Dražba nehnuteľností v obci Marcelová v katastrálnom území Krátke Kesy

Katastrálne územie:
Krátke Kesy
Obec:
Marcelová

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 076/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod. – 10:35 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Marcelová, katastrálne územie: Krátke Kesy, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1578, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 74 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 318/2 o výmere 1820 m2, druh pozemku: záhrady,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 74, katastrálne územie Krátke Kesy

Jedná sa o prízemný, nepodpivničený rodinný dom bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Rodinný bol daný do užívania v roku 1947. Napojený je na elektrickú inštaláciu, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Nachádza sa v zástavbe rodinných domov v zastavanom území obce Marcelová.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: veranda, dve izby, kuchyňa, dve komory, špajza.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 129,56 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je brizolitová a vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú plastové. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovka a koberec, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo, plyn je odstavený. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo s výtokovou armatúrou na studenú vodu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavba je zavlhnutá, niektoré obvodové steny sú popraskané. Predmet dražby si celkovo vyžaduje údržbu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 5388/08,
b) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 11567/16.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 59/2018 zo dňa 03.05.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
14.900,- EUR (slovom: štrnásťtisícdeväťsto EURO)