Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Sobota v katastrálnom území Tomášová

Katastrálne územie:
Tomášová
Obec:
Rimavská Sobota

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 02.07.2018 Stiahnuť
Finlegal services, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo M 18/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova4811 09 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 09
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko poločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, L. Svobodu 21-27 Rimavská sobota
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva L. Svobodu
b) Orientačné/súpisné číslo 21-27
c) Názov obce Rimavská Sobota d) PSČ 979 01
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 37824261
C. Miesto konania dražby Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota, zasadačka
D. Dátum konania dražby 02. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Rimavská Sobota – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. LV č. 2766, katastrálne územie Tomášová, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, v  celosti , ako:

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera /m²/

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

833/95

1411

 

Zastavané plochy a nádvoria

1

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie

1741

833/95

Byt č. 98, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vo vchode č. 27, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 7388/734965.

 

(ďalej len ako „predmet dražby“)

Navrhovateľ žiada dražobníka o predaj predmetu dražby tak „ako stojí a leží“.

Dôvody upustenia od dražby:

Finlegal services, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) upúšťa od dražby nehnuteľností v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.