Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 186a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

7559

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 73/9599 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2900

7202/11

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

137

4. p.

Rúbanisko III, vchod: 17

73,06

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1988 s deviatimi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z PVC. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Bytový dom prešiel rekonštrukciou v roku 2017, ktorá pozostávala z  výmeny otvorových kontštrukcií za plastové. Vonkajšie povrchové úpravy sú prevedené nástrekovými hmotami brizoplast resp. vapon. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Byt č. 137 sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1988.

Popis bytu:

Byt č. 137 pozostáva zo štyroch obytných miestností a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a pivnica č. 137 na  1.nadzemnom podlaží. V byte boli realizované čiastočné rekonštrukčné práce, ktoré pozostávali z výmeny kuchynskej linky a výmeny podláh, ostatné je v pôvodnom stave.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné.  Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové s PVC žalúziami, dvere plné hladké. Podlahy v izbách laminátová podlaha.

Vnútorné úpravy povrchov stien hladká omietka. Kúpelňa je vybavená smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a 2x páčkovou batériou. Kuchyňa ja vybavená kuchynskou linkou vyrobenou z materiálu na báze dreva vn. dĺ. 1,8 m, nerezovým dresom s pákou batériou, plynovým sporákom s digestorom.

Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je v dobrom technickom stave.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1988 s deviatimi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z PVC. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Bytový dom prešiel rekonštrukciou v roku 2017, ktorá pozostávala z  výmeny otvorových kontštrukcií za plastové. Vonkajšie povrchové úpravy sú prevedené nástrekovými hmotami brizoplast resp. vapon. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Byt č. 137 sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1988.

Popis bytu:

Byt č. 137 pozostáva zo štyroch obytných miestností a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a pivnica č. 137 na  1.nadzemnom podlaží. V byte boli realizované čiastočné rekonštrukčné práce, ktoré pozostávali z výmeny kuchynskej linky a výmeny podláh, ostatné je v pôvodnom stave.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné.  Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové s PVC žalúziami, dvere plné hladké. Podlahy v izbách laminátová podlaha.

Vnútorné úpravy povrchov stien hladká omietka. Kúpelňa je vybavená smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a 2x páčkovou batériou. Kuchyňa ja vybavená kuchynskou linkou vyrobenou z materiálu na báze dreva vn. dĺ. 1,8 m, nerezovým dresom s pákou batériou, plynovým sporákom s digestorom.

Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je v dobrom technickom stave.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z., na byt č. 137, posch. IV., vchod 17 v bytovom dome s.č. 2900 na p.č. 7202/11, na podiel B 137, Z 4777/11 - v.z. 2834/11,926/12
- Záložné právo v prospech DPS financial consulting, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO:46 713 930 č.V 514/12 z 10.4.2012 na podiel B 137, na byt č. 137, číslo vchodu 17, 4. poschodie, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599 v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku CKN p.č. 7202/11 - 925/12, 926/12, Z-5074/2017- 130/18
- Exekučné záložné právo č. EX 245/2015-8 zo 14.5.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 137, na byt č. 137, na 4. poschodí, vchod: 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, Z 2075/15, zapísané 19.5.2015- 3536/15
- Exekučné záložné právo č. EX 747/2015-12 z 29.1.2016 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Marián Jurina), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 137, na byt č. 137, na 4. poschodí, vchod: 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, Z 500/16, zapísané 5.2.2016- 334/16
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 115/2016-10 z 20.05.2016 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Marián Jurina), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 137, na byt č. 137, na 4. poschodí, vchod: 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, Z 2066/16, zapísané 27.5.2016 - v. z. 2207/16
- Záložné právo v prospech Mesta Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 316181 č. 1137/2016-Fr. z 2.11.2016 na podiel B137, byt č. 137 na IV. poschodí, vchod 17, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z 4690/16 - 4783/16.
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 782/2015 - z 10.11.2016 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 137, na byt č. 137, na 4. poschodí, vchod: 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, Z 4870/16, zapísané 15.11.2016 - v. z. 4901/16
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech SPOOL a.s., Dr. Herza 23, Lučenec, IČO: 31586392 č. EX 51/2017-12 z 9.6.2017 (Exekútorský úrad Lučenec, JUDr. Marián Jurina) na podiel B137, byt č. 137 na IV. poschodí, vchod 17, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z2488/2017, zapísané 16.6.2017 - 2116/17.
Poznámka:
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 245/2015-5 zo 16.4.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 137, na byt č. 137, na 4. poschodí, vchod: 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, P 281/15, zapísané 20.4.2015 - v. z. 3032/15
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 782/2015 - 5 zo 09.11.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 137, na byt č. 137, na 4. poschodí, vchod: 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, P 965/15, zapísané 11.11.2015 - v. z. 6072/15
- Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 3/2015/9368 z 23.12.2015 formou dobrovoľnej dražby, v prospech DPS financial consulting, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO:46 713 930 , na podiel B 137, na byt č. 137, číslo vchodu 17, 4. poschodie, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599 v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku CKN p.č. 7202/11, P 1132/15, zapísané 30.12.2015 - v. z. 6592/15, Z-5074/17- 130/18
- Počas trvania záložného práva č. 1137/2016-Fr. zo 11.10.2016, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: byt č. 137 na 4. p., vchod 17, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599 v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p.č. 7202/11 bez súhlasu správcu dane: Mesto Lučenec, Novohradská č. 1, Lučenec, IČO: 00316181, P 1416/16,zapísané 3.11.2016 - v. z. 4667/16
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31 586 392, na podiel B 137, na byt č. 137, číslo vchodu 17, 4. poschodie, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599 v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku C KN par. č. 7202/11, P-237/2018, zapísané 04.04.2018 - 919/18
Iné údaje:
- LIST VL.Č.5414-2149/99
- PRÁVO UŽÍVANIA POZEMKU PARC.7202/11 V PROSPECH VLASTNÍKOV BYTOV V DOME ČS.2900-2149/99.

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 15 200,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 8/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 25.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 19 700,00 €