Dražba nehnuteľností v obci Ochodnica v katastrálnom území Ochodnica

Katastrálne územie:
Ochodnica
Obec:
Ochodnica

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 23.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlích Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Neslušská cesta 1329 / 36A, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1943
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Rastislav Palutka LL.M.
Sídlo správcu: Uhoľná 592/2, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : palutka@oddlzovacia.sk, 0903 803 939
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/89/2017 S1832
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/89/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka 

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.

II.

Sídlo/ bydlisko

Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Uhoľná

b) Orientačné/ súpisné číslo

592/2

c) Názov obce

Žilina

d) PSČ

010 01

e) Štát

SR

III.

Zapísaný:

Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu: S 1832.

IV. 

IČO/ dátum narodenia

30 479 592

B.

Označenie navrhovateľov

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Ing. Zdenko Mlích, v konkurze sp. zn. 3OdK/89/2017, zastúpený správcom konkurznej podstaty Ing. Rastislav Palutka, LL.M.

II.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Uhoľná

b) Orientačné/ súpisné číslo

592/2

c) Názov obce

Žilina

d) PSČ

010 01

e) Štát

SR

III.

Zapísaný:

Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:

S 1832.

IV. 

IČO/ dátum narodenia

30 479 592

C.  

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01  Žilina, okres Žilina, Žilinský VÚC

D.

Dátum konania dražby

23.08.2018

E.

Čas konania dražby

8:30 hod.

F.

Kolo dražby

Prvé kolo

G.

Predmet dražby

 

Predmetom dražby je speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka, t.j. nehnuteľnosti zapísané na listoch vlastníctva, vedených Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor pre okres: Kysucké Nové Mesto, obec: Ochodnica, katastrálne územie: Ochodnica, a to:

 

1.

 

Parcelné číslo

183/1

 

 

Druh pozemku

Lesné pozemky

 

 

Výmera m2

3538

 

 

LV

1280

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

2.

 

Parcelné číslo

2368

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

445

 

 

LV

2471

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/6

3.

 

Parcelné číslo

3178/7

 

 

Druh pozemku

Lesné pozemky

 

 

Výmera m2

33097

 

 

LV

3925

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

4.

 

Parcelné číslo

3420/1

 

 

Druh pozemku

Lesné pozemky

 

 

Výmera m2

74876

 

 

LV

3925

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

5.

 

Parcelné číslo

5093

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

606

 

 

LV

5371

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

3/8

6.

 

Parcelné číslo

5117

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1356

 

 

LV

5394

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

3/16

7.

 

Parcelné číslo

5140

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

762

 

 

LV

5416

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

8.

 

Parcelné číslo

5145

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1053

 

 

LV

5420

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

3/16

9.

 

Parcelné číslo

5147

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1718

 

 

LV

5421

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

19/96

10.

 

Parcelné číslo

5153

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

622

 

 

LV

5427

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

11.

 

Parcelné číslo

5189

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1642

 

 

LV

5463

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

19/96

12.

 

Parcelné číslo

5390

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1923

 

 

LV

5661

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

13.

 

Parcelné číslo

5444

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

392

 

 

LV

5715

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

14.

 

Parcelné číslo

5467

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1916

 

 

LV

5737

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

10/96

15.

 

Parcelné číslo

5475

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2354

 

 

LV

5744

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

10/96

16.

 

Parcelné číslo

5488

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

512

 

 

LV

5757

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

17.

 

Parcelné číslo

5605

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1106

 

 

LV

5872

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

3/8

18.

 

Parcelné číslo

5607

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

461

 

 

LV

5874

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/16

19.

 

Parcelné číslo

5608

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

490

 

 

LV

5875

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

20/960

20.

 

Parcelné číslo

5683

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

833

 

 

LV

5946

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/192

21.

 

Parcelné číslo

5683

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

833

 

 

LV

5946

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

3/64

22.

 

Parcelné číslo

183/2

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

2605

 

 

LV

7136

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

23.

 

Parcelné číslo

183/3

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

156

 

 

LV

7136

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

24.

 

Parcelné číslo

183/4

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

6

 

 

LV

7137

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

25.

 

Parcelné číslo

3420/2

 

 

Druh pozemku

Lesné pozemky

 

 

Výmera m2

8175

 

 

LV

7137

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

7/2705

26.

 

Parcelné číslo

185

 

 

Druh pozemku

Zastavané plochy a nádvoria

 

 

Výmera m2

1081

 

 

LV

7139

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

120/2880

27.

 

Parcelné číslo

189

 

 

Druh pozemku

Zastavané plochy a nádvoria

 

 

Výmera m2

62

 

 

LV

7141

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

4/192

28.

 

Parcelné číslo

197

 

 

Druh pozemku

Záhrady

 

 

Výmera m2

570

 

 

LV

7148

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

645/3042

29.

 

Parcelné číslo

201

 

 

Druh pozemku

Zastavané plochy a nádvoria

 

 

Výmera m2

85

 

 

LV

7152

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

4/32

30.

 

Parcelné číslo

4763/ 1

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

165

 

 

LV

7678

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

540/25920

31.

 

Parcelné číslo

4771/ 2

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

11

 

 

LV

7678

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

540/25920

 

32.

 

Parcelné číslo

3807

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

5280

 

 

LV

4273

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

33.

 

Parcelné číslo

3958

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

22536

 

 

LV

4422

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

34.

 

Parcelné číslo

3958

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

22536

 

 

LV

4422

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

35.

 

Parcelné číslo

3970

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

714

 

 

LV

4434

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

36.

 

Parcelné číslo

3973

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

10869

 

 

LV

4436

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

37.

 

Parcelné číslo

3973

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

10869

 

 

LV

4436

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

38.

 

Parcelné číslo

4492

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

887

 

 

LV

4881

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

39.

 

Parcelné číslo

4493

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1870

 

 

LV

4882

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

40.

 

Parcelné číslo

4514

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

954

 

 

LV

4903

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

41.

 

Parcelné číslo

4516

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1417

 

 

LV

4905

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

42.

 

Parcelné číslo

4516

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1417

 

 

LV

4905

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

43.

 

Parcelné číslo

4517

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1071

 

 

LV

4906

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

44.

 

Parcelné číslo

4540

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

532

 

 

LV

4929

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

45.

 

Parcelné číslo

4547

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1415

 

 

LV

4936

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

46.

 

Parcelné číslo

4559

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

879

 

 

LV

4948

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

47.

 

Parcelné číslo

4561

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

665

 

 

LV

4950

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

48.

 

Parcelné číslo

4562

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

759

 

 

LV

4951

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

49.

 

Parcelné číslo

4563

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

555

 

 

LV

4952

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

50.

 

Parcelné číslo

4564

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

681

 

 

LV

4953

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

51.

 

Parcelné číslo

4584

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

313

 

 

LV

4973

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

52.

 

Parcelné číslo

4592

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1646

 

 

LV

4981

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

53.

 

Parcelné číslo

4605

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

254

 

 

LV

4994

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/72

54.

 

Parcelné číslo

4643

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

3508

 

 

LV

5032

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

55.

 

Parcelné číslo

4644

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2165

 

 

LV

5033

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

56.

 

Parcelné číslo

4645

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1184

 

 

LV

5034

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

 

57.

 

Parcelné číslo

4651

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

719

 

 

LV

5040

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

58.

 

Parcelné číslo

4652

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

783

 

 

LV

5041

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

59.

 

Parcelné číslo

4718

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

382

 

 

LV

5107

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

60.

 

Parcelné číslo

4720

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

648

 

 

LV

5109

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

61.

 

Parcelné číslo

4721

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

643

 

 

LV

5110

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

62.

 

Parcelné číslo

4724

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

708

 

 

LV

5112

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

63.

 

Parcelné číslo

4724

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

708

 

 

LV

5112

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

64.

 

Parcelné číslo

4734

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

456

 

 

LV

5121

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

65.

 

Parcelné číslo

4771/ 1

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

351

 

 

LV

5124

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

66.

 

Parcelné číslo

4778

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

616

 

 

LV

5131

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

67.

 

Parcelné číslo

4783

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

525

 

 

LV

5136

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

68.

 

Parcelné číslo

4784

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

533

 

 

LV

5137

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

69.

 

Parcelné číslo

4794

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

801

 

 

LV

5147

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

70.

 

Parcelné číslo

4795

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

627

 

 

LV

5148

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

71.

 

Parcelné číslo

4804

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

802

 

 

LV

5157

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

72.

 

Parcelné číslo

4805

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1100

 

 

LV

5158

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

20/2880

73.

 

Parcelné číslo

4808

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

545

 

 

LV

5161

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

74.

 

Parcelné číslo

4811

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

622

 

 

LV

5164

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

75.

 

Parcelné číslo

4812

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

795

 

 

LV

5165

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

76.

 

Parcelné číslo

4814

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

601

 

 

LV

5167

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

77.

 

Parcelné číslo

4828

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1260

 

 

LV

5181

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

78.

 

Parcelné číslo

4829

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1005

 

 

LV

5182

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

79.

 

Parcelné číslo

4847

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1016

 

 

LV

5200

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/6

80.

 

Parcelné číslo

5093

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

606

 

 

LV

5371

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

81.

 

Parcelné číslo

5094

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

636

 

 

LV

5372

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

82.

 

Parcelné číslo

5117

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1356

 

 

LV

5394

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

 

83.

 

Parcelné číslo

5140

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

762

 

 

LV

5416

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

84.

 

Parcelné číslo

5145

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1053

 

 

LV

5420

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

85.

 

Parcelné číslo

5147

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1718

 

 

LV

5421

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

86.

 

Parcelné číslo

5147

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1718

 

 

LV

5421

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

87.

 

Parcelné číslo

5153

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

622

 

 

LV

5427

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

88.

 

Parcelné číslo

5188

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1419

 

 

LV

5462

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/72

89.

 

Parcelné číslo

5189

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1642

 

 

LV

5463

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

90.

 

Parcelné číslo

5189

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1642

 

 

LV

5463

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

91.

 

Parcelné číslo

5206

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

5028

 

 

LV

5480

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

92.

 

Parcelné číslo

5381

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1409

 

 

LV

5652

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/72

93.

 

Parcelné číslo

5390

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1923

 

 

LV

5661

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

94.

 

Parcelné číslo

5397

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1701

 

 

LV

5668

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/72

95.

 

Parcelné číslo

5435

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1254

 

 

LV

5706

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

96.

 

Parcelné číslo

5444

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

392

 

 

LV

5715

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

97.

 

Parcelné číslo

5467

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1916

 

 

LV

5737

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

98.

 

Parcelné číslo

5468

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

722

 

 

LV

5738

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/72

99.

 

Parcelné číslo

5469

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2469

 

 

LV

5739

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

100.

 

Parcelné číslo

5475

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2354

 

 

LV

5744

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/96

101.

 

Parcelné číslo

5475

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2354

 

 

LV

5744

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/288

 

102.

 

Parcelné číslo

5488

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

512

 

 

LV

5757

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

103.

 

Parcelné číslo

5500

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

211

 

 

LV

5769

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

104.

 

Parcelné číslo

5571

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

563

 

 

LV

5839

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

105.

 

Parcelné číslo

5605

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1106

 

 

LV

5872

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/24

106.

 

Parcelné číslo

5607

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

461

 

 

LV

5874

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/48

107.

 

Parcelné číslo

5608

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

490

 

 

LV

5875

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

108.

 

Parcelné číslo

5683

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

833

 

 

LV

5946

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/576

109.

 

Parcelné číslo

5683

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

833

 

 

LV

5946

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/192

110.

 

Parcelné číslo

184

 

 

Druh pozemku

Záhrady

 

 

Výmera m2

342

 

 

LV

7138

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

60/4320

111.

 

Parcelné číslo

234

 

 

Druh pozemku

Záhrady

 

 

Výmera m2

387

 

 

LV

7138

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

60/4320

112.

 

Parcelné číslo

209

 

 

Druh pozemku

Záhrady

 

 

Výmera m2

99

 

 

LV

7155

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

60/2880

113.

 

Parcelné číslo

3382/ 1

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2528

 

 

LV

7619

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

120/17280

114.

 

Parcelné číslo

3382/ 2

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

5494

 

 

LV

7619

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

120/17280

115.

 

Parcelné číslo

3384/ 2

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

31619

 

 

LV

7620

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

116.

 

Parcelné číslo

3384/ 3

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1859

 

 

LV

7620

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

117.

 

Parcelné číslo

3673/ 2

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

2576

 

 

LV

7641

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

60/4320

 

118.

 

Parcelné číslo

4763/ 1

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

165

 

 

LV

7678

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

180/25920

119.

 

Parcelné číslo

4771/ 2

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

11

 

 

LV

7678

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

180/25920

120.

 

Parcelné číslo

3688

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

12284

 

 

LV

7786

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

121.

 

Parcelné číslo

3697

 

 

Druh pozemku

Orná pôda

 

 

Výmera m2

1567

 

 

LV

7788

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

122.

 

Parcelné číslo

3731

 

 

Druh pozemku

Trvalé trávne porasty

 

 

Výmera m2

8416

 

 

LV

7788

 

 

Obec

Ochodnica

 

 

Názov k. ú.

Ochodnica

 

 

Štát

SR

 

 

Spol. podiel dlžníka

1/144

 

 

H.

Opis predmetu dražby

Súbor nehnuteľného majetku - pozemky,  konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 218/2017 dňa 15.11.2017.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Orná pôda, Záhrady, Trvalé trávne porasty, Zastavané plochy a nádvoria, Lesné pozemky.

I.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Žiadne.

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby a cena predmetu dražby

Pri spôsobe stanovenia ceny súboru nehnuteľného majetku správca vychádzal z výsledku ponukového konania a stanovil cenu s odbornou starostlivosťou vo výške 2000,-EUR.

K.

Najnižšie podanie

Najnižšie podanie je stanovené vo výške 2000,-Eur.

 

L.

Minimálne prihodenie

100,- Eur

 

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

300,- Eur

 

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.:  vedený v Unicredit bank, a.s., číslo účtu: SK80 1111 0000 0068 5680 1021, variabilný symbol vkladu 032018. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

 

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby: bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 032018, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 032018, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, doklad o notárskej úschove, príjmový doklad vystavený dražobníkom.

 

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.

 

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, alebo v hotovosti a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

 

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 10 dní od skončenia dražby a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka.

Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.

 

O.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

Dňa 06.04.2018 o 10.00 hod.  a  dňa 13.04.2018 o 10.00 hod.

 

Miesto obhliadky

Obec Ochodnica.

 

Organizačné opatrenia

V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie správcu na tel. č.: +421 903 803 939, e-mail: palutka@oddlzovacia.sk, najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.

 

 

K obhliadke je potrebné priniesť si úradný doklad totožnosti / napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v jej mene konať (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského oprávnenia) nie starší ako 30 dní.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

 

 

 

Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:

  1. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
  2. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2 zák. č. č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  3. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
  4. ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského oprávnenia), nie starší ako 30 dní,

v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.

 

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

 

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu.

V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi odpis zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.

 

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

 

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia odpisu zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“ ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.

 

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

 

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

 

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.

4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

                       

 

V Žiline, dňa 10.07.2018

 

Navrhovateľ dražby a dražobník:                                        

 

                                 

Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,

správca konkurznej podstaty