Dražba nehnuteľností v obci Košice-Sídlisko Ťahanovce v katastrálnom území Nové Ťahanovce

Katastrálne územie:
Nové Ťahanovce
Obec:
Košice-Sídlisko Ťahanovce

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 03.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 036/9-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 2439 na ul. Sofijská v Košiciach, v zastúpení správcom na základe Zmluvy o výkone správy: BYTEX Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čárskeho
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36171778
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.30 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby bol súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1457 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: Košice – Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie: Nové Ťahanovce, a to:

  • byt č. 12 na 6. p. vo vchode 1 obytného domu Sofijská so súpisným číslom 2439, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3610, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2439 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 978,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 275/10000 (ďalej len "predmet dražby").
Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upustil od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1 písm. k) z.č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov t.j: ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a dlžník alebo vlastník predmetu dražby pred dražbou zloží dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať; dražobník je oprávnený prijať plnenie popri veriteľovi“.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.