Dražba nehnuteľností v obci Revúca v katastrálnom území Revúca

Katastrálne územie:
Revúca
Obec:
Revúca

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 171/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby V priestoroch Boutique Hotel Maraton**** Strojárenská 11/A, / salónik Rondo/, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Revúca, odborom katastrálnym na liste
vlastníctva č. 147 pre okres Revúca, obec Revúca a kat. úz. Revúca.
- stavba s. č. 523 na parcele reg. „C“ č. 1143– budova,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Administratívna budova, Kúpeľná ul. č. 91, súpisné č. 523, parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca,
okres Revúca
Pôvodný samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami je súčasťou
výrobno - skladovacieho areálu a nachádza sa v jeho severnej časti. Stavba sa nachádza na Kúpeľnej ulici v
meste Revúca, označená súpisným č. 523, postavená na pozemku, parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca,
okres Revúca.
Dispozičné riešenie
Jedná sa o objekt administratívnej budovy, ktorej základný pôdorys je približne v tvare obdĺžnika, ktorý v jeho
západnej časti odskakovane ustupuje. Vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu nesúčinnosti vlastníka
ohodnocovaných nehnuteľností znalec nemohol nadobudnúť poznanie o dispozičnom riešení objektu jeho
obhliadkou zvnútra, podrobný popis dispozície v tejto časti neuvádza.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné
konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Deliace konštrukcie sú zhotovené
z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Stropy objektu sú zhotovené ako drevené, trámové s
doskovým podbíjaním a povrchom z omietky MVC hladká. Schody objektu sú zhotovené z monolitického
železobetónu. Strecha objektu je šikmá - sedlová, s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina strechy je zhotovená z
pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z
pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené z pozinkovaného
plechu. Úprava vonkajších povrchov objektu je zhotovená z omietky MVC hladká. Úprava vnútorných povrchov
objektu je zhotovená z omietky MVC hladká. Okná objektu sú zhotovené ako drevené zdvojené. Dvere sú
zhotovené ako hladké na báze DT v plechových zárubniach. Povrchy podláh sú zhotovené z hrubého betónu,
keramickej dlažby, resp. z lepeného PVC. V tomto objekte sa nachádza rozvod teplej a studenej vody z
pozinkovaného potrubia, rozvod kanalizácie z liatinového potrubia a svetelná a motorická elektroinštalácia. Objekt
má bleskozvod.
Výrobná hala - sklady, bez súpisného č., parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca
Pôvodný samostatne stojaci, montovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím je súčasťou
výrobno - skladovacieho areálu a nachádza sa v jeho južnej časti. Stavba sa nachádza na Kúpeľnej ulici v meste
Revúca, bez označenia súpisným č., postavená na pozemku, parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres
Revúca.
Dispozičné riešenie
Jedná sa o objekt výrobnej haly, ktorej základný pôdorys je približne v tvare obdĺžnika (dvojloďová hala).
Vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovaných nehnuteľností znalec nemohol
nadobudnúť poznanie o dispozičnom riešení objektu jeho obhliadkou zvnútra, podrobný popis dispozície v tejto
časti neuvádza.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pätky a prahy (pod murovaným soklom) z monolitického betónu s
vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú zhotovené z oceľových stĺpov po obvode
so soklom z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 300 mm a s obvodovým plášťom z vlnitého VSŽ plechu s
vrstvou tepelnej izolácie (sendvič). Deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do
150 mm. Stropy objektu sú zhotovené z ako podhľad z vlnitého VSŽ plechu. Strecha objektu je šikmá, sedlová.
Krytina strechy je zhotovená z pozinkovaného vlnitého VSŽ plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody,
žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie
parapety okien sú riešené z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov objektu je zhotovená z omietky
MVC hladká (sokel), resp. zo samotného obvodového plášťa z vlnitého VSŽ plechu. Úprava vnútorných povrchov
objektu je zhotovená z omietky MVC hladká (deliace konštrukcie). Okná objektu sú zhotovené ako oceľové,
jednoduché. Dvere sú zhotovené ako hladké na báze DT v plechových zárubniach. Vráta objektu sú zhotovené
ako plechové v oceľovom ráme, otváravé. Povrchy podláh sú zhotovené z hrubého betónu. V tomto objekte sa
nenachádzajú nijaké rozvody technickej infraštruktúry.
Dielňa, bez súpisného č., parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca
Pôvodne samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím je súčasťou
výrobno - skladovacieho areálu a nachádza sa v jeho západnej časti. Stavba sa nachádza na Kúpeľnej ulici v
meste Revúca, bez označenia súpisným č., postavená na pozemku, parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca,
okres Revúca.
Dispozičné riešenie
Jedná sa o objekt dielní, ktorých základný pôdorys je približne v tvare obdĺžnika. Vzhľadom na skutočnosť, že z
dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovaných nehnuteľností znalec nemohol nadobudnúť poznanie o
dispozičnom riešení objektu jeho obhliadkou zvnútra, podrobný popis dispozície v tejto časti neuvádza.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné
konštrukcie nadzemných podlaží sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 300 mm. Deliace
konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Stropy objektu sú zhotovené ako
podhľad pod prefabrikovanými stropnými panelmi. Strecha objektu je šikmá, pultová. Krytina strechy je zhotovená
z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené
z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené z
pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov objektu je zhotovená z omietky MVC hladká. Úprava
vnútorných povrchov objektu je zhotovená z omietky MVC hladká. Okná objektu sú zhotovené ako oceľové,
jednoduché. Dvere sú zhotovené ako hladké na báze DT v plechových zárubniach. Povrchy podláh sú zhotovené
z hrubého betónu. V tomto objekte sa nenachádzajú nijaké rozvody technickej infraštruktúry

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Administratívna budova, Kúpeľná ul. č. 91, súpisné č. 523, parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca,
okres Revúca
Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému
štandardu a platným technickým normám. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt v pôvodnom stave, s bežným
opotrebením viacerých konštrukcií PSV, jeho opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Objekt bol podľa
podkladu poskytnutého zadávateľom tohto znaleckého posudku (viď príloha - Znalecký posudok č. 166/2014,
vyhotovil Ing. Marta Hoštáková, zo dňa 02.07.2014 – originál) a odborného posúdenia znalca daný do užívania v
roku 1964. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému
znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 70 rokov, predpokladaný rok dožitia
objektu je rok 2034. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavanej časti objektu určujem v
percentách.
Výrobná hala - sklady, bez súpisného č., parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca
Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému
štandardu a platným technickým normám. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt v pôvodnom stave, s bežným
opotrebením viacerých konštrukcií PSV, jeho opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Objekt bol podľa
podkladu poskytnutého zadávateľom tohto znaleckého posudku (viď príloha - Znalecký posudok č. 166/2014,
vyhotovil Ing. Marta Hoštáková, zo dňa 02.07.2014 – originál) a odborného posúdenia znalca daný do užívania v
roku 1970. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému
znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 60 rokov, predpokladaný rok dožitia
objektu je rok 2030. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavanej časti objektu určujem v
percentách.
Dielňa, bez súpisného č., parcela č. 1143, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca
Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému
štandardu a platným technickým normám. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt v pôvodnom stave, s bežným
opotrebením viacerých konštrukcií PSV, jeho opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Objekt bol podľa
podkladu poskytnutého zadávateľom tohto znaleckého posudku (viď príloha - Znalecký posudok č. 166/2014,
vyhotovil Ing. Marta Hoštáková, zo dňa 02.07.2014 – originál) a odborného posúdenia znalca daný do užívania v
roku 1964. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému
znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 60 rokov, predpokladaný rok dožitia
objektu je rok 2024. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavanej časti objektu určujem v
percentách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 147
-Záložné právo v prospech CASH COLLECTORS SK, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44703015
na stavbu:budovu č.s.523 na p.č.1143 - V-1506/2007 z 20.12.2007 - 925/07 - Z-47/2013 - 228/13
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 580/2008-7 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-1739/2008 z 23.12.2008 -1161/08
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 355/2008-23
- príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-4/2009 z 07.01.2009 - 13/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 356/2008-8 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-5/2009 z 07.01.2009 14/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 357/2008-13
- príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-6/2009 z 07.01.2009 - 15/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 648/2008-8 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-18/2009 z 09.01.2009 - 26/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 647/2008-8 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-19/2009 z 09.01.2009 - 27/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 646/2008-8 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-20/2009 z 09.01.2009 - 28/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 645/2008-8 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-21/2009 z 09.01.2009 - 29/09
-Exekútorský úrad Revúca,Železničná 257/19 JUDr.Marko Rus,súdny exekútor Exekučný príkaz EX 649/2008-8 -
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523
na p.č.1143 - Z-22/2009 z 09.01.2009 - 30/09
-Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou,Andreja Hlinku 21 Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková ,súdny exekútor
Exekučný príkaz EX 1425/08 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti
stavby: budova č.s.523 na p.č.1143 - Z-470/2009 z 23.03.2009 - 255/09
-Exekút. úrad Michalovce,Š.Tučeka 23, 071 01 Michalovce JUDr.Juraj Koči ,súdny exekútor Exekučný príkaz EX
9/2009-24 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti stavby:
budova č.s.523 na p.č.1143 - Z-477/2009 z 25.03.2009 - 263/09
-Exekútorský úrad Spišská Nová Ves,Mlynská 2,052 01 Spišská Nová Ves JUDr.Michal Kešeľak,súdny exekútor
Exekučný príkaz Ex 110/2009-8 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523 na p.č.1143 - Z-945/2009 z 10.07.2009 - 565/09
-Exekútorský úrad Košice,Pribinova 8,040 01 Košice JUDr.Mária Hlavňová,súdna exekútorka Exekučný príkaz EX
612/09 - príkaz na zriadenia exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu: budovu č.s.523 na p.č.1143 -
Z-1013/2009 z 22.07.2009 - 600/09
-Exekútorský úrad Michalovce,Š.Tučeka 23, 071 01 Michalovce JUDr.Juraj Koči ,súdny exekútor Exekučný príkaz
EX 181/2009-22 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavby:
budova č.s.523 na p.č.1143 - Z-1309/2009 z 16.09.2009 - 747/09
-Daňový úrad Revúca,Rozhodnutie č.727/320/8052/09/Nem z 11.08.2009. Vznik prednostného záložného práva
s obmedzujúcim zákazom nakladania so zálohom,bez súhlasu správcu dane na stavby:budovu č.s.523 na
p.č.1143 - Z-1135/2009 - 748/09
-Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Juraj Koči-súdny exekútor, Š.Tučeka 23, Michalovce - Exekučný príkaz EX
224/2009-22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti budova č.s.523 na p.č.1143 -
Z1515/2009 z 28.10.2009 - 878/09
-Exekútorský úrad Michalovce,Š.Tučeka 23, 071 01 Michalovce JUDr.Juraj Koči ,súdny exekútor Exekučný príkaz
EX 396/2009-24 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosťi
stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-246/2010 z 17.02.2010 - 143/10
-Exekútorský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova 36 JUDr. Dušan Cirbes, súdny exekútor Exekučný príkaz EX
76/10-ZT - príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosťi stavby: budova súp.číslo 523 na
p.č.1143 - Z-1108/2010 z 14.06.2010 - 596/10
-Daňový úrad Revúca, Rozhodnutie č.727/320/7436/09/Fry Vznik prednostného záložného práva s
obmedzujúcim zákazom nakladania so zálohom,bez súhlasu správcu dane na stavby:budovu súp.číslo 523 na
p.č.1143 - Z-1614/2010 - 928/10
-Exekútorský úrad Košice, Pražská 4, 040 11 Košice JUDr. Zuzana Papcunová, rod. Pachová, súdna exekútorka
Exekučný príkaz Ex 615/2010-17 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-1891/2010 z 11.10.2010 - 1071/10
-Exekútorský úrad Detva, Obrancov mieru 874/3 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Exekučný príkaz EX
735/2010-10 - zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavby: budova súp.číslo 523 na
p.č.1143 - Z-870/2011 z 16.05.2011 - 532/11
-Exekútorský úrad Revúca, Železičná 257/19, 050 01 Revúca JUDr. Marko Rus, súdny exekútor Exekučný príkaz
EX 218/2011-8 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavby:
budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-1302/2011 z 25.07.2011 - 818/11
-Daňový úrad Revúca, Rozhodnutie č. 727/320/5748/11/Nem - vznik prednostného záložného práva s
obmedzujúcim zákazom nakladania so zálohom bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti budova č.s.523 na
p.č.1143 - Z-1781/2011 z 27.6.2011 - 1130/11
-Rozhodnutie Mesta Revúca č.HEX 15/2012, Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca - vznik prednostného
záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti
budova č.s.523 na p.č.1143 - Z-1191/2012 z 9.7.2012 - 747/12
-Exekútorský úrad Košice, Žriedlová 3, 040 01 Košice Ing. JUDr. Bohumil Husťak, súdny exekútor Exekučný
príkaz Ex 601/2012-14 - na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavby: budova súp.číslo
523 na p.č.1143 - Z-1908/2012 z 09.11.2012 - 1156/12
-Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 21/2013 Vznik prednostného záložného práva so zákazom nakladania
daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: budova súp.číslo
523 na p.č.1143 - Z-1138/2013 z 02.08.2013 867/13
-Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 119/2013 z 14.11.2013 Vznik prednostného záložného práva so zákazom
nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: budova
súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-1962/2013 z 11.12.2013 1149/13
-Rozhodnutie Mesta Revúca HEX 124/2013 zo dňa 13.12.2013, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca - vznik
prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na
stavbu budova č.s.523 na p.č.1143 - Z-2167/2013 z 8.1.2014 - 13/14
-Exekútorský úrad Banská Bystrica - súdny exekútor Mgr.Jozef Deák, Horná 23, P.O.Box 199, 974 01 Banská
Bystrica - exekučný príkaz EX 6113/2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti stavba budova č.s.523 na p.č.1143 - Z-19/2014 z 8.1.2014 - 14/14
-Exekútorský úrad Revúca, Železničná 257/19, 050 01 Revúca JUDr. Marko Rus, súdny exekútor Exekučný
príkaz EX 4509/2013-11 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-340/2014 z 24.02.2014 - 215/14
-Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Borovianska 17, 960 01 Zvolen - exekučný príkaz
Ex 5430/13-12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti budova č.s.523
na p.č.1143 - Z-400/2014 z 4.3.2014 - 238/14
-Daňový úrad Banská Bystrica, Rozhodnutie č.9000503/5/917632/2014/Jask Vznik prednostného záložného
práva s obmedzujúcim zákazom nakladania so zálohom, bez súhlasu správcu dane na stavby: budova súp.číslo
523 na p.č.1143 - Z-636/2014 z 08.04.2014 - 371/14
-Exekútorský úrad Revúca, Železničná 257/19, 050 01 Revúca JUDr. Marko Rus, súdny exekútor Exekučný
príkaz EX 4553/2013-11 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-680/2014 z 08.04.2014 - 372/14
-Exekútorský úrad Košice, Moyzesova 34, 040 01 Košice JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka
Exekučný príkaz EX-252/2014-34 - na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti stavby: budova
súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-983/2014 z 29.05.2014 - 618/14
-Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 26/2014 z 31.07.214 Vznik prednostného záložného práva so zákazom
nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: budova
súp.číslo 523 na p.č.1143 - Z-1241/2014 - 1257/14
-Exekútorský úrad Revúca, Železničná 257/19, 050 01 Revúca JUDr. Marko Rus, súdny exekútor Exekučný
príkaz EX 1116/2014-11 - príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech
Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca, IČO: 00328693 na nehnuteľnosti stavby: budova súp.číslo 523 na
p.č.1143 - Z-127/2015 z 27.01.2015 - 216/15
-Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 67/2015 Vznik prednostného záložného práva so zákazom nakladania
daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: budova súp.číslo
523 na p.č.1143 - Z-1145/2015 z 14.08.2015 2292/15
Poznámky:
-Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou,Andreja Hlinku 21 Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková ,súdny exekútor
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie EX 1425/08 - predajom nehnuteľnosti stavby: budova č.s.523
na p.č.1143 - P2-52/2009 - 200/09
-Exekút. úrad Michalovce,Š.Tučeka 23, 071 01 Michalovce JUDr.Juraj Koči ,súdny exekútor Exekučný príkaz EX
9/2009-25 - príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti stavby: budova č.s.523 na p.č.1143 - P1-
34/2009 - 264/09
-Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, JUDr. Michal Kešeľak-súdny exekútor, Mlynská 2, Spišská Nová Ves -
poznamenáva sa upovedomenie Ex 110/2009 o začatí exekúcie predajom nehnuteľností stavby, budovy č.s.523
na p.č.1143 - P2-135/2009 - 494/09
-Exekútorský úrad Revúca, JUDr. Marko Rus-súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca - poznamenáva
sa upovedomenie EX 835/2010-9 o spôsobe začatia exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti budova č.s.523 na p.č.1143 - P285/2010 - 731/10
-Začatie výkonu záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., IČO:00151653, Tomášikova 48, 832 37
Bratislava na budovu súp.číslo 523 na p.č.1143 - formou dobrovoľnej dražby - P-441/2010 - 1168/10
-Exekútorský úrad Košice, Žriedlová 3, 040 01 Košice Ing. JUDr. Bohumil Husťak, súdny exekútor Poznamenáva
sa upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie Ex 601/2012-13 - zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - P-499/2012 - 1157/12
-Rozhodnutie Mesta Revúca č. HEX 21/2013, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca poznamenáva sa vznik
prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na
stavbu budova č.s.523 na p.č.1143 - P285/2013 - 651/13
-Rozhodnutie Mesta Revúca HEX 119/2013, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca poznamenáva sa vznik
prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na
stavbu budova č.s.523 na p.č.1143 - P549/2013 - 1268/13
-Rozhodnutie Mesta Revúca HEX 124/2013, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca poznamenáva sa vznik
prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na
stavbu budova č.s.523 na p.č.1143 - P608/2013 - 1377/13
-Daňový úrad Banská Bystrica, Rozhodnutie č.9000503/5/917632/2014/Jask Poznamenáva sa vznik
prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazomnakladania so zálohom, bez súhlasu správcu dane na
stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - P-165/2014 - 333/14
-Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 26/2014 Poznamenáva sa vznik prednostného záložného práva so zákazom
nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: budova
súp.číslo 523 na p.č.1143 - P-337/2014 - 917/14
-Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby- dražobník CREDITIVA, s.r.o., Dolný Val 133/30, 010 01 Žilina, IČO:
45241775 na budovu súp.číslo 1143 na p.č.523 - P-422/2014 - 1274/14
-Exekútorský úrad Trebišov,Šrobárova 3842/9,075 01 Trebišov JUDr. Mária Popiková, súdny exekútor
Poznamenáva sa upovedomenie EX 99/2013-11 - zriadením exekučného záložného práva v prospech
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 na
nehnuteľnosť stavby: budova súp.číslo 523 na p.č.1143 - P477/2014 - 1457/14
-Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 67/2015, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca poznamenáva sa vznik
prednostného záložného práva so zákazom nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu
správcu dane na nehnuteľnosti budova č.s. 523 na p.č.1143 - P-331/2015 - 2100/15
- Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.DDr.171/2016, dražobník - Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84,
920 01 Hlohovec, IČO:36 253 073 na nehnuteľnosti stavba budova č.s.523 na p.č.1143 - P-125/2018 - 487/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 117/2017 vypracovaný znalcom
Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 19.03.2018 na sumu 49500,00 € (slovom Štyridsaťdeväťtisícpäťsto eur).