Dražba nehnuteľností v obci Ostrov v katastrálnom území Ostrov

Katastrálne územie:
Ostrov
Obec:
Ostrov

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Radlinského 296/5, 01001 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kostolna@advocatis.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/8/2017 S 1744
Spisová značka súdneho spisu : 2K/8/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU 3. KOLA DRAŽBY ZO DŇA 19.6.2018

Sp. zn. správcu:2K 8/2017 S 1744

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o výsledku dražby:

Označenie správcu:

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, správca úpadcu Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina

Navrhovateľ dražby:   

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578

Miesto konania dražby:

sídlo notárskeho úradu JUDr. Lucie Gulašovej, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 19.6.2018

Čas otvorenia dražby:  09:00 hod.

Dražba: 3. kolo dražby

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – rodinný dom súp. č. 150 s príslušenstvom postaveného na parc. č. CKN 265/1 a pozemky parc. č. CKN 265/1 o výmere 63 m2 zastavané plochy a nádvoria, č. CKN 265/2 o výmere 23 m2 zastavané plochy a nádvoria, č. CKN 265/3 o výmere 20 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. CKN 265/4 o výmere 374 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísané Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom na LV č. 731 pre katastrálne územie Ostrov, okres Piešťany, v  podiele 1/1

Označenie predmetu dražby:  

nehnuteľnosť – rodinný dom

Súp. č.: 150

Parc. č. 265/1

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/1

Výmera 63 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/2

Výmera 23 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/3

Výmera 20 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/4

Výmera 374 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

Opis/stav predmetu dražby:   

Jedná sa o rodinný dom postavený v tradičnej murovanej technológii v obci Ostrov, ktorý je stavebne prepojený v prednej časti so susedným rodinným domom v nepravidelnej uličnej zástavbe. Prístup k domu je zo spevnenej komunikácie, ktorá sa napája na hlavnú komunikáciu. Rodinný dom bol postavený v roku 1993, ako prístavba pôvodného rodinného domu. Tvorí samostatnú bytovú jednotku so samostatným súp. číslom.. Jedná sa o nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím.-. Dom je napojený na inžinierske siete vody, elektriky, plynu a kanalizácie. Na prízemí sa nachádzajú kuchyňa, izba, kúpeľňa s WC a špajza. Okná sú drevené zdvojené s vonkajšími hliníkovými žalúziami, vchodové dvere drevené rámové s výplňou.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Ťarchy:

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava (IČO: 00151653) na rodinný dom č.s.150 na p.č.265/1 a p.č.265/1,265/2,265/3,265/4, k úveru, podľa záložnej zmluve, vklad V 185/10-účinný dňa 2.3.2010-18/10,89/15

iné údaje:

Bez zápisu.

Poznámka:

P 472/15-Poznamenáva sa: Okr. súd Čadca-Uznesenie 5C/201/2015-14-Predbežné opatrenie na zákaz nakladania s nehnuteľnosťami p.č.265/1,265/2,265/4 a rod. dom č.s.150 na p.č.265/1 zo dňa 3.8.2015 ( v KN 3.9.) -151/15

P 614/16-Poznamenáva sa: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava (IČO 00151653)- Oznámenie o začatí výkonu zál. práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. zo dňa 29.11.2016 (v KN 7.12.) -260/16

Hodnota zistená znaleckým posudkom: 38.500 EUR

Najnižšie podanie vo výške 26.950 EUR nebolo urobené

Výška ceny dosiahnutej vydražením: ------------

Licitátor: JUDr. Mária Kostolná, správca Úpadcu