Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 50.200,00 EUR 14.06.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 38/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby zasadacia miestnosť v sídle spoločnosti Službyt Levice, spol., s.r.o., Poľná 8, 934 04 Levice
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka Katarína Taplová, rodená Sikeľová, narodená: 08.02.1953, trvale bytom: Kyjevská 3468/15, 934 05 Levice, štátny občan SR, nachádzajúce sa v katastrálnom území Levice, evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 7115 ako:

 - byt č. 21 na 7.p., vchod o. č. 15 nachádzajúci sa bytovom dome so súp.č. 3468 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 3588/21 na ul. Kyjevská

 Bytový dom so súp. č. 3468 je postavený na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 3588/21  zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m2

 - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 3468 o veľkosti 6690/296006

 - podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 3588/21  zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m2, o veľkosti 6690/296006

H. Opis predmetu dražby

Dom je postavený na Kyjevskej ulici / sídlisko Rybníky v Leviciach. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a  osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody. Vo vchodoch sú na každom podlaží umiestnené 3 bytové jednotky.

Spoločné zariadenia:

Rozvod plynu, Elektroinštalácia, Centrálny rozvod vody, Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové), Vykurovanie, Slaboprúdové rozvody, Bleskozvod, Výťahy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 21 na 7 poschodí (8 nadzemné podlažie):

Byt sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu na 7 poschodí. Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, chodby, komory, kúpeľne a WC. Jedná sa o dvojizbový byt kde bola však predelením izby vytvorená ďalšia izba.  Byt je po rekonštrukcii. 

Vybavenie bytu:

Podlahy - PVC podlaha v obytných izbách a keramická dlažba v kúpeľni, WC, chodbe a kuchyni

Okná - Plastové

Vnútorné dvere - dýhované ,  vchodové dvere - drevené.

Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá  - radiátory oceľové panelové,

Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,

Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - pákové batérie ,

Vnútorné povrchy - vápenno cementové omietky, obklady v kúpeľni a za kuchynskou linkou

Vybavenie kúpeľne- sprchový kút a umývadlo/ záchod - keramický záchod ,

Vybavenie kuchyne - plynový sporák, drez, kuchynská linka

Bytové jadro - murované po rekonštrukcii

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 7115 v Poznámkach zapísané :
- P-149/2018 zo dňa 5.2.2018 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č.3468 v zastúpení správcom: Službyt Levice, spol., s.r.o. Levice IČO 34117989, a to predajom na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z.z., byt č.21, 7.p., vchod č. 15, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6690/296006 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 8 -Taplová Katarína r.Sikeľová nar. 8.2.1953 v podiele 1/1. - vz.533/18.
v časti C LV č. 7115 v Ťarchách sú zapísané :
- Zriadenie záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa § 15 zák.č. 182/1993 Z. z.-v.z.581/98
- V-3089/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 13.6.2016 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO 00151653 na byt č.21, vchod 15, 7.p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:6690/296006 vo vlastníctve pod B-8 Katarína Taplová r.Sikeľová, nar.8.2.1953 v podiel 1/1, vz.2240/16.
Iné údaje: S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí spoločných zariadení domu a pozemku.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 45.180,00 EUR
K. Najnižšie podanie 50.200,00 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Alena Guzmická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bardyho
b) Orientačné/súpisné číslo 706/20
c) Názov obce Ivanka pri Nitre d) PSČ 95112
e) Štát Nitriansky kraj
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 10.03.1972
V. Odhad ceny predmetu dražby vo výške 50.200,-€, určená znaleckým posudkom posudok č. 36/2018 vypracoval dňa 10.03.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232.