Dražba nehnuteľností v obci Nová Dubnica v katastrálnom území Nová Dubnica

Katastrálne územie:
Nová Dubnica
Obec:
Nová Dubnica

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 10.07.2018 Stiahnuť
EX - FIN Slovakia s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD/02SVBND/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko EX - FIN Slovakia s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Záhumenská1806/391104 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhumenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1806/3
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91104
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 30219/R
IV. IČO/ dátum narodenia 47631198
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Spoločenstvo Petra Jilemnického 4
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Petra Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Nová Dubnica d) PSČ 018 51
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 34059768
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

 Správa katastra

Obec

2345

Nová Dubnica

Ilava

Nová Dubnica

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku v m2

Druh

stavby

Druh pozemku

Poznámka

4

392

702

Bytový dom

Zastavané plochy a nádvoria

Byt č. 7, na 1. pos. na ulici: Petra Jilemnického č. 4/2, 018 51 Nová Dubnica, SR, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo veľkosti: 59 / 3594

Demčáková Judita r. Kubačková, Petra Jilemnického č. 4/2, Nová Dubnica PSČ 018 51, SR spoluvlastnícky podiel: 1 / 1

Dôvody upustenia od dražby:

Záložný veriteľ odstúpil od konania dražby.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.