Dražba nehnuteľností v obci Petrova Ves v katastrálnom území Petrova Ves

Katastrálne územie:
Petrova Ves
Obec:
Petrova Ves

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 47.600,00 € 09.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 063/9-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ivety Vaškovej, Kráľovská 8/2, 90901 Skalica, kancelária notára na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 09. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09.30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností súbor nehnuteľností nachádzajúci sa v Katastrálnom území  Petrova Ves, Obec: PETROVA VES, Okres: Skalica, vedenom Okresným úradom Skalica, Katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 2422 a to,

  • parcela registra „C“ KN č. 802/43 o výmere 7932 m², Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dobrovoľnej dražby“)

 

 

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby: Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves. V okolí pozemku sa nachádzajú RD a areál Poľnohospodárskeho družstva. Pozemok par. č. 802/43 je súčasťou poľnohospodárskeho družstva.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby:

POPIS

Pozemok sa nachádza v obci Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves.  Pozemok je prístupný dvomi možnými spôsobmi. Prvý prístup je cez areál Poľnohospodárskeho družstva Petrova Ves. Druhý prístup z vonkajšej strany je cez pozemok (komunikácia) par. č. 800/1, ktorý je zapísaný na LV č. 600 k.ú. Petrova ves a je vo vlastníctve obce Petrova Ves. Prístup k pozemku je možný cez oceľovú bránu z pozemku par. č. 800/1, ktorá vedie do areálu Poľnohospodárskeho družstva. Pozemok je z jednej časti uzatvorený plotom z betónových prefabrikovaných dielov. Z vnútornej strany areálu poľnohospodárskeho družstva pozemok nie je oplotený. Popri betónovom plote vedie panelová cesta (pozemok par. č. 508/1), ktorý nie je evidovaný na LV. V okolí pozemku je zástavba rodinných domov a areál poľnohospodárskeho družstva. Rodinné domy v okolí sú pripojené na inžinierske siete: elektrická, vodovodná, plynová prípojka, kanalizačná prípojka. Je možnosť pripojenia pozemku na existujúce inžinierske siete. Znalcovi bol predložené stanovisko UPI k pozemku par. č. 802/43 v k.ú. Petrova Ves Vám obcou Petrova Ves. Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom objekte Roľníckeho družstva Petrova Ves. Podľa katastra nehnuteľností sa jedná o druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria a spôsob využitia je - pozemok na ktorom je dvor. V súčasnosti sa na pozemku nachádza trávnatý porast, náletové buriny,  kroviny a stromy. V zmysle Územného plánu obce Petrova Ves funkčné využitie pozemku je - plochy areálov poľnohospodárskej výroby. Obec Petrova Ves v súčasnej dobe nevykonáva zmeny a doplnky Územného plánu obce Petrova Ves a neplánuje zmenu funkčného využitia pozemku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 2422, k.ú. Petrova Ves
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka:
Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.063/9-2018 dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36 583 936 na nehnuteľnosť pozemok parc. č. 802/43 v celosti - P-157/2018 - 213/18
ČASŤ C: ŤARCHY
-
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie 47.600,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Jana Študencová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Slnečná
b) Orientačné/súpisné číslo 38/295
c) Názov obce Valaliky d) PSČ 044 13
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 23.02.1980
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 80/2018
Meno znalca:Ing. Jana Kvantová
Dátum vyhotovenia:14.06.2018
Všeobecná cena odhadu:47.600,00 €