Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 228000€ 04.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 028/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 14:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Komárno

Komárno

Komárno

1228

--

2095/1

„C“

188

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Komárno

Komárno

1228

--

2095/2

„C“

18

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Komárno

Komárno

1228

--

2095/3

„C“

3

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Komárno

Komárno

1228

--

2096

„C“

165

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Komárno

Komárno

1228

--

2097

„C“

403

Záhrady

Komárno

Komárno

Komárno

1228

1162

2095/1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom na parc. č. 2095/1

Jedná sa o nehnuteľnosť - rodinný dom, v individuálnej zástavbe v obci Komárno, katastrálne územie

Komárno, okres Komárno. Rodinný dom je využívaný od roku 2003. Pôvodný objekt z dôvodu statického

narušenia sa odstránil a zrealizovala sa nová stavba. Dispozičné riešenie: V I. podzemnom podlaží sa nachádza sklad, kotolňa a schodisko. V I. nadzemnom

podlaží sa nachádza podbránie, schodisko, kuchyňa, obývacia izba, pracovňa, kúpeľňa s WC, WC. V II.

nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, 4x izba, kúpeľňa s WC a 2x balkón.

Konštrukčné riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; 1. NP - murované z

tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace

konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - klenbové; 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové

monolitické

- Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - tvrdé drevo

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - betónové škridlové ťažké

(Bramac); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody,

komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - omietky na báze umelých látok; obklady

fasád - 1. NP - obklady keramické

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou

hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP - samostatnej

sprchy; 1. NP - kuchyne

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - zdvojené

drevené s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - laminátové; dlažby a

podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter,; 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - vstavaná sklokeramická doska, vstavaná elektrická rúra; 1. NP - umývačka

riadu (zabudovaná); 1. NP - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové

umývadlo; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva

- Vybavenie kúpeľní ; 1. NP, 2. NP - vaňa plastová rohová; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná

sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 2. NP -

pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 2. NP -

splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom; 1. NP - vstavané skrine

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi -

oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho

zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP - kameninové potrubie; 1. NP, 2. NP - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP -

svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod zemného plynu

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom je v dobrom technickom stave.

Životnosť: na základe prevedenia, použitia materiálov a prevádzanej údržby znalec určuje životnosť

rodinného domu odborným odhadom na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 1228:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo V-2354/10 z 04.08.2010 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 811 08
Bratislava, IČO: 45 730 008 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc. C KN č. 2095/1, 2095/2,
2095/3, 2096, 2097 a na rodinný dom so súp.č. 1162 na parc. C KN č. 2095/1 pol.2207/10
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 154/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia 17.07.2018
Všeobecná cena odhadu 228 000 €
K. Najnižšie podanie 228000€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet:0282018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 20.08.2018 o 12:00 2. termín 03.09.2018 o 12:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky: Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava