Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 140/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov, konferenčná miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

10266

Prešov

Prešov

Prešov

Prešov

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 52/2369  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

8426

Zastavané plochy a nádvoria

1081

           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

10043

Prešov

Prešov

Prešov

Prešov

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 52/2369 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

4686

8426

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

7

2. p.

Obrancov mieru, vchod: 9

52

H. Opis predmetu dražby

Predmetný bytový dom je samostatne stojaci so šiestimi vchodmi. Dom  má jedno podzemné (polozapustené) a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivnice, práčovňa, sušiareň, úschovňa kočíkov. V nadzemných podlažiach sú tri byty. Spolu je vo vchode 9 bytov. Dom je osadený na rovinatom teréne. Orientácia bytového domu je prevažne na východ západ. Dom je murovaný tehlový. Stropy sú železobetónové montované. Strecha je sedlová. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený krov. Krytina strechy je z pálených tašiek. Klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody sú železobetónové s povrchom z liateho teraza. Na chodbách je liate terazo. V roku 2016 bol dom kompletne zrekonštruovaný. Opravený bol krov strechy, vymenená strešná krytina a klampiarské konštrukcie. Boli zateplené obvodové steny, strop nad suterénom  a nad najvyšším podlažím. Všetky spoločné okná a vstupné dvere do domu sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Na vonkajších stenách je nová fasádna omietka. V dome boli vymenené spoločné rozvody vody, plynu a kanalizácie. Dom je napojený na všetky inžinierske siete - vodu, kanál, elektrinu, plyn a slaboprúdové rozvody. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1956.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Predmetný byt č. 7 je na druhom poschodí v strednej sekcii. Byt má dve obytné miestnosti a príslušenstvo- kuchyňu, kúpeľňu s WC, predsieň, komoru. Izby sú orientované na západ, kuchyňa a kúpeľňa na východ. V byte sú nové plastové okná, viditeľné zvonku. Prístup do bytu nebol znalcovi umožnený, preto sa popisuje pôvodný stav, ktorý znalec pozná. Na stenách sú hladké vápenné omietky, v kúpeľni a WC keramická, prípadne terazová dlažba. Vnútorné dvere sú drevené hladké v oceľových zárubniach. V kuchyni je kuchynská linka s umývacím drezom, plynový sporák s rúrou, odsávač pár. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, WC misa. V byte je svetelná elektroinštalácia, rozvody vody, plynu a kanalizácie.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmetný bytový dom je samostatne stojaci so šiestimi vchodmi. Dom  má jedno podzemné (polozapustené) a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivnice, práčovňa, sušiareň, úschovňa kočíkov. V nadzemných podlažiach sú tri byty. Spolu je vo vchode 9 bytov. Dom je osadený na rovinatom teréne. Orientácia bytového domu je prevažne na východ západ. Dom je murovaný tehlový. Stropy sú železobetónové montované. Strecha je sedlová. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený krov. Krytina strechy je z pálených tašiek. Klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody sú železobetónové s povrchom z liateho teraza. Na chodbách je liate terazo. V roku 2016 bol dom kompletne zrekonštruovaný. Opravený bol krov strechy, vymenená strešná krytina a klampiarské konštrukcie. Boli zateplené obvodové steny, strop nad suterénom  a nad najvyšším podlažím. Všetky spoločné okná a vstupné dvere do domu sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Na vonkajších stenách je nová fasádna omietka. V dome boli vymenené spoločné rozvody vody, plynu a kanalizácie. Dom je napojený na všetky inžinierske siete - vodu, kanál, elektrinu, plyn a slaboprúdové rozvody. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1956.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Predmetný byt č. 7 je na druhom poschodí v strednej sekcii. Byt má dve obytné miestnosti a príslušenstvo- kuchyňu, kúpeľňu s WC, predsieň, komoru. Izby sú orientované na západ, kuchyňa a kúpeľňa na východ. V byte sú nové plastové okná, viditeľné zvonku. Prístup do bytu nebol znalcovi umožnený, preto sa popisuje pôvodný stav, ktorý znalec pozná. Na stenách sú hladké vápenné omietky, v kúpeľni a WC keramická, prípadne terazová dlažba. Vnútorné dvere sú drevené hladké v oceľových zárubniach. V kuchyni je kuchynská linka s umývacím drezom, plynový sporák s rúrou, odsávač pár. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, WC misa. V byte je svetelná elektroinštalácia, rozvody vody, plynu a kanalizácie.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 10043
- ZALOZNE PRAVO V ZMYSLE PARAGR.15 ods.1 zak.182/93 Zz.;
- V 4622/08- Zmluva o zriadení zál. práva pre Slovenskú sporiteľňu a.s., Suché mýto 4, 81607 BA, IČO:00151653 na byt č. 7 na II. posch. vchod 9-č.s. 4686 a podiel 52/2369 na spol. častiach a zariad. domu;
Poznámka:
- P 413/2017 - Upovedomenie 409EX 67/17 o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, od: Mgr. Ing., Juraj Korim, Duklianských hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou, na byt č. 7, 2. posch., vchod 9 v bytovom dome s.č. 4686 na parcele CKN 8426 a podiel 52/2369 na spoločných častiach a zriadeniach domu vlastníka pod B36, zo dňa 10.11.2017 - pvz. 6341/2017
LV č. 10266
- V 4622/08 - Zmluva o zriadení zál. práva pre Slovenskú sporiteľňu a.s., Suché mýto 4, 81607 BA, IČO:00151653 na spoluvlast. podiel 52/2369 na parc. KN C 8426 vlastníka pod B 35;
Poznámka:
- P 413/2017 - Upovedomenie 409EX 67/17 o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, od: Mgr. Ing., Juraj Korim, Duklianských hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou, na podiel 52/2369 z parcely CKN 8426 vlastníka pod B35, zo dňa 10.11.2017 - pvz. 6341/2017

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 55 700,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 56/2018
Meno znalca: Ing. František Mihalič
Dátum vyhotovenia: 13.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 50 500,00 €