Dražba nehnuteľností v obci Radzovce v katastrálnom území Radzovce

Katastrálne územie:
Radzovce
Obec:
Radzovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO094/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 14:30 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

66

Lučenec

Lučenec

Radzovce

Radzovce

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1452

Zastavané plochy a nádvoria

473

1453

Záhrada

235

1455

Orná pôda

1194

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

562

1452

10 - Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

66

Lučenec

Lučenec

Radzovce

Radzovce

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1452

Zastavané plochy a nádvoria

473

1453

Záhrada

235

1455

Orná pôda

1194

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

562

1452

10 - Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Poznamenáva sa začatie konania o osvedčenie vlastníckeho práva č.Nz 401/98 na E KN p.č.156/181, 156/182 - 17/99, 118/14
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 0292/72228/2017 z 27.03.2017 v prospech Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 formou dobrovoľnej dražby na pozemky registra C KN parc.č. 1452, 1453, 1455 a rodinný dom s.č. 562 na pozemku registra C KN parc.č. 1452, P-326/2017, zapísané 29.03.2017 - v. z. 80/17
Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby č. DD PSO094/17 z 15.5.2018 dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 821 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618 na pozemky registra C KN parc.č. 1452, 1453, 1455 a rodinný dom s.č. 562 na pozemku registra C KN parc.č. 1452, P-380/2018, zapísané 28.5.2018 - 134/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 č. V 3693/14 z 19.1.2015 na pozemky registra C KN parc.č. 1452, 1453, 1455 a rodinný dom s.č. 562 na pozemku registra C KN parc.č. 1452 - 11/15
Iné údaje:
Zlúčenie LV č.908 s LV č.66 pri zápise R 240/14 - 118/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením predmet dražby nebol vydražený
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 99/2017
Meno znalca: Nemoga Ondrej Ing.
Dátum vyhotovenia: 28.06.2017
Všeobecná cena odhadu: 53 200,00 EUR