Dražba nehnuteľností v obci Nové Zámky v katastrálnom území Nové Zámky

Katastrálne územie:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 062/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko BONITA s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Závadská
b) Orientačné/súpisné číslo 22
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 831 06
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 47331429
C. Miesto konania dražby miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6837, a to konkrétne:

  • byt č. 17 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu, so súpisným číslom 3994, vchod: 54 na ulici SNP č. 54 v Nových Zámkoch (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4188 o výmere 207 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 4189 o výmere 206 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 4190 o výmere 205 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 4191 o výmere 204 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok pod domom“ alebo „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a Pozemku o veľkosti 6181/510363 (ďalej len ako „predmet dražby“).
Dôvody upustenia od dražby:

Ust. § 19 ods. 1 písm. a) ZoDD

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.