Dražba nehnuteľností v obci Lehota pod Vtáčnikom v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom

Katastrálne územie:
Lehota pod Vtáčnikom
Obec:
Lehota pod Vtáčnikom

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 150181610
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1.konsolidačná,spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Štefánikova994901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 9
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 21675/N
IV. IČO/ dátum narodenia 43987397
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
C. Miesto konania dražby Notársky úrad v Prievidzi, Mgr. Jaroslav Čelechovský, Kláštorná 4, 971 01 Prievidza
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 14:00
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Prievidza, Katastrálny odbor, pre obec Lehota pod Vtáčnikom, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 3283 ako:

 

 • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 91, na parcele registra „C“ číslo 855/ 1,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 855/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 578 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 855/2, druh pozemku: Záhrady, výmera 352 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 856, druh pozemku: Záhrady, výmera 120 m2;

 

(ďalej len „Záloh“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:        Ivan Medzihorský

Rodné priezvisko:         Medzihorský

Dátum narodenia:         01.12.1968

Adresa:                        Námestie SNP 48/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – Veľká Lehota

a manželka

Meno a priezvisko:        Zdenka Medzihorská

Rodné priezvisko:         Hlatká

Dátum narodenia:         17.12.1969

Adresa:                        Námestie SNP 48/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – Veľká Lehota

Vlastnícky podiel:          2/3

 

Meno a priezvisko:        Ivan Medzihorský

Rodné priezvisko:         Medzihorský

Dátum narodenia:         01.12.1968

Adresa:                        Námestie SNP 48/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – Veľká Lehota

Vlastnícky podiel:          1/6

 

Meno a priezvisko:        Zdenka Medzihorská

Rodné priezvisko:         Hlatká

Dátum narodenia:         17.12.1969

Adresa:                        Námestie SNP 48/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – Veľká Lehota

Vlastnícky podiel:          1/6

 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Dôvody upustenia od dražby:

§ 19 ods. 1 písm. a) zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (na základe písomnej žiadosti navrhovateľa)

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.