Dražba nehnuteľností v obci Krompachy v katastrálnom území Krompachy

Katastrálne územie:
Krompachy
Obec:
Krompachy

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 13 300,-EUR 13.06.2018 Stiahnuť
VDS, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 21/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VDS, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kamenárska505201 Spišská Nová Ves
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kamenárska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Spišská Nová Ves d) PSČ 05201
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 28219/V
IV. IČO/ dátum narodenia 46306536
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Mária Barabášová, 052 01 Spišská Nová Ves, ul. J. Hanulu č. 59
D. Dátum konania dražby 13. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13,00 hod.
F. Kolo dražby druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť byt č.2 je je v katastri nehnuteľnosti evidovaný na liste vlastníctva č.1598- čiastočný katastrálne územie Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves, vydaný Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, katastrálny odbor, nachádza sa na 1. poschodí v bytovom dome so súp. č. 953, postavený na pozemku registra C-KN s par. č.: 2969, na ul. Hlavná číslo vchodu 36, v Krompachoch a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu (ktorý prislúcha k bytu), vo výške: 5513/102951, spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom domom a na priľahlých pozemkov reg. C-KN  s parc. č.: 2969, Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 214m2 v podiele 5513/102951. 

H. Opis predmetu dražby

Ide o dvojizbový byt s príslušenstvom  2-izby, vstupná chodba, kúpeľňa z WC. Nachádza sa na 1.p. / 2 nadzemné podlažie/ v krajnej sekcii domu s orientáciou obytných miestnosti čiastočne vhodnou a čiastočne nevhodne. Byt prešiel v roku 2000 čiastočnou rekonštrukciou ktorá pozostávala keramické dlažby v ostatných miestnostiach vrátane kúpeľní WC a chodby. Keramické obklady v kúpeľni a WC.  Okná  sú plastové, dvere sú drevené do oceľovej zárubní. Podlahy v izbách sú pôvodné drevené parkety v dobrom stave. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľní sa nachádza vaňa, umývadlo s pákovými batériami. Kuchyňa  je vybavená kuchynskou linkou.  V byte je zrealizovaná  svetelná elektroinštalácia s istením v byte. Vykurovanie bytu a úprava TÚV je realizované cez centrálny zdroj tepla so samostatným  meraním a rozvod je zabezpečený cez oceľové doskové radiátory a termostatickými hlavicami a pomerovým meraním spotreby tepla. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, spotreby vody a plynu.

Zariadenie bytu:

Byt má základne príslušenstvo, je vykurovaný ústredne.

 

Spoločnými časťami domu sú:

Základy domu, strecha, obvodové múry, priečelie, vstupná chodba, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

Spoločnými zariadeniami domu sú:

Kočikáreň, výťah, strojovňa výťahu, sušiareň, práčovňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, telefóne prípojky, kanalizačné a plynové prípojky.

Príslušenstvom domu sú:

Kanalizačná a vodomerná šachta

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo k bytu č. 2/1 v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome v zmysle zákona. V 2543/95-491/95;

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa zmluvy zo dňa
30.12.2011 na nehn. : byt č. 2/1, podiel 5513/102951 na spol. častiach, spol. zariadeniach a pozemku. V 2/2012 zo
dňa 2.2.2012 - 75/2012.
J.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 13 300,-EUR
K. Najnižšie podanie 13 300,-EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Július Smolár
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášovská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Smižany d) PSČ 05311
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 25.11.1972
V. Odhad ceny predmetu dražby znaleckým odhadom -posudkom na sumu 15 800,-EUR