Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 23 700,- € 13.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 55-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 13. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6674

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 72/9769 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2904

7202/13

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

85

6.p.

Rúbanisko III 2904, vchod: 28

73,18

H. Opis predmetu dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6674

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 72/9769 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2904

7202/13

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

85

6.p.

Rúbanisko III 2904, vchod: 28

73,18

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6674

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 72/9769 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2904

7202/13

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

85

6.p.

Rúbanisko III 2904, vchod: 28

73,18

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 Z.z. na podiel B 85, byt č.85, vchod 28, 6.p. v bytovom dome s.č.2904 na C KN p.č.7202/13 - Z 4660/11-2785/11, 553/12
- Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:31 318 916 č.V 181/12 z 24.2.2012 na podiel B85 a byt č.85,vchod 28,na VI.poschodí v bytovom dome s.č.2904 na pozemku CKN p.č.7202/13-552/12, 553/12
- Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa ,pobočka Banská Bystrica,Kapitulská č.27,Banská Bystrica,IČO:30 807 484 č.EX 638/2012-ki z 31.7.2012 (EÚ Lučenec,JUDr.Marián Jurina)na podiel B85 a byt č.85,vchod 28,na VI.poschodí v bytovom dome s.č.2904 na pozemku CKN p.č.7202/13-Z 3275/12-zapísané 1.8.2012-1964/12
- Exekučné záložné právo v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Bratislava, pobočka Lučenec, Nám. Artézskych prameňov 16, Lučenec, IČO:35937874 č.EX 4533/2012-DA z 7.11.2012 /Exekútorský úrad NitraMgr. Stanislav Polák/ na podiel B85, byt č.85 na VI.poschodí v bytovom dome sč.2904 na pozemku registra C KN parc.č.7202/13-Z 5079/12-zapísané 26.11.2012-2935/12.
- Exekučné záložné právo v prospech CC Invest Ltd.,IČO:C 46484,Room 1,The Penthouse,Level 3,PalazzoCA,Brugnera,902 4 Valley Road,Birkirkara BKR,Malta ć.EX 1593/12 z 14.6.2013(EÚ Trenčín-JUDr.Pavol Crkoň)na podiel B85, byt č.85 na VI.poschodí v bytovom dome sč.2904 na pozemku registra C KN parc.č.7202/13-zapísané 18.6.2013-Z 2800/13-1607/13
- Exekučné záložné právo v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Bratislava, pobočka Lučenec, Nám. Artézskych prameňov 16, Lučenec, IČO:35937874 č.EX 2780/2013-DA z 8.10.2013 /Exekútorský úrad NitraMgr. Stanislav Polák/ na podiel B85, byt č.85 na VI.poschodí v bytovom dome s.č.2904 na pozemku registra C KN parc.č.7202/13-Z 5048/13-zapísané 31.10.2013-3008/13.
Poznámka:
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č.EX 1593/12 z 10.8.2012(EÚ Trenčín JUDr.Pavol Crkoň)na podiel B85 a byt č.85,vchod 28,na VI.poschodí v bytovom dome s.č.2904 na pozemku CKN p.č.7202/13-zapísané 14.8.2012-P 833/12-2078/12

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 68/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 14.6.2018
Všeobecná cena odhadu: 23 700,00 €

K. Najnižšie podanie 23 700,- €
L. Minimálne prihodenie 300,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5 000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 24.08.2018 10:30 Obhliadka 2: 11.09.2018 10:30
Miesto obhliadky Rúbanisko III 2904/28, 984 03, Lučenec
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad