Dražba nehnuteľností v obci Košice-Juh v katastrálnom území Južné Mesto

Katastrálne územie:
Južné Mesto
Obec:
Košice-Juh

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 25.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VSS Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Južná trieda 82, 04001 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36599140
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu: Čajakova 5, 04001 Košice
Kotakt na správcu : 0915907055, erika.simova.ak@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 32K/12/2011 S1329
Spisová značka súdneho spisu : 32K/12/2011
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr.Erika Šimová, správca

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Čajakova

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Košice

d) PSČ

040 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov MS SR č. 1329

IV. 

IČO/ dátum narodenia

35557257

B.  

Dátum vykonania dražby

25.07.2018

C.

Miesto vykonania dražby

Notársky úrad JUDr. Pavol Dorič, PhD.notár , so sídlom Hlavná 40- Vitézov dvor, 040 01 Košice

D.

Čas vykonania dražby

10,00 hod.

E

Kolo dražby

1.kolo

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

nehnuteľnosť -  stavba so súp. č. 1598,   na parc. č. 290/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1162 m2 , vedená  na LV č. 13391  pre okres Košice IV, obec Košice – Juh , katastrálne územie  Južné mesto ,  ako dom,  nachádzajúca sa na Južnej triede 82 v Košiciach, vo  vlastníctve tretej osoby VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, spoluvlastnícky podiel tretej osoby : 1/1

 

G.

Opis stavu predmetu dražby

Nebytová budova – Hala na parcele číslo 290/2 – Zlievareň farebných kovov

Hala zlievarne na na parcele číslo 290/2 k.ú. Južné mesto bola postavená v roku 1962 ( potvrdenie o veku nebolo pri obhliadke nehnuteľnosti doložené, vek výrobnej haly a prístavby bol určený na základe ústneho vyjadrenia zástupcu majiteľa nehnuteľnosti). K hale bola zo severnej strany haly v roku 1982 pristavaná dvojpodlažná administratívno-sociálna prístavba . Zvislá nosná konštrukcia haly má železobetónovú zvislú konštrukciu osadenú na betónových pätkách a pásoch natavovaných pásov s železobetónové väzníkmi, strecha je rebrová železobetónová škrupina. Krytina strechy je z asfaltových natavovaných pásov s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Krytina je poškodená, zrážkové vody zatekajú do interiéru haly, môžu časom poškodzovať nosnú konštrukciu haly. Obvodový plášť je výplňový murovaný s vápennou omietkou, čiastočne poškodenou , vráta z južnej ako aj severnej strany haly, ako aj dvere sú plechové hladké. Okná v hale sú jednoduché ocelovom zasklení. V hale je rozvod: vodovod, kanalizácia, el.prúd 230/400 V, plyn, stlačený vzduch, vzduchotechnické odsávanie, rozvod tepla pre vykurovanie. Rozvody vodovodu, elektro, plynu, stlačeného  vzduchu nebolo možné odskúšať, revízne správy neboli predložené, nebolo možné zistiť či sú funkčné. Opotrebenie objektu je primerané veku a údržbe, plánovanou životnosťou 80 rokov.

Nebytová budova – Sociálno-technická budova na parcele číslo 290/2

Administratívno-sociálna budova je pristavaná k prevádzkovej budove – hala zlievarne farebných kovov v roku 1982. Budova má dva nadzemné podlažia, II. Nadzemné podlažie prístupné po vnútornom oceľovom schodisku , s plechovými stupnicami. Prístavba je pri- stavaná zo severnej strany k výrobnej hale zlievarne farebných kovov. Zvislá nosná konštrukcia je betónová tyčová, z výplňovým murivom. Vonkajšia omietka je brizolitová, vnútorná je vápenná štuková. Strecha je plochá železobetónový panej. Tepelná izolácia + hydroizolácia. V II. NP je poškodená krytina strechy, zateká do priestorov interiéru II.NP. V budove je rozvod TaS vody, kúrenia, z priestorov kotolne- výmenníkovej stanice ( pôvodne teplo bolo zabezpečované centrálne teplovodom). Vykurovanie ústredné s oceľovými radiátormi. Na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú: chodba, kotolňa s výmenníkom ( nefunkčné technologické zariadenie), sociálne zariadenie. Na II. Nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory: chodba, kancelária, šatne, umyvarky  so sprchovými boxami ( oddeľujúce murované stienky s keramickým obložením), bez výtokových batérii, nefunkčné, umývadlá, bez výtokových batérii, WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké, podlaha v kanceláriách, šatni je PVC, na chodbách a v sociálnych zariadeniach je na podlahe keramická dlažba a PVC. 

 

H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:

Poznámky: Obmedzujúca: Vyhlásenie konkurzu Sp.zn.32K/12/2011 na dom na parc.č.290/2súp.č.1598. P-2110/2013 z 4.12.2013 - 2307/13

Ťarchy:  

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Festivalové námestie 1, Košice, IČO: 30 807 484 na stavby č.súp.1598 na parc.č. 290/2, V-7821/2008 zo dňa 09.07.2008 v.z.1316/08

Zmluva o zriadení záložného práva č. EUR 3/KTK SR/2010 v prospech J&T Banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 na parc.č. 290/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /10, /11, /12, /13, /14 a na stavby na parc.č. 290/1, 290/2, 290/10, 298/3 so súp.č. 1598, V-5044/2010 zo dňa 30.06.2010 v.z.930/10

Zmluva o zriadení záložného práva č. úveru 35/OAO SR/2010 v prospech J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 01 Bratislava, IČO: 35 964 693 na parcely č. 289, 290/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /10, /11, /12, /13, /14, 291, 293/1, 293/2, 293/44, 293/53, 293/54, 293/86, 293/101, 294/1, 294/3, 294/5, 294/6, 294/12, 294/15, 295/2, /3, /4, /5, 296/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, 298/1, /3, /8, 298/11, 299/1, 299/3, 300/32, 300/41, 302/76, 303/3, 303/20, 4592, 4593, 4594, 4595,293/97 a na stavby súp.č. 1598 na parc.č. 290/10, 293/2, 299/3, 290/1, 298/3, 290/2, V-8423/2010 zo dňa 23.02.2011 v.z.312/11 Aktualizácia zaťažených parciel podľa: Zápis GP č. 35/2013 (zápis parciel C KN č. 294/10, 294/11, 294/12, 300/52, výmaz parciel C KN č. 295/6, 300/3, 300/28, 300/51) R-107/2014 v.z. 219/2014 R-3352/14 - 372/15 (pozemok registra C KNparc.č. 293/100, presunutá do LV 14927 podľa V 10939/2016 zo dňa 06.10.2016.)- číslo zmeny - 1989/16   

 

 

I.

Odhad ceny predmetu dražby

126 000 EUR

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením

0 EUR

K.

Najvyššie podanie:

a)bolo urobené

b) nebolo urobené

---------------------------

L.

Označenie licitátorov:

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr.Erika Šimová, správca

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Čajakova

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Košice

d) PSČ

040 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov MS SR č.1329

IV. 

IČO/ dátum narodenia

35557257