Dražba nehnuteľností v obci Okoč v katastrálnom území Okoč

Katastrálne územie:
Okoč
Obec:
Okoč

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 21800€ 04.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 025/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

976

 

160/2

„C“

24

Ostatné plochy

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

976

 

160/3

„C“

54

Ostatné plochy

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

976

 

161/2

„C“

536

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

976

 

161/3

„C“

182

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

976

 

162/2

„C“

49

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

976

94

161/3

-

 

Rodinný  dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 94, ul. Záhradkárska, na parc. KN č. 161/3, k.ú. Okoč

POPIS STAVBY

Objekt je postavený na parc. KN č. 161/3, ul. Záhradnícka pod s.č. 94. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, nepodpivničený so sedlovou strechou s polvalbami. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Okoč. Stavba určená na celoročné bývanie. Samostatne stojaci rodinný dom je postavený na rožnej parcele v rodinnej zástavbe. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie.

Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1900, v priebehu životnosti objektu bola realizovaná rekonštrukcia a prístavba k pôvodnej stavbe.

I.NP. - Prízemie:

Prízemie je tvorené vstupom - kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, chodba, 2x izba.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 400 až 500 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú palubovkové s kobercom v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a krytinou na krove pálenou obyčajnou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu len záveterné lišty.

Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien so zateplením, bez finálnej farebnej úpravy. Okná sú plastové. Dvere sú dyhované hladké i s presklením v kovovej zárubni. Vykurovanie lokálne - plynovými kachľami - gamatky. Zásobník TÚV el., umiestnený v kuchyni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené čiastočné z pozinkovaného plechu len záveterné lišty bez zvodov, parapety vyhotovené.

Vybavenie podlažia:

1*plynový sporák, el. rúra, 1* nerezový drez, 1*smaltovaná vaňa, 1*umývadlo, 1*WC, 3*gamatky, 1*zásobník TÚV

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, nakoľko rok daný do užívania domu je 1900, výpočet opotrebenia je stanovený analytickou metódou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 976:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o.IČO: 45730008 so sídlom Špitálska 61, 811 08
Bratislava V 7091/08, Z 7812/11- 16/12
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky EOS KSI Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 35724803 na
základe exekučného príkazu č.EX 4002/11 zo dňa 29.9.2011 Exekútorský úrad Bratislava Judr.Rudolf Krutý
súdny exekútor Z 7099/11- 306/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270 na
základe exekučného príkazu č. EX 862/12 zo dňa 08.08.2012 Exekútorský úrad v Galante, JUDr. Peter Urbánek
súdny exekútor Z-5007/12 - 164/12
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky EOS KSI Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 35724803 na
základe exekučného príkazu č.EX 30348/12 zo dňa 28.5.2013 Exekútorský úrad Bratislava Judr.Rudolf Krutý
súdny exekútor Z 5331/13- č.z.202/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky UNION zdrav.poisťovne a.s. Bratislava IČO: 36284831
na základe exekučného príkazu č.EX 3051/2013 zo dňa 4.12.2013 Exekútorský úrad Bratislava Mgr.Vladimír
Cipár súdny exekútor Z 9098/13- č.z.368/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: SSP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
Bratislava 2, IČO: 35910739 na základe exekučného príkazu č.EX 3339/11 zo dňa 14.1.2014, Exekútorský úrad
Žilina, JUDr. Jozef Kaduch súdny exekútor, Z-440/14, č.z.35/14
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 173/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Všeobecná cena odhadu 21 800 €
K. Najnižšie podanie 21800€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet:0252018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 20.08.2018 o 11:00 2. termín 03.09.2018 o 11:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava