Dražba nehnuteľností v obci Lipany v katastrálnom území Lipany

Katastrálne územie:
Lipany
Obec:
Lipany

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 252.000,00 € 24.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 076/4-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Tomáša Čiževského, Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva č. 774 vedenom Okresným úradom Sabinov – katastrálny odbor, okres: Sabinov, Obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany, ako:

 • stavba so súpisným číslom 849 nachádzajúca sa na parcele č. 1300/46, budova,
 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1299/3 vo výmere 274 m2, Trvalé trávne porasty,
 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1299/4 vo výmere 260 m2, Trvalé trávne porasty,
 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/15 vo výmere 2186 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/23 vo výmere 411 m2, Trvalé trávne porasty,
 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/46 vo výmere 508 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

Príslušenstvo tvorí: Plot z východnej strany, plot z pletiva 1, plot z pletiva 2, plot z oceľových tyčiek, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, elektrická prípojka, spevnené plochy, prípojka zemného plynu, (ďalej len „Predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Predmetom ohodnotenia je samostatne stojací, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami, nachádza sa na ulici Mlynská v Lipanoch. Objekt bol postavený ako administratívna budova pre firmu Obzor Lipany. Predmet dražby nebol v čase obhliadky znalcom sprístupnený, znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov uvedených v znaleckom posudku č. 91/2017, ktorý vypracoval Ing. Jozef Majtner. Hlavnou stavbou je budova postavená v roku 1983, ktorá je v čase obhliadky nevyužívaná. Budova bola skolaudovaná ako výrobno – sociálna budova. Naposledy bola využívaná na výrobné, skladovacie a kancelárske účely.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova s.č. 849

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Lipany, v jeho okrajovej časti, na ul. Mlynskej. Jedná sa o oplotený areál, ktorý bol pôvodne súčasťou väčšieho celku a neskôr bol od neho odčlenený a oplotený. Severným smerom je rieka Torysa a za ňou železničná trať Prešov – Plaveč. Východným smerom sú priemyselné budovy a za nimi areál ČOV. Západným smerom je obytná zóna s rodinnými domami. Prístup je po miestnych asfaltových komunikáciách vo vlastníctve obce.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Vstup do budovy je z čelnej strany. V budove sú výrobné, skladové, administratívne a sociálne priestory.

TECHNICKÝ POPIS: Budova je založená na základových pätkách a pásoch s vyhotovenou izoláciou proti vode. Zvislá nosná konštrukcia je z monolitické železobetónového skeletu. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Stropy železobetónové, panelové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, na ktorú bola pri oprave položená PVC fólia. Fasádne omietky sú zo striekaného brizolitu, vnútorné omietky vápenno-cementové hladké. Vnútorné schodište dvojramenné, podlahy z PVC podlahoviny aj keramickej dlažby. Dvere drevené hladké, plné aj presklené. Okná z PVC profilov. Vykurovanie ústredné s kotlom na plynné palivo. Svetelná aj motorická elektroinštalácia. Rozvod studenej aj teplej vody, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. Budova je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu vodovod, kanalizácia, zemný plyn a elektrina.

VEK A STAV: Budova bola odovzdaná do užívania v roku 1983. V roku 1996 bola plynofikovaná. V roku 2008 a hlavne v rokoch 2013 až 2015 bola realizovaná výrazná modernizácia vnútorných priestorov, podláh, priestorov kancelárií a sociálnych priestorov. V roku 2008 bola opravená strešná krytina a klampiarske konštrukcie. V tomto roku boli postupne vymenené okná za plastové.

Sklad bez s.č. na parcele KN C č. 1300/23 Budova bola pristavaná k budove s.č. 849. Je murovaná, strecha je šikmá s krytinou z profilovaného plechu. 

Pozemky

Na parcele KN C č. 1300/46 stojí budova s.č. 849, na parcele KN C č.1300/23 stojí sklad bez s.č.  Na parcele KN C č. 1299/3 je spevnená plocha, parcela KN C č. 1300/15 tvorí dvor a zelenú plochu, na parcele  KN C č. 1299/4 je zelená plocha.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 774, k.ú. Lipany:
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva P-25/2018,V-1228/2012, V-1346/2013,V1448/2017 pre ČSOB, a.s. Žižkova 11,811 02 Bratislava na pozemky C KN 1299/3,1299/4,1300/15,1300/23,1300/46 a budova čs.849 na C KN 1300/46-číslo zmeny 160/2018
Poznámka: Upovedomenie zriadením exek. záložného práva 252Ex 205/18,P-79/2018 zo dňa 29.6.2018 od Mgr. Erik Fekete, Prešov, Puškinova 16 v prospech PLOBERGER-SK, s.r.o. Priemyselná 26341, 909 01 Skalica, IČO:36 270 482 na pozemky C KN 1299/3, 1299/4, 1300/15, 1300/23, 1300/46, budova čs.849 na C KN 1300/46-číslo zmeny 225/2018
Poznámka: Upovedomenie zriadením exek. záložného práva 252Ex 190/18, P-80/2018 zo dňa 29.6.2018 od Mgr. Erik Fekete, Prešov, Puškinova 16 v prospech VsŽP ,a.s. Panónska cesta 2,851 04 Bratislava-Petržalka, IČO:35 937 874 na pozemky C KN 1299/3, 1299/4, 1300/15, 1300/23, 1300/46, budova čs.849 na C KN 1300/46-číslo zmeny 226/2018
Časť „C“: ŤARCHY
 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 4518074P/N1, V-1228/2012 na pozemky C KN 1299/3, 1299/4, 1300/15, 1300/23, 1300/46 a stavbu s.č. 849 na C KN 1300/46 pre Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
 Zmluva o zriadení záložného práva č.4518074P/N2,V-1346/2013 pre Československú obchodnú banku, a.s. Michalská 18,816 63 Bratislava,IČO:36 854 140 na pozemky C KN 1299/3,1299/4,1300/15,1300/23,1300/46 a stavbu čs.849 na C KN 1300/46.
 Zmluva o zriadení záložného práva č.4518074P/N3,V-1448/2017 zo dňa 26.9.2017 pre Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,811 02 Bratislava,IČO:36 854 140 na pozemky CKN 1299/3,1299/4,1300/15,1300/23,1300/46 a stavba čs.849 na C KN 1300/46-číslo zmeny 365/2017
Iné údaje: GP č.312/2014-číslo zmeny 849/2014
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie 252.000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Jakabová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kokšov-Bakša
b) Orientačné/súpisné číslo 301
c) Názov obce Kokšov- Bakša d) PSČ 044 13
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 09.10.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 68/2018
Meno znalca: Ing. Milan Gardoš
Dátum vyhotovenia: 05.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 252.000,00 €