Dražba nehnuteľností v obci Rakovec nad Ondavou v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou

Katastrálne územie:
Rakovec nad Ondavou
Obec:
Rakovec nad Ondavou

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 24.900,- EUR 20.07.2018 Stiahnuť
Public auction s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 27/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Public auction s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Cintorínska 2696/192101 Piešťany
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 2696/1
c) Názov obce Piešťany d) PSČ 92101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 22790/T
IV. IČO/ dátum narodenia 44449844
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Družba, miestnosť „Zadný salónik“ na 1. poschodí, J. Hollého 698/1, 071 01 Michalovce
D. Dátum konania dražby 20. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.30 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na:

Okresný úrad

Katastrálny odbor

Okres

Obec

Katastrálne územie

LV

Michalovce

Michalovce

Rakovec nad Ondavou

Rakovec nad Ondavou

238

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ. p.

Umiest. pozemku

503/1

523

Zastavané plochy a nádvoria

18

1

503/2

127

Záhrady

4

1

503/4

192

Zastavané plochy a nádvoria

26

1

Stavby

Súpisné číslo

Na parcele CKN č.

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. stavby

 

503/4

21

Rozostavaný rodinný dom

1

 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

Por.č.:

2                                                                                                              Spoluvlastnícky podiel:          1/1

 Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je samostatne stojaci rozostavaný rodinný dom (RD)  spolu s príslušenstvom, nachádzajúci sa na parc. č.503/4   v zastavanom území  obce Rakovec nad Ondavou, katastrálne územie  Rakovec nad Ondavou a pozemky parcely registra „C“ parc. č. 503/1, parc.č. 503/2 a parc.č. 503/4. Prístup k RD  je z  miestnej  asfaltovej  komunikácie.  Rozostavaný RD je  navrhovaný a čiastočne zrealizovaný ako jednopodlažný bez  podkrovia a bez podpivničenia s valbovou stanovou  strechou s vikierom  drevenej konštrukcie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Znalcom určený stupeň rozostavanosti RD je nasledovný: základy s vodorovnou izoláciou 100%, podmurovka z betónu  90%, podkladový betón 100%, obvodové murivo  z  tehál  Porotherm    hr.  30 cm    na úrovni 1.NP    100%  bez finálnej povrchovej úpravy  fasády (fasáda so zrealizovanou stierkou lepidlom na zateplení  polystyrénom  hr. 50 mm), vnútorné omietky nezrealizované, rozvod vody v RD  zrealizovaný  z plastového potrubia  rozostavanosť odhadovaná na 10%, vnútorná kanalizácia v RD zrealizovaná čiastočne ležatá pod podkladovým betónom rozostavanosť odhadovaná na 60 %, priečky v RD zrealizované  nosné  a predeľovacie   zrealizované  odhadom na  80%, strop nad 1.NP navrhovaný zo sadrokartónu  so zateplením  nezrealizovaný, strecha  valbová  stanová  s vikierom   pokrytá  plechovou  krytinou zn. ROVA s povrchovou úpravou zrealizovaná   na 100 %, okná a balkónové dvere zrealizované Euro plastové s izolačným dvojsklom  zrealizované   na 100 %, vchodové  dvere  nezrealizované, vstup do RD   provizórne zadebnený  z dosák, klampiarske  konštrukcie  strechy  zrealizované s  osadenými  zvodmi a  žľabmi  bez dokončených zvodov  odhadovaná rozostavanosť  90 %, parapety nezrealizované, navrhované rozvody ELI 220 a 380 V a rozvádzač s  automatickým istením v RD nezrealizované, bleskozvod v RD  nezrealizovaný. Ostatné neuvedené  konštrukcie na RD ku dňu obhliadky znalca  neboli zrealizované. Navrhovaný RD  je určený pre jednogeneračné bývanie. Je dispozične rozdelený na jeden samostatne fungujúci obytný celok so samostatným  hlavným   vstupom cez  závetrie  severovýchodnej  časti dvora. V prízemí RD sú  predpokladané   tieto miestnosti:  zádverie, obytná hala  s kuchyňou,  4  x  izba,   kúpeľňa,  WC. Z jednej izby  je  východ do zadnej  juhozápadnej časti dvora  na budúcu terasu, ktorá nie je  zrealizovaná. Vykurovanie RD je navrhované  ako ústredné  teplovodné   s radiátormi  plechovými  s  kotlom plynovým  teplovodným,  nie je zrealizované. Technický stav RD  ku dňu obhliadky znalca bol priemerný   bez  dokončenia  fasády, bez ukončenia interiéru,   bez vykonávaných  údržbárskych prác. Po posúdení stavebno - technického stavu rozostavaného  RD, kvality jeho vyhotovenia, použitých materiálov  a vzhľadom na dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite určil znalec životnosť RD na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
P-745/2017 Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby zn. 9/17 z dňa 17.10.2017 od Halpon corporation s.r.o., Makovského 1, Repy, 163 00 praha čz- 115/17

P-400/2018 Poznamenáva sa oznámenie o III. opakovanej dražbe z d. 21.05.2018 Zn. DD 27/2017 od Public auction, s.r.o., Cintorínska 1, 921 01 Piešťany Navrhovateľ Halpon corporation s.r.o., Makovského 1, Repy, 163 00 Praha, čz-71/18

Ťarcha:
Záložné právo v prospech HALPON corporation s.r.o., IČO: 05365741, Makovského 1177/1, Řepy, 16300 Praha 6, ČR, na C KN parc.č. 503/1, 503/2, 503/4 a stavbu rozostavaný rodinný dom bez súp. čísla na C KN parc.č. 503/4, V 513/2017 z.d. 07.09.2017, č.z. 106/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 35.000,- EUR
K. Najnižšie podanie 24.900,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marek Ondrejovič
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva č.d.
b) Orientačné/súpisné číslo 247
c) Názov obce Borovce d) PSČ 92209
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.06.1970
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok číslo: 02/2018, meno znalca: Ing. Pavel Jurko, dátum vyhotovenia: 02.01.2018, všeobecná hodnota predmetu dražby: 46.600,- EUR