Dražba nehnuteľností v obci Košice-Západ v katastrálnom území Terasa

Katastrálne územie:
Terasa
Obec:
Košice-Západ

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 154/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby TeleDom Hotel *** & Conference Centre, miestnosť ʺP. F. Druckera c. 207ʺ Timonova 27, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 30. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 13286, katastrálne územie: Terasa, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor, obec Košice - Západ, okres Košice II a to:
 

 

Stavby:

Byt č. 4, na 1.p., vo vchode 17, v bytovom dome dome čs. 480 postavenom na parcelách číslo 1750, 1751, 1752 a 1753, popis stavby: obytný dom Lesnícka 11, 13, 15, 17.

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1750, výmera 245 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 1751, výmera 244 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 1752, výmera 260 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo 1753, výmera 243 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria: 730/100000

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 4  sa nachádza na 1. poschodí  v radovom bytovom dome s.č.480 , vchod 17,  na parcele č. 1750, 1751, 1752 a 1753, ktorý má prízemie a 7 nadzemné podlažia. V prízemí  bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, kočikárne. Hlavný vstup do bytového domu zo západnej   svetovej strany cez predložené schody. V nadzemných podlažiach ( 2.NP - 8.NP) v bytovom dome sa nachádzajú dvoj a trojizbové byty s  príslušenstvom . Počet bytov na typických podlažiach: 3.

Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha plochá jednoplášťová zateplená, krytina živičná  opatrená reflexným náterom. Obvodové konštrukcie vybudované z obvodových sendvičových panelov   so zateplením s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky.

Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným jednoramenným schodiskom a osobným výťahom (kompletne rekonštruovaným v roku  2017). Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne v sídlisku.

 

Obhliadku nehnuteľnosti znalec vykonal z verejného priestranstva. Vstup do bytu nebol znalcovi umožnený. Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii. Pri ohodnocovaní znalec postupoval podľa informácií zistených pri obhliadke od domového dôverníka p. Votroubka, ktorý sa obhliadky zúčastnil a zabezpečil obhliadku zhodného bytu nad ohodnocovaným bytom na 3.NP, ktorý znalec zameral. Pri ohodnotení znalec vychádzal aj podľa podkladov od objednávateľa (pôdorys bytu, potvrdenie o veku bytového domu) a podľa zistení znalcom pri obhliadke z verejného priestranstva.   

 

Stavebno - technický popis bytu: 

Byt č.4 nachádzajúci sa na 1. poschodí (2.NP) bytového domu je na základe výpovede domového dôverníka p.Votrobka pri obhliadke v pôvodnom a značne zanedbanom stave.

 

Byt č.4, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a sklad umiestnený v 2.NP vedľa vstupu do bytu. Byt s bežným typovým štandardom vybavenia. Okná podľa zistenia z verejného priestranstva vymenené plastové s izolačným dvojsklom s plastovými  vonkajšími žalúziami. Dvere v byte  hladké na báze dreva plné a presklené. Steny bytu s vykonanými stierkami a maľbami. Bytové jadro bytu pôvodné umakartové. Kúpeľňa pôvodná vybavená plechovou vaňou, umývadlom a WC kombi v pôvodnom stave. Povrchové úpravy stien - umakart. Kuchynská linka v byte  podľa dostupných podkladov pôvodná na báze dreva vybavená plynovým sporákom s el. rúrou s odsávačom pár, kuchynským drezom s pákovou batériou. Podlahy obytných miestností a kuchyne PVC. Vykurovanie ohodnocovaného bytu teplovodné z centrálnej kotolne s radiátormi panelovými .  

   

Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to:

Poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia / potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, telefónu/ okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 730/100000.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, obvodové múry, chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné izolačné konštrukcie.

 

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú:

výťahy, práčovne, kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

  

Stavebné úpravy bytového domu  :

Fasáda bytového domu je vybudovaná zo sendvičových panelov zateplená s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Sokel okolo prízemia bytového domu s povrchovou úpravou z minerálnej   omietky marmolit. Vchodové dvere do bytového domu vymenené plastové EURO s izolačným dvojsklom. Za bytovým domom z východnej strany sa nachádza zeleň, lavičky na relax vo voľnom čase. Pred bytovým domom zo západnej strany sa nachádza prístupový chodník k bytovému  domu, komunikácia  s pozdĺžnym staním a garáže pre vlastníkov bytov. Terén v okolí bytového domu rovinatý.   

  

Technický stav a stav údržby bytového domu ku dňu znaleckej obhliadky je na veľmi dobrej úrovni   zodpovedajúcej kompletnej rekonštrukcií  ohodnocovaného bytového domu. Životnosť bytového domu a bytu vzhľadom na technické prevedenie, použité materiály, úroveň údržby bytového domu   stanovujem odborným odhadom na 95 rokov.

 

Bytový dom s.č. 480 sa nachádza na ulici Lesnícka 17, v kat. území Terasa, obec Košice- Západ v  zastavanom území krajského mesta Košice, je umiestnený v tesnej blízkosti zastávky MHD v zástavbe obytných domov na bežnom sídlisku a je prístupný z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie. Byt je orientovaný z izieb na juhozápadnú svetovú stranu, s výhľadom na chodník, prístupovú komunikáciu s parkoviskom pozdĺž komunikácie na garáže. Byt je bez loggie a balkóna. Autom do centra mesta (na pešiu zónu) do 10 min. MHD dopravou do centra mesta cca. do 10 min. Pracovné možnosti  v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 5 %.

Občianska vybavenosť v blízkosti bytového domu: MŠ, ZŠ, pošta, banka, poliklinika Terasa, Univerzitná nemocnica L.Pasteura, mestský úrad Košice Západ, Magistrát mesta Košice, sieť reštaurácií, pizzeria, gymnázium, centrum obchodov a služieb Kaufland, potraviny Milk-Agro, galéria a iné. Dostupnosť lokality je mestskou hromadnou dopravou zokruhovanou v rámci mesta Košice. Miestna časť nie je zaťažená priemyselnými exhalátmi. V blízkosti bytového domu je prostredie s bežným  hlukom s minimálnou prašnosťou od dopravy. Na sídlisku sa nachádzajú kompletné inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrická a telekomunikačná sieť.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Vid opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia nasledujúcimi záložnými právami s výnimkou zákonného záložného práva:

Zákonné záložné právo podľa zák.č.182/93 Z.z.§ 15 ods.1 v prospech ostatných vlastníkov bytov. Z 2202/94, Z 1107/95 z 8.5.95 - 763/95

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.0000000000280720 v prospech Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina. Rozhodnutie o povolení vkladu V-6781/2016 zo dňa 11.07.2016 - v.z.3894/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-€
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matús Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 64/2017, ktorý vypracoval Ing. Pavel Jurko, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911462. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 26.03.2018
Suma ohodnotenia: 48.300,00 € (slovom: štyridsaťosemtisíctristo eur)