Dražba nehnuteľností v obci Liptovské Revúce v katastrálnom území Liptovské Revúce

Katastrálne územie:
Liptovské Revúce
Obec:
Liptovské Revúce

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 23.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Liptovské Revúce 0, 03474 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1979
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milota Ferenčíková PhD.
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 505/5, 03601 Martin
Kotakt na správcu : 0905348868, m.ferencikova@mail.t-com.sk
Spisová značka správcovského spisu : 7ODK/110/2017 S 1336
Spisová značka súdneho spisu : 7ODK/110/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Dražobná vyhláška

Spisová značka súdneho konania: 7ODK/110/2017 vedeného na Okresnom súde v Žiline

Spisová značka správcovského spisu: 7 ODK/110/2017 S 1336

Dlžník: Ing. Vladislav Rossa, nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, podnikajúci do 23. 10. 2014 pod obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, IČO: 46 105 778

Všeobecná podstata nezabezpečených veriteľov  

Navrhovateľ dobrovoľnej dražby:  JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.,  so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336/S, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Vladislav Rossa, nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, podnikajúci do 23. 10. 2014 pod obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, IČO: 46 105 778

Označenie dražobníka: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.,  so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336/S, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Vladislav Rossa, nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, podnikajúci do 23. 10. 2014 pod obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, IČO: 46 105 778

Vlastník predmetu dražby: Ing. Vladislav Rossa, nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, podnikajúci do 23. 10. 2014 pod obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, IČO: 46 105 778

Miesto konania dražby:  Martin , Pavla  Mudroňa  505/5, PSČ 036 01, kancelária správcu

Dátum a čas konania dražby :  23. 08. 2018 (štvrtok) so začiatkom o 09:00 hodine

Registrácia účastníkov dražby minimálne 30 min. pred otvorením dražby z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky a zapísania do zoznamu účastníkov dražby.

Účastníkmi dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle ust. § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:

 1. doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky   
 2. doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 3. v prípade právnickej osoby je potrebné predložiť úradne overený výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná nie starší ako jeden mesiac, z ktorého bude vyplývať kto je oprávnený konať v jej mene
 4. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom je potrebné predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude zrejmé, že sa plnomocenstvo vzťahuje na zastupovanie splnomocnenca na dobrovoľnej dražbe
 5. čestné vyhlásenie, že účastník dražby nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z. z.  o dobrovoľných dražbách.

Priebeh dražby bude osvedčovať JUDr. Irena Kolcunová, notárka, so sídlom Andreja Kmeťa 17, Martin formou notárskej zápisnice.

Dražba je verejná a prístupná verejnosti. Dražby sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,32 Eur.  

Dražba 2. Kolo

Predmet dražby

 1. Rodinný dom s. č. 494 stojaci na parcele 1129, v podiele ½-ice, zapísaný na LV č. 1523, k. ú.

      Liptovské Revúce, súpisová hodnota 23 500,00 Eur,   znalecká hodnota 22 902,90 Eur

 1. Parcela registra „C“ č. 1129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 720 m2, v podiele 31/72, LV č. 1199, k. ú. Liptovské Revúce,  (310 m2) súpisová hodnota 5 759,80 Eur,  znalecká hodnota 1 283,40 Eur
 2. Parcela registra „C“ č. 1130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 v podiele 31/72, LV č. 1199, k. ú. Liptovské Revúce,  (18,94 m2) súpisová hodnota  351,9052 Eur,  znalecká hodnota 78,43 Eur
 3. Parcela registra „C“ č. 1132 záhrady o výmere 315 m2 v podiele 31/72, LV č. 1199 k. ú. Liptovské Revúce, (135,63 m2) súpisová hodnota  351,9052 Eur,  znalecká hodnota 561,49 Eur
 4. Parcela registra „C“ č. 1126/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2 v podiele 1/2, LV č. 3350 k. ú. Liptovské Revúce, (105,5 m2) súpisová hodnota  436,77 Eur,  znalecká hodnota 436,77 Eur
 5. Parcela registra „C“ č. 1134/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 v podiele 1/2, LV č. 3350 k. ú. Liptovské Revúce, (43 m2) súpisová hodnota  178,02 Eur,  znalecká hodnota 178,02 Eur

Opis a stav predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v obci Liptovské Revúce, kde sa nachádza občianska vybavenosť. Dom je využívaný na bývanie, jedná sa o 4-izbový byt s možnosťou 5-tej izby na 2. nadzemnom podlaží, s kompletným sociálnym zariadením a kuchyňou. Dom je napojený na vodovod, kanalizácia do žumpy, vykurovaný je na elektrické vykurovanie a s možnosťou  kúrenia pevným palivom.  Dom aj prislúchajúce pozemky sú v podielovom vlastníctve, vo výške podielu uvedeného pri jednotlivých nehnuteľnostiach pod položkou 1. –6 uvedené v Predmete dražby.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Žiadne ťarchy

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom číslo 19/2018 zo dňa 19. 02. 2018 v znení dodatku č. 1 ku ZP 35/2018 zo dňa 20. 03. 2018  vypracovaným Ing. Miroslavom Ferklom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľností a  bola všeobecná hodnota predmetu dražby stanovená vo výške 25 441,01 Eur, z toho pozemky v znaleckej hodnote 2 538,11 Eur  a stavba v znaleckej hodnote 22 902,00 Eur.

Vyvolávacia cena za nehnuteľnosť  ako celok  20 353,00 Eur, slovom: Dvadsaťtisíctristopäťdesiattri Eur    

Vyvolávacia cena je zároveň najnižším podaním v dražbe.

Minimálne prihodenie

200,- Eur, slovom: Dvesto  Eur

Dražobná zábezpeka

4 000,00 Eur, slovom: Štyritisíc  Eur   

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka  vedený v UniCreditBank Czech republic, číslo účtu : 6821942000/11110,IBAN: SK2811111111116821942000 BIC: UNCRSKBX, VS:( IČO ak ide o podnikateľa alebo dátum narodenia ak ide o občana), poznámky Dražba Rossa,  popis  DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA alebo zložením do notárskej úschovy. Dražobná zábezpeka musí byť zložená na účte dražobníka najneskôr 24 hodín pred otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky

Originál dokladom  preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet úpadcu vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na účet dražobníka najneskôr 24 hodín pred konaním dražby.

Lehota na preukázanie zaplatenia dražobnej zábezpeky

do otvorenia dražby musí byť dražobná zábezpeka preukázaná výpisom z účtu o odpísaní dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, bankou potvrdený doklad – vklad v hotovosti na účet dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky,  potvrdenie notára o zložení dražobnej zábezpeky

Vrátenie dražobnej zábezpeky

Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi uvedeného  bankového účtu najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa ukončenia 2. kola dražby

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Cenu dosiahnutú vydražením je úspešný vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od skončenia 2. kola  dražby a to vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu, SK2811111111116821942000 BIC: UNCRSKBX,   VS:( IČO ak ide o podnikateľa alebo dátum narodenia  ak ide o občana), do poznámky uviesť Dražba Krompachy. Na najvyššie podanie sa započítava zložená dražobná zábezpeka. Neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote sa považuje za zmarenie dražby.

V zmysle ust. § 25 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z., ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmareného 2. kola dražby (nákladmi 2. kola dražby sú odmena dražobníka a náklady účelne vynaložené dražobníkom na zabezpečenie dražby vrátane odmeny za spísanie notárskej zápisnice).

Obhliadka predmetu dražby je určená dražobníkom:

dňa 01. 08. 2018  o 08,00 hodine, zraz účastníkov  obhliadky pred kanceláriou správcu Martin, Pavla Mudroňa 505/5,

dňa 20. 08. 2018 o 08,00 hodine,  zraz účastníkov  obhliadky pred kanceláriou správcu Martin, Pavla Mudroňa 505/5,

Účasť na obhliadke nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť vopred na čísle  tel. +421905348868, 043/4132965

Iný vhodný termín obhliadky je možné  dohodnúť len výnimočne podľa individuálnych požiadaviek záujemcu s dražobníkom telefonicky na tel. +421905348868 

Právo úspešného vydražiteľa predmetu dražby je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v dražbe  do desiatich (10) dní od skončenia dražby, t. j. od dátumu konania dražby.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí cenu predmetu dražby v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke práva k predmetu dražby udelením príklepu. Ako potvrdenie o nadobudnutí vlastníckeho práva dostane do rúk vydražiteľ dve vyhotovenia odpisu notárskej zápisnice  bez zbytočného odkladu. Po zaplatení ceny predmetu dražby doručí dražobník jedno vyhotovenie odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení príslušnému katastrálnemu odboru Okresného úradu Spišská Nová Ves  predmet dražby bude odovzdaný vydražiteľovi. Speňažením zanikajú všetky zriadené zabezpečovacie práva na draženej nehnuteľnosti.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

V prípade,  ak budú porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich o právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní   do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu,  v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka .

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ust. § 21 ods. 2) zákona č. 527/2002 Z. z.  je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru  začatie súdneho konania.

 Účastníkmi súdneho konania o neplatnosti dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby , dražobník, vydražiteľ , predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú , účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V prípade záujmu budú poskytnuté ďalšie informácie na vyžiadanie mailom: m. ferencikova@mail.t-com.sk

V Martine dňa 17. 07. 2018                                                           JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca