Dražba nehnuteľností v obci Kútniky v katastrálnom území Heďbeneéte

Katastrálne územie:
Heďbeneéte
Obec:
Kútniky

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 30.400,- EUR 28.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 018/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Nová Baňa
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
D. Dátum konania dražby 28. 05. 2018
E. Čas konania dražby 08:45 hod. – 08:51 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Kútniky, katastrálne územie: Heďbeneéte, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1185, a to konkrétne:

 • pozemok parcely registra „C“ č. 150/19 o výmere 366 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 150/20 o výmere 103 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 150/21 o výmere 390 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 150/22 o výmere 110 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 150/23 o výmere 389 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 150/24 o výmere 111 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v obci Kútniky, katastrálne územie Heďbeneéte, okres Dunajská Streda, v okrajovej  obytnej časti, v zástavbe rodinných domov. Prístup k predmetu opakovanej dražby je po spevnenej komunikácii. Dostupnosť mesta Dunajská Streda je cca 2 minúty autom (2,50 km), čo má vplyv najmä na lukratívnosť pozemkov. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi.  Obec má cca 1350 obyvateľov, rozšírenú sieť obchodov a služieb komplexného charakteru, nachádza sa tu obecný úrad, materská  škola, kultúrne zariadenie, športový areál, pošta. Obec má vybudovaný verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a telekomunikačnú káblovú sieť.  Pracovné možnosti  v meste sú dobré vzhľadom na blízkosť Dunajskej Stredy, nezamestnanosť je okolo 8%.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 1/2017 (Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Michaela Birková, súdny exekútor), podľa P – 617/2017,
b) Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností EX 1/2017 (Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Michaela Birková, súdny exekútor), podľa P – 952/2017,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 1384/2016,
d) Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu EX 1/2017 (Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Michaela Birková, súdny exekútor), podľa Z 6524/2017.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 20.300,- EUR (slovom: dvadsaťtisíctristo EURO)
K. Najnižšie podanie 30.400,- EUR (slovom: tridsaťtisícštyristo EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 244/2017 zo dňa 04.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
40.500,- EUR (slovom: štyridsaťtisícpäťsto EURO)