Dražba nehnuteľností v obci Michalovce v katastrálnom území Michalovce

Katastrálne územie:
Michalovce
Obec:
Michalovce

Podanie: Dražby - Správcovia dane
Najnižšie podanie 3 975,00 EUR 19.07.2018 Stiahnuť
Správca dane : Daňový úrad Košice
Sídlo : Železničná 1, 04109 Košice Slovenská republika
Dražobná vyhláška č. :
Z. :
Správca dane zverejňuje :

Daňový úrad Košice na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  (ďalej len "Daňový poriadok")  vydáva

  d r a ž o b n ú   v y h l á š k u   na predaj nehnuteľnosti 

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj  nehnuteľnosti č.    712/340/35582/09/FELŠ zo dňa 31.07.2009 vydaného Daňovým úradom Košice vykonáva sa predaj nehnuteľnosti a to:

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva 7616, katastrálne územie Michalovce  a  to konkrétne:

Stavby

Súpisne číslo            na parcele číslo               Popis stavby

                                       4727/45                     nad. nádrž NND 16 B

 

Dátum konania opätovnej dražby: 19.07.2018

Miesto konania opätovnej dražby: Daňový úrad Košice, pobočka Michalovce, Alexandra  Markuša 1, 071 01 Michalovce, kancelária č.106

Čas konania opätovnej dražby :  10:00 hod.

Vyvolávacia cena: 3 975,00 EUR,  ktorá je najnižším podaním.

Obhliadka nehnuteľnosti: 13.07.2018

Podmienky opätovnej dražby:

 1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným dokladom totožnosti a jej účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis ,  alebo právnická osoba so sídlom v SR, ktorá sa preukáže  platným výpisom z obchodného registra alebo jeho overenou  kópiou v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byť  zastúpené zástupcom, ktorý sa  musí preukázať úradne overeným  plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí  zaregistrovať v  mieste konania dražby dňa 19.07.2018 v čase od 8:00 hod. najneskôr do 9:00 hod. 
                                                   
 2. Správca dane dražobnú zábezpeku určuje vo výške 1 988.00 EUR, slovom jedentisícdeväťstoosemdesiatosem eur, ktorú  je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový exekučný  účet č. SK19 8180 5010 8381 3000 0283, KS , VS SP00000026  vedený v Štátnej pokladnici alebo v hotovosti u správcu dane v termíne 13.07.2018.  Dražby sa môže zúčastniť len  dražiteľ, ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom  dražby preukáže správcovi dane dokladom preukazujúcim zloženie  dražobnej zábezpeky a to:
  - výpisom z účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej  zábezpeky z účtu dražiteľa v  prospech správcu dane
  - dokladom o zaplatení dražobnej zábezpeky v hotovosti.
 3. Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne  najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby podľa § 136 ods. 5 Daňového poriadku.
 1. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie.  Ak niekoľko dražiteľov   urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo  vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane   o udelení  príklepu žrebom. Ak je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci  si predkupné   právo, udelí správca dane príklep prednostne  jemu. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne  správca dane  o udelení príklepu žrebom.
 1. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby  (najvyššie podanie), v    termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu , a to prevodom na daňový exekučný    účet    Daňového úradu Košice  vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK56 8180 5009 1080 2653 1404,  variabilný symbol  8780015498 špecifický symbol 14547039,  alebo  v hotovosti u správcu dane. Úspešnému vydražiteľovi sa započítava do ceny  vydraženej nehnuteľnosti vopred zaplatená dražobná zábezpeka.  Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom  v rozhodnutí o udelení  príklepu, správca dane dražobnú  zábezpeku nevráti a použije ju na úhradu nákladov  podľa § 144  ods. 2 Daňového poriadku. V  prípade opätovnej  dražby tento dražiteľ dražiť nemôže. Rovnako sa   tento dražiteľ nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho  práva k  nehnuteľnosti na základe ponuky.

   

 1. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, vecné  bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená ). Na nehnuteľnosti viaznu tieto závady: žiadne. Závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú  na vydražiteľa  nadobudnutím vlastníckeho  práva k nehnuteľnosti .
 1. V zmysle § 142 Daňového poriadku  sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže vydražiteľ ujať držby vydraženej  nehnuteľnosti. Vlastnícke právo  k  nehnuteľnosti nadobúda  vydražiteľ na  základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a  zaplatením  najvyššieho podania v lehote určenej v tomto rozhodnutí . Ak sa  zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo  vydražiteľ v určenej lehote nezaplatí najvyššie podanie, je  povinný vydraženú vec vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky  a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti.
 1. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie včas  alebo  dražba sa  nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov, v zmysle § 143 Daňového poriadku správca dane nariadi  opakovanú dražbu najneskôr do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu stanoveného pre konanie dražby. Ak je  opakovaná  dražba neúspešná, môže správca dane nariadiť  opätovnú dražbu.
 1. Správca dane upozorňuje  osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto právo preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky  a uplatniť si ho môžu  len na  dražbe ako dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep  dražiteľovi uplatňujúcemu si predkupné právo. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Udelením  príklepu predkupné právo zaniká.
 1. Správca dane zruší konanie dražby ak,
 1. daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,
 2. spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom  spoluvlastníctve poukáže na účet             správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má dražiť a najneskôr hodinu pred              určeným  začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení,
 3. iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na  prechod  vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred začiatkom dražby predloží  doklad o jeho zaplatení.
   

    11. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu opätovnej dražby, môžete získať osobne  v kancelárii č. 202  na Daňovom  úrade  Košice, pobočka Michalovce, A. Markuša 1, 071 01 Michalovce, alebo telefonicky na č. 056/6210234, 056/6210236.