Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 31 760 EUR 21.06.2018 Stiahnuť
PRO aukcie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 022017/1
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska 1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46771778
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Priestory Notárskeho úradu JUDr. Viera Kalinová, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 21. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo opakovanej
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 10519 , k.ú. Lučenec, obec LUČENEC, okres Lučenec  a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

4288/1

159

Zastavané plochy a nádvoria

4288/2

58

Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

súpisné číslo

na parcele číslo

popis stavby

2608

4288/1

Rodinný dom

(ďalej len ako  „ Predmet dražby“) .

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 2608 je umiestnený v  zástavbe samostatne stojacich novších rodinných domov, so vstupom z komunikácie Mlynská. Pôdorysné rozmery domu sú pravidelné, obdĺžnikovitého tvaru, s prekrytím plochou strechou. Objekt je čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami.

Dispozične členenie:

1.PP: prístup z exteriéru, pivnica, miestnosť kotlíka ÚK a bojlera mimo prevádzky

1.NP: vstup, schodisko, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, 4x izba, balkón s ext. schodmi

2.NP: schodisko, chodba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 4x izba, 2x balkón

Konštrukčné vyhotovenie stavby je na základoch s vodorovnou izoláciou. Konštrukcia je z porothermových tvárnic bez zateplenia s brizolitovou omietkou a keramickým obkladom ako sokel, stropy sú rovné. Strešná konštrukcia je dvojplášťová, prekrytá natavovanou lepenkou, s kompletným oplechovaním.  Výplne otvorov sú drevené s ext. hliníkovými žalúziami. Dvere sú plné hladké alebo presklené v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú celoplošné plávajúce parkety alebo vlysy,  v kúpeľni a WC je  dlažba, v kúpeľni je keramický obklad, zariaďovacie predmety sú štandardné keramické ( napr. umývadlo, WC, na poschodí je rohová plastová vaňa, na prízemí vaňa odstránená) s klasickými batériami, WC je so spodnou nádržkou. Kuchyňa je zariadená štandardnou kuchynskou linkou bez spotrebičov a digestora, s  nerezovým drezom s pákovou batériou, na prízemí je kuchynská linka demontovaná. Omietky sú vápenno cementové.  Vykurovanie je cez oceľové alebo liatinové rebrové radiátory, zdroj vykurovania je kotlom  do komína umiestnený v suteréne so zásobníkom TÚV mimo prevádzky a z prietokového demontovaného kotla na poschodí povodne umiestnený v kúpeľni. Na poschodí je v chodbe umiestnený teplovzdušný krb. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami zo vzdušnej prípojky nn na stĺpe s meraním na dome.  Rozvod vody je studenej z verejnej siete, cez spoločné vodomernú šachtu.  Kanalizácia  je zrealizovaná zvislá a ležatá  do uličnej kanalizácie na hranici nezastavaného pozemku, plynofikácia domu je v r. 1997, plyn je z verejnej siete  cez merač na dome, mimo prevádzky. Pozemok je uzavretý bránou pre spoločný vstup s rodinným domom Mlynská 44B umiestnený v zadnej časti pozemku, spevnená plocha je  a dlažbou prevažne zo zámkovej dlažby.

Príslušenstvom Predmetu dražby je: uličné vráta, uličné vrátka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy - zámková dlažba

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Predkupné práva:
- Navrhovateľ nemá informácie o žiadnom predkupnom práve viažucom sa k Predmetu dražby.

b) Záložné práva:
Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:

- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653, č.V 3732/13 z 21.01.2014, na C KN p.č.4288/1, 4288/2 a stavbu s.č.2608 na C KN p.č.4288/1 - 255/14
- Záložné právo č. 3037/49629/942/2017-Fr. z 27.12.2017, v prospech Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 316181, na pozemky registra C KN parc.č. 4288/1, 4288/2, zapísané do KN 05.01.2018, Z-5294/2017 - vz.80/18

c) Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby
- Navrhovateľ nemá informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k Predmetu dražby.

d) Iné skutočnosti viaznuce na Predmete dražby
- Počas trvania záložného práva č. 3037/49629/942/2017-Fr. z 14.11.2017 sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 316181, na pozemky registra CKN parc.č. 4288/1, 4288/2, zapísané do KN 02.01.2018, P-1180/2017 - vz. 11/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 32 000 EUR
K. Najnižšie podanie 31 760 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 140
c) Názov obce Mostová d) PSČ 92507
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.09.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 37/2018, ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 15.03.2018

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 39 700 EUR