Dražba nehnuteľností v obci Pataš v katastrálnom území Pataš

Katastrálne územie:
Pataš
Obec:
Pataš

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO229/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 12:15 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

215

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Pataš

Pataš

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1895 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

562

1895 / 7

Záhrady

447

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

3

1895 / 2

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 3 v obci Pataš, postavený na parcele č. 1895/2. Pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 1895/2, parcelné č. 1895/7 o celkovej výmere 1009 m2.

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 1895/2 v kat. ú. Pataš, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o budovu v radovej zástavbe, s jedným nadzemným podlažím, bez podpviničenia, sedlovou strechou.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo dvoch obytných miestností, ďalšej izby, chodby, kuchyne, kúpeľne, skladu.

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,45 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevené trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Sedlová strecha je pokrytá pálenou krytinou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (len žlab predný). Fasádne omietky sú brizolitové, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy keramické na jednom (uličnom) priečelí. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z cementového poteru, pričom v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne, kachlami na tuhé palivá 2 kusy. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod nie je vyhotovený. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový na PB s elektrickou rúrou, zabudovaná umývačka riadu, drez oceľový nerezový; kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 3,00 m´. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 1 kus, nerezové ostatné 2 kusy. Záchod je splachovací bez umývadla (umiestnený v kúpeľni). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, kuchyne pri sporáku a dreze. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Analýza polohy nehnuteľnosti: Obec Pataš je obec s počtom obyvateľov do 2000, nachádza sa tu obchod s potravinami, kultúrne stredisko, športové zariadenia, reštaurácia; obecný úrad, pošta - v mieste stavby (časť Milinovice). Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby nie je žiadne. V bezprostrednom okolí budovy rodinného domu životné prostredie je rušené len bežným hlukom a prachom od dopravy. Ochranné pásma v tesnej blízkosti nehnuteľností sa nenachádzajú. Platný smerný územný plán obce neuvažuje so zmenou územia. Možnosť ďalšieho rozšírenia je menej ako trojnásobok súčasnej zástavby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností, EX 3537/16 zo dňa 12.9.2017, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský - súdny exekútor. Povinnému sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou, aby nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo ich zaťažil. P-1068/2017, č.z.168/17.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: OTP Banka Slovensko,a.s. Štúrova ul.5,813 54 Bratislava IČO:31 318 916 formou dobrovoľnej dražby,( vklad záložného práva povolený pod. č. V 5398/04), P-34/2018,č.z.13/18.
Oznámenie o prebiehajúcej dobrovoľnej dražbe zn. DD PSO229/17, P-217/2018-č.z.24/18.

ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko,a.s. Bratislava, IČO: 31318916 na základe záložnej zmluvy č. 017/3017/04HU zo dňa 17.12.2004-V5398/04.
Exekučné záložné právo v prospech Profidebt Slovakia, s.r.o.,Mliekárenská 10, Bratislava, (IČO:35925922) podľa exekučného príkazu č. EX 619/2009-48 zo dňa 9.10.2009 ( súdny exekútor JUDr.Patricius Baďura), Z- 5364/09.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 666/14 zo dňa 26.6.2014, EÚ Galanta, JUDr. Peter Urbánek, Z-5230/14, č.z. 49/14.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 3719/2015 - 9 zo dňa 23.09.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč PhD. Z-7416/15, č.z. 275/15.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 12391/15 zo dňa 02.03.2016, EÚ Bratislava, JUDr. Eva Falisová, Z-1822/16, č.z.48/16.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 5207/15 zo dňa 27.02.2016, EÚ Bratislava, JUDr. Eva Falisová, Z-1840/16, č.z.49/16.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., IČO:00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na základe exekučného príkazu č. EX 917/16 - 14 zo dňa 31.05.2016, Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek, Z 4434/16, č.z.86/16.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., IČO:00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na základe exekučného príkazu č. EX 2884/14 - 12 zo dňa 23.05.2016, Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek, Z 4475/16, č.z. 88/16.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, IČO: 35724803 na základe exekučného príkazu č. EX 15187/16 zo dňa 28.04.2017, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Z-3783/2017, č.z.77/17.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 92122 Piešťany, IČO:36234176 na základe exekučného príkazu č. EX 3537/16 zo dňa 12.04.2018, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, Z-2808/2018, č.z.43/18.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením predmet dražby nebol vydražený
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 12/2018
Meno znalca: Mészáros Imrich Ing.
Dátum vyhotovenia: 12.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 11 300,00 EUR