Dražba nehnuteľností v obci Okoč v katastrálnom území Okoč

Katastrálne územie:
Okoč
Obec:
Okoč

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO048/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:05 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

748

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Okoč

Okoč

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

621

Zastavané plochy a nádvoria

400

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

864

621

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 864, v obci Okoč, Lesná ulica 864/11, postavený na parcele č. 621 a pozemok, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné č. 621, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2, evidované na liste vlastníctva č. 748, k.ú. Okoč, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Rodinný dom:

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom je postavený na pozemku s parc. č. 621, súpisné číslo 864, Lesná ulica 11, v zastavanom území obce Okoč. Prístup po spevnenej komunikácii, všetky inžinierske siete, na ktoré je dom napojený, okrem plynu. Stavba pochádza z r. 1990.  Na stavbe nie je vykonávaná pravidelná údržba, poruchy ako sú zatekanie strechy, poruchy izolácií voči zemnej vlhkosti nie sú dlhodobo riešené. Životnosť je 80 rokov.

Dispozičné riešenie:

Stavba je jednopodlažná, podpivničená s obytným podkrovím, kde na I. NP je predsieň, jedna izba, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, obývacia izba, komora. V podkroví sú tri izby, kúpeľňa, ktorá nieje stavebne ukončená, galéria. V pivnici je kotolňa a sklady.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia len studenej vody

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou;  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla;  - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom kovové

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

Pozemok:
Pozemok sa nachádzajú v  intraviláne obce Okoč, okres Dunajská Streda, v lokalite, ktorá je určená na zastavanie IBV. Lokalita je v súlade s územným plánom obce. Z inžinierskych sietí je tu vybudovaný rozvod elektrickej energie, plynu, vody a kanalizácie do žumpy. Dosiahnuteľnosť Dunajskej Stredy je cca 20 min autom do centra mesta. Lokalita je využívaná, bez väčších rušivých vplyvov, umiestnená je v okrajovej polohe.  Atraktivita je vztiahnutá k Dunajskej Strede.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Účastník právneho vzťahu č.1:
P 1374/13 Vyhlásenie konkurzu č.36K/38/2013-35- č.z.327/13
Oznámenie o prebiehajúcej opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO048/18 dražobníka: Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45 684 618 a navrhovateľ dražby:Mgr.Ing. Pavol Korytár, správca,správca konkurznej podstaty úpadcu:Kelemen Ľudovít a JUDr. Lukáš Vidlička správca,správca konkurznej podstaty úpadcu:Kelemenová Marta rod. Némethová, P- 536/2018-č.z.272/18
Účastník právneho vzťahu č.2:
P 1374/13 Vyhlásenie konkurzu č.36K/38/2013-35- č.z.327/13


Oznámenie o prebiehajúcej opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO048/18 dražobníka: Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45 684 618 a navrhovateľ dražby:Mgr.Ing. Pavol Korytár, správca,správca konkurznej podstaty úpadcu:Kelemen Ľudovít a JUDr. Lukáš Vidlička správca,správca konkurznej podstaty úpadcu:Kelemenová Marta rod. Némethová, P- 536/2018-č.z.272/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Účastník právneho vzťahu č.1:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 6138/07- 65/08
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dunajská Streda IČO: 17333954 na základe exekučného príkazu č.EX 3582/98 zo dňa 28.3.2011 Exekútorský úrad Dunajská Streda Mgr.Katarína Baňarová súdny exekútor Z 1910/11- 90/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dunajská Streda IČO: 17333954 na základe exekučného príkazu č.EX 3583/98 zo dňa 28.3.2011 Exekútorský úrad Dunajská Streda Mgr.Katarína Baňarová súdny exekútor Z 1911/11- 91/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dunajská Streda IČO: 17333954 na základe exekučného príkazu č.EX 3584/98 zo dňa 28.3.2011 Exekútorský úrad Dunajská Streda Mgr.Katarína Baňarová súdny exekútor Z 1915/11- 92/11
Účastník právneho vzťahu č.2:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 6138/07- 65/08
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dunajská Streda IČO: 17333954 na základe exekučného príkazu č.EX 3582/98 zo dňa 28.3.2011 Exekútorský úrad Dunajská Streda Mgr.Katarína Baňarová súdny exekútor Z 1910/11- 90/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dunajská Streda IČO: 17333954 na základe exekučného príkazu č.EX 3583/98 zo dňa 28.3.2011 Exekútorský úrad Dunajská Streda Mgr.Katarína Baňarová súdny exekútor Z 1911/11- 91/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dunajská Streda IČO: 17333954 na základe exekučného príkazu č.EX 3584/98 zo dňa 28.3.2011 Exekútorský úrad Dunajská Streda Mgr.Katarína Baňarová súdny exekútor Z 1915/11- 92/11
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 29 800,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 103/2018
Meno znalca: Fuzák Anton Ing.
Dátum vyhotovenia: 26.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 48 500,00 EUR