Dražba nehnuteľností v obci Nová Dubnica v katastrálnom území Nová Dubnica

Katastrálne územie:
Nová Dubnica
Obec:
Nová Dubnica

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 32 700 € 10.07.2018 Stiahnuť
EX - FIN Slovakia s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD/02SVBND/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko EX - FIN Slovakia s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Záhumenská1806/391104 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhumenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1806/3
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91104
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 30219/R
IV. IČO/ dátum narodenia 47631198
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Spoločenstvo Petra Jilemnického 4
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Petra Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Nová Dubnica d) PSČ 01851
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 34059768
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

 Správa katastra

Obec

2345

Nová Dubnica

Ilava

Nová Dubnica

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku v m2

Druh

stavby

Druh pozemku

Poznámka

4

392

702

Bytový dom

Zastavané plochy a nádvoria

Byt č. 7, na 1. pos. na ulici: Petra Jilemnického č. 4/2, 018 51 Nová Dubnica, SR, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo veľkosti: 59 / 3594

Demčáková Judita r. Kubačková, Petra Jilemnického č. 4/2, Nová Dubnica PSČ 018 51, SR spoluvlastnícky podiel: 1 / 1

H. Opis predmetu dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

 Správa katastra

Obec

2345

Nová Dubnica

Ilava

Nová Dubnica

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku v m2

Druh

stavby

Druh pozemku

Poznámka

4

392

702

Bytový dom

Zastavané plochy a nádvoria

Byt č. 7, na 1. pos. na ulici: Petra Jilemnického č. 4/2, 018 51 Nová Dubnica, SR, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo veľkosti: 59 / 3594

Demčáková Judita r. Kubačková, Petra Jilemnického č. 4/2, Nová Dubnica PSČ 018 51, SR spoluvlastnícky podiel: 1 / 1

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytu č. 7

Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt č. 7, nachádzajúci sa na 1.p., je v pôvodnom technickom stave okrem výmeny okien. Byt dispozične pozostáva zo spálne s francúzskym balkónom, prechodnej obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivnice v podzemnom podlaží. Priečky sú betónové, bytové jadro umakartové, vnútorné omietky vápenné hladké, vstupné dvere sú drevené hladké s nalepenou reliéfnou plastovou fóliou, interiérové dvere sú drevené hladké, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, kúrenie je ústredné diaľkové teplovodné, ohrev úžitkovej vody je z diaľkového centrálneho zdroja, vodomery a plynomer je v inštalačnej šachte s prístupom z miestnosti WC, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, elektromer je inštalovaný na chodbe mimo bytu v chodbe, technická údržba bytu je čiastočne zanedbaná.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ C: ŤARCHY

Vecné bremeno k nehnuteľnosti: bytový dom s.č.4 na parc.č.KN 392 podľa zákona č.657/2004 Z.z. v platnom znení, ktorého obsah tvoria povinnosti zodpovedajúce oprávneniam držiteľa povolenia obchodnej spoločnosti TERMONOVA,a.s., SNP 788/98, 018 51 Nová Dubnica, IČO:36322644, podľa § 10 ods.1 písm. a), b), c), e) zákona
o tepelnej energetike - Z 2562/15.- 1044/15

Zák.záložné právo podľa § 15 Zák.č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome č.s.4 - V 1152/96.- 590/96

Exekútorský úrad Prievidza, súdny exekútor JUDr.René Matuška, Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza – Exekučný príkaz EX 2312/07 zo dňa 22.9.2009 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť a predajom nehnuteľnosti byt č.7 na 1.poschodí, vo vchode č.2 obytného domu č.s.4, podiel 59/3594 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č.4 na KN p.č.392, podiel 59/3594 z pozemku parc.č.KN 392 v prospech oprávneného KVANTUM Slovakia, s.r.o., Prievidza, IČO 36 334 359 - Z 2093/2009.-662/2009, 12D 349/15 – Z 3357/15.- 227/16

Exekútorský úrad, Mgr. Martin Thomka, Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin - exekučný príkaz EX 837/16 zo dňa 7.3.2017 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.7 na 1.poschodí, vchod č.2, podiel 59/3594 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4 a z pozemku parc.č.C-KN 392 v prospech oprávneného JUDr.Miroslava Turňová, notár, Moyzesova 1200/12, 018 41 Dubnica nad Váhom - Z-661/2017.- 296/2017

Exekútorský úrad, JUDr. Dagmar Kováčová, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava - exekučný príkaz EX 90/18 zo dňa 5.3.2018 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.7 na 1.poschodí, vchod č.2, podiel 59/3594 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.4 a z pozemku parc.č.C-KN 392 v prospech oprávneného BL Finance,s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava - Z-642/2018.- 201/2018

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa
udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú ostatné záložné práva v poradí za záložným veriteľom
vykonávajúcim záložné právo.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 34/2018
Meno znalca: Ing. Miroslav Tokár
Dátum vyhotovenia: 20.05.2018
Všeobecná cena odhad: 32 700 €

K. Najnižšie podanie 32 700 €
L. Minimálne prihodenie 1 000 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5 000 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Prevodom na bankový účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti u dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. A 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 25.06. 2018 13:00 hod. Obhliadka 2: 26.06. 2018 13:00 hod.
Miesto obhliadky Pri predmete dražby.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na mobilnom čísle
0917 544 410. Termín obhliadky je potrebné telefonicky potvrdiť deň vopred.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Zuzana
c) priezvisko Karasová
d) sídlo Piaristická 44, 91101 Trenčín