Dražba nehnuteľností v obci Krupina v katastrálnom území Krupina

Katastrálne územie:
Krupina
Obec:
Krupina

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 178/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, 960 01 Zvolen, ʺMalý salónikʺ
D. Dátum konania dražby 15. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13: 00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby mali byť nehnuteľnosti evidované Okresným úrad Krupina – katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 860 pre katastrálne územie: Krupina, obec Krupina, okres Krupina, spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Pozemky parcely registra „C“

- parcelné číslo 5550/2 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavné plochy a nádvoria

- parcelné číslo 5551/1 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

- parcelné číslo 5551/2 o výmere 6 m2, druh pozemku: záhrady

- parcelné číslo 5552/2 o výmere 1780 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty

- parcelné číslo 5552/3 o výmere 775 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

- súpisné číslo 1541, na parcele č. 5550/2, druh stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: domček na p.č.KN 5551/1, prístrešok pred domčekom, podzemná pivnica, prípojka NN, prípojka kanalizácie, septik, vonkajšie schody, spevnené plochy, oporné múry


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upúšťa od dražby nehnuteľností v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.