Dražba nehnuteľností v obci Petrova Ves v katastrálnom území Petrova Ves

Katastrálne územie:
Petrova Ves
Obec:
Petrova Ves

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 47.600,00 € 09.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 063/9-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Dagmar Macháčková, správca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jarmočná
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 920 01
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 27.08.1945
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ivety Vaškovej, Kráľovská 8/2, 90901 Skalica, kancelária notára na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 09. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09.30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností súbor nehnuteľností nachádzajúci sa v Katastrálnom území  Petrova Ves, Obec: PETROVA VES, Okres: Skalica, vedenom Okresným úradom Skalica, Katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 2422 a to,

  • parcela registra „C“ KN č. 802/43 o výmere 7932 m², Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dobrovoľnej dražby“)

 

 

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby: Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves. V okolí pozemku sa nachádzajú RD a areál Poľnohospodárskeho družstva. Pozemok par. č. 802/43 je súčasťou poľnohospodárskeho družstva.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby:

POPIS

Pozemok sa nachádza v obci Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves.  Pozemok je prístupný dvomi možnými spôsobmi. Prvý prístup je cez areál Poľnohospodárskeho družstva Petrova Ves. Druhý prístup z vonkajšej strany je cez pozemok (komunikácia) par. č. 800/1, ktorý je zapísaný na LV č. 600 k.ú. Petrova ves a je vo vlastníctve obce Petrova Ves. Prístup k pozemku je možný cez oceľovú bránu z pozemku par. č. 800/1, ktorá vedie do areálu Poľnohospodárskeho družstva. Pozemok je z jednej časti uzatvorený plotom z betónových prefabrikovaných dielov. Z vnútornej strany areálu poľnohospodárskeho družstva pozemok nie je oplotený. Popri betónovom plote vedie panelová cesta (pozemok par. č. 508/1), ktorý nie je evidovaný na LV. V okolí pozemku je zástavba rodinných domov a areál poľnohospodárskeho družstva. Rodinné domy v okolí sú pripojené na inžinierske siete: elektrická, vodovodná, plynová prípojka, kanalizačná prípojka. Je možnosť pripojenia pozemku na existujúce inžinierske siete. Znalcovi bol predložené stanovisko UPI k pozemku par. č. 802/43 v k.ú. Petrova Ves Vám obcou Petrova Ves. Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom objekte Roľníckeho družstva Petrova Ves. Podľa katastra nehnuteľností sa jedná o druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria a spôsob využitia je - pozemok na ktorom je dvor. V súčasnosti sa na pozemku nachádza trávnatý porast, náletové buriny,  kroviny a stromy. V zmysle Územného plánu obce Petrova Ves funkčné využitie pozemku je - plochy areálov poľnohospodárskej výroby. Obec Petrova Ves v súčasnej dobe nevykonáva zmeny a doplnky Územného plánu obce Petrova Ves a neplánuje zmenu funkčného využitia pozemku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 2422, k.ú. Petrova Ves
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Bez poznámok
ČASŤ C: ŤARCHY
-
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:80/2018
Meno znalca:Ing. Jana Kvantová
Dátum vyhotovenia: 14.06.2018
Všeobecná cena odhadu:47.600,00 €

K. Najnižšie podanie 47.600,00 €
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 14.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0632018,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 00632018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 o 13.00 hod. Obhliadka 2: 24.07.2018 o 10.00 hod.
Miesto obhliadky Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves.
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Iveta
c) priezvisko Vašková
d) sídlo Kráľovská 2/8, 90901 Skalica