sú murované z tehloblokov hr. do 400 mm. Obvodové múry suterénu sú betónové monolitické. Vnútorné nosné múry ako aj deliace priečky sú taktiež murované. Strecha je stanová, krov drevený, ako strešná krytina je použitá keramická škridľa. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Vonkajšie povrchové úpravy I.NP sú tvorené brizolitovými omietkami, sokel je obložený keramickým obkladom. II.NP je bez vonkajších povrchových úprav. plastovými obkladovými prvkami. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú zrealizované.

Suterén

Vnútorné úpravy povrchov stien sú tvorené hladkými vápennými omietkami. Podlahy sú riešené ako cementové potery.

Vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

V kotolni sa nachádza kotol na pevné palivo. Schody na I.NP sú betónové.

I.NP

Vnútorné úpravy povrchov stien sú tvorené hladkými vápennými omietkami, v kuchyni, v kúpelni a vo WC sú zrealizované keramické obklady.

Podlahy obytných miestností sú prevažne laminátové podlahy, podlahy ostatných miestností sú prevažne keramické dlažby.

Okná sú drevené zdvojené s vonkajšími plastovými žalúziami, vstupné dvere drevené, vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

Kuchynská linka má dĺžkou cca 2,00 m. Je na báze dreva so zabudovaným elektrickým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom.

V kúpelni sa nachádza plastová obmurovaná vaňa a umývadlo, vo WC je umiestnený záchod Kombi a umývátko (2010).

Vykurovanie je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami. Ako zdroj tepla slúži plynový kotol umiestnený v kotolni v suteréne. TÚV je pripravovaná v elektrickom ZOV umiestnenom v kúpelni

Schody na II.NP sú betónové.

II.NP

II.NP je rozstavané v štádiu hrubej stavby a jeho vnútorné dispozičné riešenie zatiaľ nie je zrejmé.

Okná sú plastové s izolačným dvojsklom (2010)

V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV a kanalizácie.

Dom je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie.

Po roku 2010 bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia I.NP (vybavenie kúpelne a WC) a taktiež nadstavba II.NP vrátane novej strechy. K tejto nadstavbe neboli znalcovi predložené žiadne doklady.

Technický stav objektu je primeraný veku a spôsobu užívania, v niektorých miestnostiach I.NP sa na stenách objavujú prejavy zatečenia a zaplesnenia.

Letná kuchyňa

Objekt letnej kuchyne sa nachádza vo dvore za rodinným domom. V objekte sa nachádza priestor kuchyne, kúpelňa a WC.

Objekt je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi, murovanými nosnými múrmi a murovanými priečkami. Obvodové múry sú z plynosilikátových kvádrov hr. 300 mm. Strecha je plochá, ako strešná krytina sú použité asfaltové pásy. Strop je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. Vonkajšie povrchové úpravy I.NP sú tvorené vápennými omietkami. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú zrealizované.

Vnútorné úpravy povrchov stien sú tvorené hladkými vápennými omietkami.

Podlahy sú prevažne PVC krytiny.

Okná sú plastové, vstupné dvere drevené, vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

V kúpelni sa nachádza sprchovací kút a umývadlo, vo WC je umiestnený záchod Kombi.

Vykurovanie je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami.

V objekte sú zrealizované rozvody vody, kanalizácie a NN.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Vklad záložného práva V-2359/2010 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, č. zmluvy: ZZ1 k ÚZ č. 010/3021/10SU na pozemky parc. 'C' č. 8442/2, 8442/3 a na stavby: rodinný dom so súp. č. 3042 na parc. 'C' č. 8442/2, drobná stavba - letná kuchyňa na parc. 'C' č. 8442/3.
- Vklad záložného práva V-3080/2010 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, č. zmluvy: ZZ1 k ÚZ č. 013/3021/10SU na pozemky parc. 'C' č. 8442/2, 8442/3 a na stavby: rodinný dom so súp. č. 3042 na parc. 'C' č. 8442/2.
Poznámka:
- Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 013/3021/10SU, 010/3021/10SU zo dňa 13.8.2013 v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na 'C'parc.č. 8442/2, 8442/3 a na rodinný dom s.č. 3042 na parc.č. 8442/2.
- Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX199/10 zo dňa 3.12.2014, P-1499/14 zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľností v prospech oprávnenému LICITOR factoring s.r.o., Žilina na 'C'parc.č. 8442/2, 8442/3 a na rodinný dom s.č. 3042 na parc.č. 8442/2.
- Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 582/2014 zo dňa 05.03.2015, P333/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávnenému LICITOR factoring s.r.o., Žilina na parcely registra 'C'parc.č. 8442/2, 8442/3 a na rodinný dom s.č. 3042 na parc.č. 8442/2 (Exekútorský úrad Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr.Iveta Tóthová)

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 48 750,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 16/2018
Meno znalca: Ing. Juraj Sedláček
Dátum vyhotovenia: 02.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 65 000,00 €