Dražba nehnuteľností v obci Rosina v katastrálnom území Rosina

Katastrálne územie:
Rosina
Obec:
Rosina

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 246/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu: MIKOMIX, spol. s r. o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930; Zapísaný: v zozname správcov MS SR pod č. S 1388
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 45393486
C. Miesto konania dražby Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, miestnosť: "Biely salónik"
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3359 ,  Okresným úradom Žilina, Katastrálnym odborom, okres: Žilina, obec: Rosina, k. ú. ROSINA, a to:

 

Pozemky - parcely registra "C":

 • parcelné číslo 1482/123, výmera: 2 865 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/357, výmera: 224 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/358, výmera: 212 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/362, výmera: 1 208 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/458, výmera: 69 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/460, výmera: 106 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1485/3, výmera: 240 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1486, výmera: 732 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1830/7, výmera: 57 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1830/8 výmera: 6 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

 • súpisné číslo: 865, na parcele č. 1486, druh stavby: Budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: polyf. objekt – admin. sklad. pr.,-ubyt.pr.
 • súpisné číslo: 921, na parcele č. 1485/3, druh stavby: Poľnohospodárska budova, popis stavby: sklad
 • súpisné číslo: 946, na parcele č. 1482/357, druh stavby: Budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: ubytovňa
 • súpisné číslo: 947, na parcele č. 1482/358, druh stavby: Priemyselná budova, popis stavby: sklad stavebného materiálu
 • súpisné číslo: 1001, na parcele č. 1482/458, druh stavby: Budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: ubytovňa

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: sklad materiálu – stavba bez súp. čísla (šatne) na parc. č. 148/123, studňa – vŕtaná, prípojka pitnej vody, prípojka splaškovej kanalizácie, septiky, ČOV – čistička odpadových vôd, spevnené plochy asfaltové, spevnené plochy – betónové a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníctvom podiele 1/1.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) upúšťa od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.