Dražba nehnuteľností v obci Nová Dedinka v katastrálnom území Dedinka pri Dunaji

Katastrálne územie:
Dedinka pri Dunaji
Obec:
Nová Dedinka

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 4.210,00 06.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 87/13
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 87/13
Poradie dražby: 1
Exekútor: Pavol Holík
Ulica: Záhradnícka č.14
Obec: Bratislava
PSČ: 81107
Dátum konania dražby: 06.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Záhradnícka 14, 81107Bratislava
Vlastník: Jozef Kováč
Sídlo: Stará Vajnorská 14, Bratislava
Podiel: 1/24; 1/48
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 23.07.2018
Znalecká hodnota: 4.210,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 2.105,00
Číslo bankového účtu: SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Najnižšie podanie: 4.210,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v zmysle EP
Odovzdanie: nezistené
Dátum obhliadky: 30.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Tomášovská 57, Dedinka pri Dunaji
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/24 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.873 a spoluvlastnícky podiel 1/24 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.874 a spoluvlastnícky podiel 1/48 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.878 v okrese Senec, obec Nová Dedinka, katastrálne územie Dedinka pri Dunaji. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Senec
     Obec : Nová Dedinka
     Kataster : Dedinka pri Dunaji
     Číslo listu vlastníctva: 873, 874,878
   Parcela
     Parcelné číslo: 144
     Výmera: 1039
     Druh: lesné pozemky
     Popis: podiel 1/24
   Parcela
     Parcelné číslo: 152/42
     Výmera: 1931
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/24
   Parcela
     Parcelné číslo: 135
     Výmera: 651
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/48
   Parcela
     Parcelné číslo: 138
     Výmera: 111
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/48
   Parcela
     Parcelné číslo: 139
     Výmera: 241
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/48
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: