Dražba nehnuteľností v obci Nová Dubnica v katastrálnom území Nová Dubnica

Katastrálne územie:
Nová Dubnica
Obec:
Nová Dubnica

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 1 480,00 EUR 07.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jarmila Koyšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Centrum I. 50/125-4, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu: Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : 0915871028
Spisová značka správcovského spisu : 40K/39/2014 S258
Spisová značka súdneho spisu : 40K/39/2014 S258
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

V obchodnom vestníku OV č. 130/2018  správca zverejnil oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Mgr. Jarmila Koyšová nar. 19.3.1988 bytom Centrum I. 50/125-4 Dubnica nad Váhom zverejňuje v súlade s § 92 ods.6 Zákona č. 7/2005  o konkurze a reštrukturalizácii nasledujúce oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby:

Označenie dražobníka

a navrhovateľa dražby:   JUDr. Ján Súkeník,  so sídlom kancelárie Stred 60/55

                                           Považská Bystrica,  značka správcu S 258, správca dlžníka Mgr.

                                           Jarmila Koyšová nar. 19.3.1988

                                           bytom Centrum I. 50/125-4 Dubnica n/Váhom

 

Miesto konania dražby:     V sídle správcu na na 3. poschodí na adrese

                                              Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

 

Dátum konania dražby:     7.8.2018

Čas konania dražby:           13,00 hod.

Kolo dražby:                       Prvé kolo dražby

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť pozemok prac. KN-C č. 2715/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1,  zapísaný Okresným úradom odborom katastrálnym Ilava na LV č. 2912 k.ú. Nová Dubnica

 

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť – pozemok parc. KN-C č. 2715/31 zastavaná plocha o výmere 35 m2 je vedený na liste vlastníctva č. 2912 k.ú. Nová Dubnica  a je vo vlastníctve Koyšovej Jarmily v celosti, nachádza sa v zastavanej časti obce.Predmetný pozemok sa  nachádza  medzi prevádzkovou budovou – reštauráciou a rodinným domom v k.ú. Nová Dubnica v lokalite Miklovky. Pozemok je rovinatý, nezastavaný v blízkosti je malé parkovisko. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie, je možné ho napojiť na všetky inžinierske siete. 

 

Opis stavu predmetu dražby

Nehnuteľnosť – pozemok parc. KN-C č. 2715/31 zastavaná plocha o výmere 35 m2 je vedený na liste vlastníctva č. 2912 k.ú. Nová Dubnica a je vo vlastníctve Koyšovej Jarmily v celosti, nachádza sa v zastavanej časti obce. Predmetný pozemok sa nachádza  medzi prevádzkovou budovou – reštauráciou a rodinným domom v k.ú. Nová Dubnica v lokalite Miklovky. Pozemok je rovinatý, nezastavaný v blízkosti je malé parkovisko. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie, je možné ho napojiť na všetky inžinierske siete. 

 

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

Žiadne

Všeobecná hodnota stanovená vo výške 1 480,00 EUR

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  Znaleckým posudkom č. 32/2018 vypracovaný znalcom Ing. Jarmilou Baliakovou, Moyzesova 890/89 Považská Bystrica dňa 14.6.2018

Najnižšie podanie: 1 480,00 EUR

Minimálne prihodenie: 200 EUR

Dražobná zábezpeka: 10 % z najnižšieho podania

Cena dosiahnutá vydražením: 4 280 EUR

Výsledok dražby: Predmet dražby bol vydražený

Stav dražby: úspešná

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle ustanovení § 26 ods.3,4,5,8 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. oo notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení neskorších predpisov sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydržením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka číslo účtu: SK51 7500 0000 0040 2108 2330 vedený v ČSOB a.s.

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Priebeh dražby bol osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom  JUDr. Jánom Hamarom, notárom so sídlom M.R.Štefánika 136 Považská Bystrica.

JUDr. Ján Súkeník,správca