Dražba nehnuteľností v obci Krompachy v katastrálnom území Krompachy

Katastrálne územie:
Krompachy
Obec:
Krompachy

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 06.06.2018 Stiahnuť
VDS, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 22/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VDS, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kamenárska505201 Spišská Nová Ves
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kamenárska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Spišská Nová Ves d) PSČ 05201
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 28219/V
IV. IČO/ dátum narodenia 46306536
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Mária Barabášová, 052 01 Spišská Nová Ves, ul. J. Hanulu č. 59
D. Dátum konania dražby 06. 06. 2018
E. Čas konania dražby 9,00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Družstevná súp. č. 697, orient. č. 12 v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves:

 

  • stavba rodinného domu súp. č. 697 s príslušenstvom na pozemku  parc. č. 2164, druh stavby dom,
  • pozemok parc. č. 2163, druh pozemku -záhrady o výmere 112m2,
  • pozemok parc. č. 2164, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria o výmere 332m2.

Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva LV č. 1193 katastrálne územie Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves, vydaný Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 697 sa nachádza na parc.č.2164, ul. Rázusová č. 12, Krompachy, okres Spišská Nová Ves. Rodinný dom je objekt z jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia, štvorcového pôdorysu so sedlovým dreveným krovom. Obvodové murivo je zmiešane z tehál a kameňa. Strop je drevený trámový. Rodinný dom je v dezolátnom technickom stave je potrebné vykonať celkovú rekonštrukciu konštrukcií ktoré sú a doplniť konštrukcie ktoré boli odstránené prípadne znehodnotené. Rodinný dom v momentálnom technickom stave nespĺňa podmienky rodinného domu na bývanie podľa §139b ods. a/ toho istého zákona.

Dispozícia domu:

tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, zádverie a komora.

Konštrukčné vyhotovenie:

Základy kamenné bez izolácie, podmurovka zo zmiešaných materiálov v skladobnej hrúbke 50cm., deliace konštrukcie sú tehlové, vnútorne omietky vápenné štukové, strop z rovným podhľadom drevený trámový, krov je sedlový, krytina na krove je z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú čiastočne zachované z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápenné štukové nad 2/3. Konštrukcie ktoré sú opísané sú v dezolátnom stave bez akejkoľvek údržby. Ostatné konštrukcie a zariadenie sa nenachádza na predmetnom dome boli odstránené prípadne znehodnotené. Stavba z tohto pohľadu nespĺňa podmienky pre bežné užívanie.

Napojenie na inžinierske siete:

Rodinný dom je napojený na verejne el. rozvody, verejný vodovod. Dom má vlastnú žumpu. Predmetné napojenia sa dlhodobo nevyužívajú a tomu je aj úmerný ich aktuálny technický stav. Pred opätovným napojením je potrebná celková rekonštrukcia a nové revíznu správu pre opätovné pripojenie na verejne siete.

Vek a životnosť stavby:

Objekt bol postavený v r. 1935, doklady o veku sa nezachovali, vek stavby a prístavby bol na základe potvrdenia vlastníka a na základe posúdenia  o použitých materiáloch a konštrukčnom vyhotovení stavby. V roku 1978 bola postavená prístavba kúpeľne a chodby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa zmluvy zo dňa
5.8.2013 na nehn. : dom s.č.697 na parc.č.2164, parcely reg. C KN 2163, 2164. V 1800/2013 zo dňa 26.8.2013 -
504/2013.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Július Smolár
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášovská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Smižany d) PSČ 05311
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 25.11.1972
V. Odhad ceny predmetu dražby znaleckým odhadom -posudkom na sumu 2760,-EUR