Dražba nehnuteľností v obci Kružlov v katastrálnom území Kružlov

Katastrálne územie:
Kružlov
Obec:
Kružlov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 28200€ 16.08.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 014/2018-1
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 08
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Bardejov

Kružlov

Kružlov

30

 

405/1

„C“

673

Zastavané plochy a nádvoria

Bardejov

Kružlov

Kružlov

30

 

405/2

„C“

146

záhrady

Bardejov

Kružlov

Kružlov

583

124

405/1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom na parc. č. 405/1

Jedná sa o nehnuteľnosť - rodinný dom, v individuálnej zástavbe v obci Kružlov, katastrálne územie Kružlov, okres Bardejov. Rodinný dom je využívaný od roku 1977. 

Dispozičné riešenie:  V I. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, 2x izba, kuchyňa, chodba, schodisko a kotolňa s práčovňou. V II. nadzemnom podlaží sa nachádza 3x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s WC a komora.

Konštrukčné riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z iných materiálov (pórobetónových tvárnic) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické

- Schodisko - 1. NP - cementový poter

- Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC; 2. NP -  laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - ostatné; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom je v dobrom technickom stave.

Životnosť: na základe prevedenia, použitia materiálov a prevádzanej údržby znalec určuje  životnosť rodinného domu odborným odhadom na 100 rokov

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 30:
Časť C: Ťarchy
OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut.- par. CKN 405/1 o výmere 673m2-zast.pl., CKN 405/2 o výmere 146m2-záhrada - V 1203/2005-vz. 33/05
Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z 701/2011 /pol.v.z. 25/11/, Oznámenie o postúpení pohľadávok, Z
2076/2011
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor, Hlavná 15, Prešov, vydáva exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut.parcela CKN 405/1 výmera 673
m2, zast,pl., parcela CKN 405/2 výmera 146 m2, záhrady, v podiele 1/2. EX 588/13 - Z 2676/2013
OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut.- par. CKN 405/1 o výmere 673m2-zast.pl., CKN 405/2 o výmere 146m2-záhrada - V 1203/2005-vz. 33/05
Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z 701/2011 /pol.v.z. 25/11/, Oznámenie o postúpení pohľadávok, Z
2076/2011
Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava , vydáva
exekučný príkaz EX 20350/12 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : CKN 405/1, 405/2 vo
vlastníctve Steranková Monika v podiele 1/2 - Z 515/2013
Poznamenáva sa: Súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Exekútorský úrad Bratislava so sídlom
Moskovská 18, 811 08 Bratislava, upovedomuje o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č.EX 2375/16 zo dňa
2.2.2017 a to: parcela CKN 405/1 zast.pl.a nádvoria o výmere 673m2,parcela CKN 405/2 záhrady o výmere 146m2
vo vlastníctve Steranková Monika v podiele 1/2 - P 63/2017
Exekútorsky úrad Prešov JUDr. Hildegarda Laclavíková- súdny exekútor Slovenská 52, 093080 01 Prešov
vydáva Exekučný príkaz 254EX 1834/17zo dňa 15.3.2018 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti : parcela CKN 405/1 zast.pl.a nádvoria o výmere 673m2,parcela CKN 405/2
záhrady o výmere 146m2 vo vlastníctve Steranková Monika v podiele 1/2 -Z 564/2018

Podľa LV č 583:
Časť C: Ťarchy
OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - rod. dom čs. 124 na par. CKN 405/1 - V 1203/2005, vz. 33/05 Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z
701/2011 /pol.v.z. 25/11/, Oznámenie o postúpení pohľadávok, Z 2073/2011
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor, Hlavná 15, Prešov, vydáva exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut.rodinný dom s.č.124 na
parcela CKN 405/1 v podiele 1/2. EX 588/13 - Z 2676/2013
OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - rod. dom čs. 124 na par. CKN 405/1 - V 1203/2005, vz. 33/05 Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z
701/2011 /pol.v.z. 25/11/, Oznámenie o postúpení pohľadávok, Z 2073/2011
Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava , vydáva
exekučný príkaz EX 20350/12 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rodinný dom súp. č.
124 na parcele CKN 405/1 vo vlastníctve Steranková Monika v podiele 1/2 - Z 515/2013
Exekútorsky úrad Prešov JUDr. Hildegarda Laclavíková- súdny exekútor Slovenská 52, 093080 01 Prešov
vydáva Exekučný príkaz 254EX 1834/17zo dňa 15.3.2018 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti : rodinný dom čs. 124 na parcele CKN 405/1 vo vlastníctve Steranková
Monika v podiele 1/2 -Z 564/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 89/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia 04.05.2018
Všeobecná cena odhadu 28 200 €
K. Najnižšie podanie 28200€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad: SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 01420181
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 27.07.2018 o 10:00 2. termín 10.08.2018 o 10:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky:+421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava