Dražba nehnuteľností v obci Pribylina v katastrálnom území Pribylina

Katastrálne územie:
Pribylina
Obec:
Pribylina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13.500.-eur 06.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:1-13/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Pribylina 481, SR, zastúpený na základe zmluvy o výkone správy správcom BYP,s.r.o., Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 36 437 263.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva ul. Pribylina
b) Orientačné/súpisné číslo 481
c) Názov obce Pribylina d) PSČ 03301
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36437263
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 04 001 Košice
D. Dátum konania dražby 06. 07. 2018
E. Čas konania dražby 08.30
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

- byt č. 2 na  prízemí bytového domu Pribylina, súpisné číslo:481, vchod :1, zapísaný na LV č. 3512,parcela číslo 3375/2, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 481 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 82, Druh stavby, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu: 6748/43241 katastrálne územie: Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, Okresný úrad Žilina katastrálny odbor.  

H. Opis predmetu dražby

Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza na 1.NP (NP = nadzemnom podlaží) v severozápadnej časti obytnej sekcie BD. Byt č. 2 pozostáva z 3 obytných miestností ( obývacia izba, spálňa rodičov a detská izba) a príslušenstva bytu - zádverie bytu/chodba so šatníkom, samostatné WC, kúpelka s centrálnou stúpačkou/inštalačnou šachtou, kuchyňa a komora na potraviny tzv. špajza. plošne najväčšia izba/obývačka je spojená s vonkajškom menším balkónom. V bytovej inštalačnej stúpačke sa nachádzajú a sú vedené všetky inž. siete - stúpačka studenej vody, stúpačka a cirkulácia teplej vody, stúpačky kanalizácie.

Vstupné dvere do bytu sú vyhotovené ako pôvodné drevené nie bezpečnostné, ostatné interiérové dvere v byte sú drevené hladké, pôvodné. V ohodnocovanom byte sa nachádzajú nové nové plastové okná s izolačným dvojsklom, okná boli vymenené v r. 20015 a nahradili tak staré drevené okná. Výmena okien bola jediná významná investícia za celú životnosť bytu.

Vnútorné povrchové úpravy v byte sú pôvodné vápenné štukové omietky s pôvodnými maľbami. V byte sú realizované pôvodné PVC podlahy, len v kúpelni a a vo WC je položená pôvodná keramická dlažba. Vo vstupnej chodbe je na PVC položená kobercovina, pravdepodobne RIGA, značne zničená. Vykurovanie bytu je lokálne elektrickými konvertormi v každej izbe a kuchyni. kúpelka je vykurovaná el. špirálovým telesom osadeným nad dverami do kúpelne. Elektroinštalácia bytu je len svetelná s automatickým istením v pôvodnom rozvádzači bytu. Prípojky teplej a studenej vody od zvislých stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpelky a WC sú z plastových rúr, je zabezpečené meranie spotreby teplej a studenej vody v inštalačnom jadre. Elektrický zásobník prípravy TÚV je osadený pod miestn. kúpelne v suteréne BD. Prípojky kanalizácie od zvislých stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpelky a WC sú taktiež z plastového potrubia. Kuchyňa je vybavená pôvodným plynovým šporákom so štvorhorákovou varnou jednotkou, pečiaca rúra je taktiež plynová. Kuchynská linka je pôvodného prevedenia dĺžky cca 1,8 m s pôvodným smaltovaným kuch. drezom a klasickou vodovodnou batériou. Linka je momentálne v dezolátnom rozbitom stave. V kúpelni sa nachádza klasická smaltovaná vaňa so starším pôvodným diturvitovým umývadlom s pôvodnými vodovodnými batériami. V samostatnej miestnosti WC je osadená záchodová mísa s nádržkou vody osadenej na stene za WC misou. Bytové jadro je pôvodné murované z tehál. Vnútorné povrchové úpravy jadra sú na báze pôvodných belninových obkladov len v časti kúpelne a do výšky cca 1/2 miestnosti. V kuchyni pri sporáku je zhotovený belninový stenový obklad. V byte je zavedený domáci telefón, na nových plastových oknách nie sú t.č. inštalované Al-vnútorné žalúzie ani látkové rolety.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom t.č. bez názvu súp. č. 481 (vchodu č. 1) sa nachádza v tesnej blízkosti št. cesty 1. triedy č. 537 spájajúcu mesto Lipt. Hrádok a obec Podbanské mimo širšieho centra obce, takmer na jej okraji. BD stojí na pozemkoch parc. č. 3382/2, č. 3376/2, č. 3375/2 a č. 3369/3 v obci Pribylina k.ú. Pribylina. Prístup k obytnému domu je riešený po miestnych obecných komunikáciách a hlavne zo št. cesty č. 537. Situovanie BD je cca v krajnej severozápadnej línii zástavby obce. Za BD smerom na severovýchod sa v tesnej blízkosti nachádza benzínová pumpa, smerom južným je smerovaná diaľnica D1 spájajúca BA s Prešovom, centrum obce sa nachádza východným smerom. BD je napojený na prípojku pitnej vody, kanalizácie, elektrickú prípojku, vzdušnej linky telefónu, nie je napojený na rozvod plynu. V BD sa nenachádza rozvod káblovej televízie. BD je chránený bleskozvodom.

7

Objekt BD je netypový/neunifikovaný, murovaný bez dodatočne prevedeného stenového zateplenia, daný do užívania v r. 1965. BD má 3.NP (3. obytné poschodia) a jedno podzemné podlažie V. 1.PP-suteréne sa nachádzajú priestory pivníc a príslušenstvo BD. Objekt BD pozostáva z jednej vertikálnej bytovej sekcie ( celkom jeden hl. vchod do BD spojený so schodiskom, spolu 6 bytových jednotiek vo všetkých troch obytných podlažiach BD ), teda 6 bytových trojizbových jednotiek v BD. Na každom nadzemnom podlaží sú situované dva trojizbové byty. Objekt BD nie je vybavený osobným výťahom.

K spoločným častiam BD patria: základy domu, strecha, chodby, obvodový plášť, priečelie BD, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, tepelnoizolačné konštrukcie. K spoločným zariadeniam BD patria: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre rozvody UK, bleskozvod, telefónna ústredňa, spoločná TV anténa, prípojky inžinierskych sietí ( vodovodná, kanalizačná, elektrická, teplovodná a plynová prípojka)a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo BD a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený. Základové konštrukcie sú zhotovené z betónových pásov a pätiek s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál, obvodové steny a stredové steny sú stužené železobetónovým vencom v každom podlaží. BD nie je v súčasnosti zateplený tepelnoizolačnými doskami napr. PPs alt. Nobasil. Stropné konštrukcie sú ŽB monolitické dosky s rovným podhľadom. Schodisko je ŽB s nášľapnou vrstvou terazo. Strecha nad objektom je sedlová s klasickým dreveným krovom, strešná krytina je riešená ako vlnitá azbestocementová krytina. Klampiarske konštrukcie tvoria oplechovania strešných štítov v úrovni str. krytiny, strešných komínov a pod., oplechovanie je zhotovené z oceľ. pozinkovaného plechu v parapetoch okien s poplastovaním. Vonkajšia omietka na ohodnocovanom BD je pôvodná vyhotovená ako brizolitová škrabaná omietka biela. Vnútorné omietky v BD sú hladké váp. štukové s viacnásobnou maľbou.

V 1.PP - v suteréne BD sú situované spoločné nebytové priestory. Povrchy podláh v spoločných častiach a priestoroch BD sú prevážne terazo a cem. potery. Elektroinštalácia v BD je svetelná aj motorická. Na objekte BD je inštalovaný bleskozvod. Rozvody vody v objekte BD sú z oceľ. pozinkovaných rúr pre pitnú studenú aj teplú úžitkovú vodu. Zvislé kanalizačné stúpačky sú z kameninových aj plastových rúr, odpady od všetkých zariaďovacích predmetov sú situované prevažne v spoločných priestoroch/stúpačkách. V BD sú situované rozvody pitnej vody, verejného telefónu, kanalizácie a NN elektrické rozvody.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vl.2 Žulevič Ivan - byt č.2/príz.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti - VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o. Košice /BYP,s.r.o.Liptovský Hrádok/ P-54/2016, Vl.2 Žulevič Ivan byt č. 2/príz. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1799/2016, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, P-292/2016,
ČASŤ C: ŤARCHY
K pozemkom KN p.č. 3369/3, 3375/2, 3376/2 , 3382/2 vzniká vecné bremeno podľa § 23 ods.5 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. Vl.2 Žulevič Ivan byt č. 2/príz. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 4581/2013, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-366/2015, Vl.2 Žulevič Ivan - byt č. 2/príz. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 4583/2014,JUDr. Peter Matejovie,Liptovský Mikuláš,Z-888/2015, Vl.2 Žulevič Ivan - byt č. 2/príz. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 106/2015,JUDr. Martin Píry,Žilina,Z-4400/2015, Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 Z.z. - Z 334/2016;

LV č:1829
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
-
LV č:1829
ČASŤ C: ŤARCHY
-
LV č:82
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
-
LV č:82
ČASŤ C: ŤARCHY
-
LV č:2068
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
-
LV č:2068
ČASŤ C: ŤARCHY
-
LV č:1670
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
-
LV č:1670
ČASŤ C: ŤARCHY
-
Iné údaje: Bez údajov
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.8/2018 vypracoval Ing. Miroslav Gromada, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname ,tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 914088. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 18.05.2018.Všeobecná cena odhadu 13.500.-eur.
K. Najnižšie podanie 13.500.-eur.
L. Minimálne prihodenie 200 eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000 eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:
SK 8309000000005051982967
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby
3. banková záruka
4. notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby ktorý listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby alebo skončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 12016 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: dňa 29.jún 2018 o 13.00. hod. Obhliadka 2: dňa 30.jún 2018 o 11.00. hod.
Miesto obhliadky - byt č. 2 na prízemí bytového domu Pribylina, súpisné číslo:481, vchod :1, zapísaný na LV č. 3512,parcela číslo 3375/2, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 481 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 82, Druh stavby, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6748/43241 katastrálne územie: Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, Okresný úrad Žilina katastrálny odbor.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 33 777 9.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Daniela
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Hlavná 58, 04001 Košice