Dražba nehnuteľností v obci Nový Život v katastrálnom území Malý Máger

Katastrálne územie:
Malý Máger
Obec:
Nový Život

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 064/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Priestory Hotela MIKADO****, Hollého 11, 949 01 Nitra / salónik EXECUTIVE LOUNGE/., Nitra
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 2
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1148 pre okres Dunajská Streda, obec NOVÝ ŽIVOT a kat. úz. Malý Máger ako:
- stavba – s .č. 777 na parcele reg. „C“ č. 133/ 2 - Rodinný dom,
- parcela reg. „C“ č. 133/1 vo výmere 459 m2 – Záhrady,
- parcela reg. „C“ č. 133/2 vo výmere 107 m2 – zastavané plochy a nádvoria.
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom, súpisné č. 777, parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda
Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s jedným podkrovným
podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných
domov v obci Nový Život, označený súpisným číslom 777, postavený na pozemku, parcela č. 133/2, k.ú. Malý
Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda. Vlastník sa v stanovenom termíne na obhliadku nedostavil.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, jedno podkrovné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Z
južnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník
nehnuteľnosti v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný
popis riešenia dispozície neuvádzam. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží
znalec čerpal
z katastrálneho operátu a vlastnej odbornej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z monolitického
betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a 2. nadzemného podlažia (podkrovia) sú
zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z
tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze
MVC hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a nad 2.
nadzemným podlažím s rovným pohľadom drevené trámové. Strecha objektu je šikmá, s dreveným krovom -
sedlová. Krytina strechy je zhotovená z betónovej strešnej krytiny. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody,
žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie
parapety okien, resp. balkónových dverí sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády bude
(pravdepodobne) tvoriť povrch z omietkovej zmesi na báze umelých látok (nedohotovená). Schody sú zhotovené
z monolitického železobetónu. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové s izolačným sklom. Interiérové
dvere sú v celom objekte sú zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte
zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom a s plastovými žalúziami. Vykurovanie objektu je teplovodné s
plechovými radiátormi, ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol. Ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový
ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja,
rozvod plastového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia.
Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalecv tejto časti výpočtu uviedol len
konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií
znalec sa tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou
nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) znalec ich
ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch. Rozvody TI, resp. spôsob
vykurovania znalec predpokladal podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod...) alebo podľa jestvujúceho
komína. Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod.
znalec vo výpočte vôbec, nakoľko z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti nemohol
nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.
Prístrešok za RD, bez súpisného č., parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská
Streda
Objekt – Prístrešok za RD - je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Prístrešok za
RD je samostatne stojaci objekt na dvore rodinného domu, vedľa severnej fasády rodinného domu ohodnoteného
v podkapitole 2.1.1 tohto znaleckého posudku, neoznačený súpisným číslom, postavený na pozemku, parcela č.
133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda.
Dispozičné riešenie
Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia
pozostáva z jedného z troch strám otvoreného a zastrešeného priestoru.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pätky z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1.
nadzemného podlažia sú zhotovené ako piliere murované z DT tvárnic. Strop je zhotovený ako podbitie krovu.
Strecha je šikmá, pultová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie
strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je
zhotovená ako vápenná hladká omietka. Podlahy v objekte sú zhotovené ako hrubé betónové. V objekte sa
nenachádzajú žiadne rozvody technickej infraštruktúry. V objekte sa nenachádzajú žiadne zariaďovacie predmety
a predmety technického vybavenia objektu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom, súpisné č. 777, parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda.
Ide o dostatočne udržiavaný, pomerne nový rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne
zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z
bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým
normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol
podľa odborného odhadu znalca dohotovený v roku 2008. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o pomerne nový objekt a väčšina konštrukcií PDŽ rodinného domu
je v dobrom stave, opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie
zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom
stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2108. Dokončenosť jednotlivých častí a
konštrukcií rozostavaných častí objektu určujem v percentách.
Prístrešok za RD, bez súpisného č., parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská
Streda
Ide o dostatočne udržiavaný, pomerne nový objekt, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá
jeho veku. Objekt je v súčasnosti (pravdepodobne) využívaný na svoj pôvodný účel. Objekt je zhotovený z
bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým
normám. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 2008. V zmysle Metodiky výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o pomerne nový objekt a väčšina konštrukcií
PSV objektu je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové,
výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.
Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 50 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2058.
Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 1148
- Záložné právo v prospech Prima banka Slovensko,a.s.,so sídlom Hodžova 11,010 11,Žilina,IČO:31575951 na
poz.registra C KN parc.č.133/1,133/2,rozostavaná stavba bez sč.na parc.č.133/2,podľa V-1299/14,-č.z.38/14.
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 824 96
Bratislava-Staré Mesto, IČO:35792752 ,na základe exekučného príkazu č. 186EX 132/18-14 zo dňa 24.04.2018,
Exekútorský úrad Dunajská Streda, JUDr.Rudolf Varga, Z-3016/2018, č.z.47/18
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 824 96
Bratislava-Staré Mesto, IČO:35792752 ,na základe exekučného príkazu č. 186EX 157/18-15 zo dňa 06.06.2018,
Exekútorský úrad Dunajská Streda, JUDr.Rudolf Varga, Z-4283/2018, č.z. 81/18
Poznámky:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom : Prima banka Slovensko,a.s.,so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:31 575 951, predajom zálohu na dražbe ( zákon č. 527/2002 Z.Z. ), P-845/2017-
č.z.140/17
- Oznámenie o prebiehajúcej I. opakovanej dobrovoľnej dražbe DDr.064/2017, P-427/2018 č.z.83/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 6/2018 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin
Kralovič zo dňa 13.02.2018 na sumu 49500,00 € (slovom štyridsaťdeväťtisícpäťsto eur ).